ติดต่อสอบถาม

การวางแผนและควบคุมกระบวนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ (Production Planning and Control)

การวางแผนและควบคุมกระบวนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ (Production Planning and Control)

หัวข้อ : การวางแผนและควบคุมกระบวนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ

(Production Planning &Control)

โดย อ.บรรพต  เทพฤทธิ์

หลักการและแหตุผล

          ในโลกการแข่งขันทางอุตสาหกรรมปัจจุบัน  องค์กรธุรกิจต่างมุ่งแสวงหาแนวทางการผลิต , การบริหารกระบวนการที่จะสามารถตอบโจทย์ทางด้านการแข่งขันได้  ทั้งเรื่องต้นทุนการผลิต และระยะเวลาที่ใช้ในการผลิตจนถึงการส่งมอบ  ดังนั้นแนวคิด  และทฤษฎีด้านการบริหารจัดการการผลิตในอุตสาหกรรมจึงถูกคิดค้นขึ้นมาเป็นจำนวนมาก  และได้รับการพัฒนาต่อยอดเพื่อให้เหมาะสมสอดคล้องกับแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม  เช่นแนวคิดการผลิตแบบ Lean ที่มุ่งเน้นการกำจัดความสูญเปล่าด้านต่างๆในการผลิตออกไป  ซึ่งก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียอีกทั้งยังเหมาะสมกับเฉพาะบางอุตสาหกรรมเท่านั้น   

หลักสูตรนี้  จึงพัฒนาขึ้นเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจพื้นฐานของระบบการบริหารจัดการการผลิตแบบต่างๆ ที่มีอยู่  ,ข้อดีข้อเสีย และรายละเอียดลึกๆของการบริหารจัดการแต่ละแบบ  เพื่อมุ่งหวังให้ผู้เข้าอบรม  ได้เรียนรู้  และนำหลักการบางส่วนไปปรับปรุง , เปลี่ยนแปลงแก้ไข  กระบวนการผลิตที่ตนเองดูแลรับผิดชอบ  ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  และช่วยในการพัฒนาผลิตภาพด้านแรงงานให้สูงขึ้นอีกด้วย

 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผนและควบคุมการผลิต
2. เพื่อทำให้ผู้อบรมสามารถเห็นภาพรวมของการวางแผนและควบคุมการผลิตทั้งหมด 
3. เพื่อทำให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม

รายละเอียดเนื้อหาตามหลักสูตร

 1. เข้าใจหลักพื้นฐานและความสัมพันธ์ของระบบการผลิต 
           • ปัจจัยการผลิต (input), กระบวนการผลิต, และผลผลิต (output)
 2. การพยากรณ์ความต้องการ (Forecasting) อย่างมืออาชีพ
           • ประเภทของการพยากรณ์
           • ขั้นตอนและวิธีการพยากรณ์ ที่ช่วยในการคาดคะเนความต้องการของลูกค้า
           • กลยุทธ์การพยากรณ์โดยใช้รูปแบบอนุกรมเวลาและรูปแบบเหตุผล
 3. การวางแผนกำลังการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ
           • กำลังการผลิต และการวางแผนกำลังการผลิต
           • การเลือกกำลังการผลิตที่เหมาะสม และสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า
           • การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน เพื่อช่วยในการตัดสินใจการลงทุนในด้านต่างๆ
 4. การวางแผนการผลิตอย่างมีระบบ
           • แผนการผลิตรวม (Aggregate Plan) 
           • ตารางการผลิตหลัก (Master Scheduling)
 5. เทคนิคการวางแผนความต้องการวัสดุและทรัพยากรองค์กร
           • ระบบของ MRP
           • ขั้นตอนการวางแผน MRP อย่างมีประสิทธิภาพ
 6. กลยุทธ์การควบคุมสินค้าคงคลัง (Inventory Control) ได้อย่างเหมาะสม
           • เทคนิคการหาปริมาณการสั่งซื้อที่เหมาะสม (EOQ) ที่ช่วยลดต้นทุนการผลิต
           • เทคนิคการหาปริมาณการผลิตที่เหมาะสม
 7. กลยุทธ์การจัดตารางการผลิต และการกำหนดงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
           • การจัดตารางการปฏิบัติการ, การกำหนดภาระงานและจัดลำดับงานให้กับหน่วยปฏิบัติการ
 8. การประกอบและการจัดสมดุลของสายการผลิตด้วยระบบแบบทันเวลาพอดี (JIT) และระบบแบบลีน (Lean) ช่วยปรับปรุงกระบวนการผลิตได้อย่างไร

ระยะเวลาในการฝึกอบรม

ระยะเวลาในการฝึกอบรม 1 วัน

รูปแบบการบรรยาย

vเนื้อหาการบรรยาย 50 %

v ฝึกปฏิบัติ Workshop และการนำเสนอผลงานกลุ่ม 50%

ผู้ควรได้รับการฝึกอบรม

 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์โครงการ ทีมพัฒนาธุรกิจ ผู้จัดการ  หัวหน้างาน  Line Leader  พนักงานของบริษัทและผู้สนใจทั่วไป

หมายเหตุ เนื้อหาสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของกลุ่มผู้เข้าอบรม

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

Line : chosenthebest / Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

E-mail: info@chosenthebest.com / www.chosenthebest.com

อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์

Application Form /ใบสมัคร

In-House Training (ภายในองค์กร)

ข้อมูลบริษัท

ฟอร์มลงทะเบียน