ติดต่อสอบถาม

เทคนิคการวิเคราะห์และแก้ปัญหาด้วย 5G & Why Why Analysis

เทคนิคการวิเคราะห์และแก้ปัญหาด้วย 5G & Why Why Analysis

หลักสูตร เทคนิคการวิเคราะห์และแก้ปัญหาด้วย 5G & Why Why Analysis 

หลักการและเหตุผล

          รากเหง้าแล้วทำการแก้ไขปัญหาได้ดีด้วยตนเอง (Autonomous) ได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว ซึ่งเครื่องมือที่สําคัญและเป็นที่ยอมรับกันว่าเป็นเครื่องมือที่สามารถใช้ในการวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาได้อย่างครบถ้วนและป้องกันกลับมาเกิดซํ้าอีกนั้นคือ 5 Why Analysis ประกอบกับหลักการทำงานแบบ 5 Gen มาใช้ในการพิจารณาและตัดสินใจ ยิ่งทำให้สารมารถเพิ่มขีดความสามารถของบุคคลากรในการวิเคราะห์ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ในยุคที่การแข่งขันทางด้านธุรกิจที่รุนแรงดังเช่นในปัจจุบัน ดังนั้นการสร้างบุคลากรที่มีความสามารถในการวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาได้นั้นการประยุกต์ใช้เครื่องมือ (Quality Tools) ในการวิเคราะห์ แก้ปัญหาที่ง่ายและมีประสิทธิภาพสูงอย่าง 5 Why Analysis และ 5 Gen พร้อมหลักการพิจารณาและตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ จึงถือเป็นกุญแจสําคัญสู่ความสําเร็จขององค์กรในการบริหารและควบคุมการผลิตอย่างยั่งยืนอีกด้วย

วัตถุประสงค์ / ประโยชน์ที่จะได้รับ

 1. สามารถเข้าใจแนวคิด การแก้ปัญหาโดยใช้เทคนิค 5G & Why Why Analysis
 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการแก้ปัญหาโดยใช้เทคนิค 5G & Why Why Analysis
 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีแนวคิดพื้นฐานการแก้ปัญหาโดยใช้เทคนิค 5G & Why Why Analysis
 4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำหลักการหรือเครื่องมือไปใช้ในการแก้ปัญหาโดยใช้เทคนิค 5G & Why Why Analysis และสามารถวิเคราะห์ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ
 5. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงเทคนิคและวิธีการประยุกต์ใช้ที่ถูกต้องเหมาะสมในการปรับปรุงการปฏิบัติงานในการแก้ปัญหาโดยใช้เทคนิค 8D Report และ Why Why Analy5G & Why Why Analysis isได้

หัวข้อสัมมนา

 1. หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับ “ปัญหาและความผิดปกติและความผิดปกติและความผิดปกติ” เพื่อการลดต้นทุน แต่ไม่ลดคุณภาพ
 2. ความสูญเปล่า 3 MUs ในกระบวนการทำงานหรือการผลิต (Muda , Muri , Mura)
 3. เทคนิคการค้นหาและการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาที่รากเหง้าด้วย 5 why Analysis
 4. ความหมายและเป้าหมายของเทคนิค 3 Gen (Corrective Action Process)
 5. การเพิ่มประสิทธิภาพ 3 Gen ด้วย 2 Gen ที่เหลือ
 6. การพิจารณาและการตัดสินใจที่ดีที่สุด
 7. กรณีศึกษาที่ประสบความสําเร็จ (Best Practice)
 8. สรุปการเรียนรู้และถามตอบ

 

วิธีการฝึกอบรม

- การบรรยาย-สาธิตเนื้อหาและทฤษฎีรวมทั้งชมภาพและวีดีทัศน์ประกอบ

- ตัวอย่างกรณีศึกษาสำหรับการฝึกปฏิบัติ

- กิจกรรมกลุ่ม(Workshop)

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

- ผู้บริหาร หัวหน้างาน ที่เกี่ยวข้อง

- ผู้ที่มีหน้าที่หรือผู้ได้รับพิจารณาให้รับผิดชอบงานที่ เกี่ยวข้องและผู้สนใจทั่วไป

หมายเหตุ สำหรับ Inhouse Training เนื้อหาสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของกลุ่มผู้เข้าอบรม

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

Line : chosenthebest / Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

E-mail: info@chosenthebest.com / www.chosenthebest.com

ดร.ณรงค์ ตู้ทอง

Application Form /ใบสมัคร

In-House Training (ภายในองค์กร)

ข้อมูลบริษัท

ฟอร์มลงทะเบียน