ติดต่อสอบถาม

ความสูญเปล่า 8 ประการ (8 Wastes)

ความสูญเปล่า 8 ประการ (8 Wastes)

หลักสูตร ความสูญเปล่า 8 ประการ (8 Wastes)

หลักการและเหตุผล
          ความสูญเปล่าทั้ง 8 ประการที่แฝงอยู่ในกระบวนการผลิตหรือบริการจะเป็นตัวทำให้กระบวนการนั้นมีปัญหาทำให้เกิดการล่าช้า มีต้นทุนสูง ส่งผลให้ลูกค้าเกิดความไม่พอใจได้ ดังนั้น การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการสูญเสียในรูปแบบต่างๆนอกจากจะช่วยให้ส่งมอบงานได้ทันเวลา ได้งานที่มีคุณภาพ ยังสามารถทำให้องค์การลดความสูญเสียทุกรูปแบบในกระบวนการทำงานทุกสายงาน ซึ่งหากไม่ให้ความสนใจสังเกต และพยายามปรับปรุงแก้ไขวิธีการทำงานนั้นๆ ให้ดีขึ้น ความสูญเปล่าก็ยิ่งเพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัว ทำให้หน่วยงานหรือองค์การต้องสูญเสียลูกค้าและกำไรที่ควรได้ไป การลดความสูญเปล่าถือเป็นหน้าที่ของพนักงานและผู้บริหารทุกคน ดังนั้น ทุกคนต้องมีความรู้ จิตสำนึก การสังเกต หาสาเหตุ และแนวทางแก้ไขป้องกัน เพื่อลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น ซึ่งเป็นหนทางที่ใช้ในการปรับปรุงการเพิ่มผลผลิตเพื่อความอยู่รอดขององค์การ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตรฝึกอบรม
      1. เพื่อสร้างจิตสำนึกและการหาวิธีการลดความสูญเปล่าทั้ง 8 ประการ
      2. เพื่อสร้างความเข้าใจต่อต้นทุนการผลิต และสร้างผลกำไรให้กับบริษัท
      3. เพื่อสร้างแนวคิดในการลดความสูญเสียทั้ง 8 ประการในการทำงาน
      4. เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงานและบริษัทอย่างต่อเนื่อง
เนื้อหาของหลักสูตรฝึกอบรม
1. แนวคิดความสูญเปล่าและความสูญเสีย      

2.ความสำคัญในการควบคุมค่าใช้จ่าย และลดต้นทุน

3. แนวคิดและจิตสำนึกในการลดต้นทุน

4. ความสัมพันธ์ของความสูญเปล่ากับต้นทุน

5. การลดต้นทุนด้วยการลดความสูญเปล่า

6. การลดความสูญเปล่ากับการเพิ่มผลผลิต

7. ความสูญเปล่า 8 ประการ ในกระบวนการทำงาน

8. แหล่งกำเนิดของความสูญเปล่า การลด และขจัดความสูญเปล่า

9. การค้นหาเพื่อลดและขจัดความสูญเปล่า

10. สรุป ถาม – ตอบข้อซักถาม และทดสอบ/ประเมิน

Workshop: การค้นหาความสูญเปล่าทั้ง 8 ประการ (8 Wastes) พร้อมนำเสนองานเป็นกลุ่ม      
รูปแบบการสัมมนา
    1. การบรรยาย 40 %
    2. เกมส์ / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop และการนำเสนอผลงานกลุ่ม 60%
    3. กรณีศึกษา

ระยะเวลา : 1 วัน เวลา 09.00-16.00น. 

หมายเหตุ สำหรับ Inhouse Training เนื้อหาสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของกลุ่มผู้เข้าอบรม

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

Line : chosenthebest / Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

E-mail: info@chosenthebest.com / www.chosenthebest.com

ดร.ณรงค์ ตู้ทอง

Application Form /ใบสมัคร

In-House Training (ภายในองค์กร)

ข้อมูลบริษัท

ฟอร์มลงทะเบียน