ติดต่อสอบถาม

หลักสูตร การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance)

หลักสูตร การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance)

หลักสูตร การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

(Preventive Maintenance)

หลักการและเหตุผล:  

จากการที่อุตสาหกรรมในปัจจุบันต้องอาศัยเครื่องจักรเป็นปัจจัยหลักในการผลิต ซึ่งหากเครื่องจักรเกิดการขัดข้องเดินไม่เต็มสมรรถนะ หรือหยุดเสียหายเหนือการคาดการณ์ย่อมส่งผลกระทบต่อการส่งมอบที่ล่าช้าและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ต่ำลง อีกทั้งยังส่งผลกระทบต่อขวัญและกำลังใจของพนักงานอันเนื่องมาจากการควบคุมเครื่องจักรที่ไม่ปลอดภัย ดังนั้นจึงมีความจำเป็นต้องทำการป้องกันเพื่อไม่ให้เครื่องขัดข้อง หรือหยุดโดยการใช้ระบบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) เพื่อให้เครื่องจักรมีความพร้อมในการใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

วัตถุประสงค์:

1. ตระหนักถึงความสำคัญของการบำรุงรักษา ที่จะส่งผลกระทบต่อคุณภาพ ต้นทุน และการส่งมอบ

2. เข้าใจหลักการและขั้นตอนการทำ Preventive Maintenance 

เนื้อหาหลักสูตร:

- ความสูญเสียของเครื่องจักร 8 ประการ
- ความเป็นมาและแนวคิดของระบบการบำรุงรักษา

- ความสำคัญของระบบการบำรุงรักษา

- โครงสร้างและหน้าที่ของการบำรุงรักษา

          - ตัวชี้วัดระบบการบำรุงรักษา MTBF , MTTR

- สาเหตุของการเสื่อมสภาพของเครื่องจักร

          - 6 โมดุลของเครื่องจักรที่ต้องเฝ้าระวัง

          - ขั้นตอนการทำ Preventive Maintenance

* เตรียมการและเก็บข้อมูล

* วิเคราะห์ข้อมูล

* กำหนดมาตรฐาน

* จัดทำแผน Preventive Maintenance

* ควบคุมและวัดผล

- Visual Control เพื่อการตรวจสอบเครื่องจักร

          - Q&A

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม:

พนักงานซ่อมบำรุง วิศวกร หัวหน้างาน และผู้สนใจทั่วไป

รูปแบบการอบรม:  บรรยาย  ยกตัวอย่าง  แลกเปลี่ยนประสบการณ์ Workshop

หมายเหตุ เนื้อหาสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของกลุ่มผู้เข้าอบรม

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

Line : chosenthebest / Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

E-mail: info@chosenthebest.com / www.chosenthebest.com

อาจารย์พิสิษฐ์ อุษยาพร

Application Form /ใบสมัคร

In-House Training (ภายในองค์กร)

ข้อมูลบริษัท

ฟอร์มลงทะเบียน