ติดต่อสอบถาม

เทคนิคการสุ่มตัวอย่างเพื่อการยอมรับ

เทคนิคการสุ่มตัวอย่างเพื่อการยอมรับ

หลักสูตร เทคนิคการสุ่มตัวอย่างเพื่อการยอมรับ

AQL: Acceptance Sampling Techniques: MIL-STD-105E

 

หลักการและเหตุผล
               การควบคุมคุณภาพสำหรับการผลิต  จำเป็นต้องมีการตรวจสินค้าในแต่ละขั้นตอน  กระบวนการ เพื่อตรวจสอบคุณภาพว่าอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดหรือไม่ การตรวจสอบถือว่าเป็นต้นทุนคุณภาพชนิดหนึ่ง ซึ่งบริษัทต้องแบกรับภาระนี้ การลดปริมาณการตรวจสอบจึงเป็นหนทางหนึ่งในการลดค่าใช้จ่าย
               เทคนิคการสุ่มตัวอย่างเพื่อการยอมรับ Acceptance Sampling Techniques : AQL  MIL-STD-105-E เป็นมาตรฐานที่จัดทำเพื่อใช้เป็นวิธีการและแผนในการชักสิ่งตัวอย่าง จากล็อตหรือแบช เพื่อการตรวจสอบแบบเชิงคุณภาพ ซึ่งหมายถึง การตรวจสอบเพียงเพื่อระบุว่า หน่วยผลิตภัณฑ์ ที่ได้รับการตรวจเป็นผลิตภัณฑ์ที่บกพร่องหรือไม่ หรือเพื่อบ่งชี้ถึงจำนวนข้อบกพร่องในหน่วยผลิตภัณฑ์ เมื่อเปรียบเทียบกับคุณลักษณะที่กำหนดเท่านั้น

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจหลักความสำคัญและความจำเป็นของการใช้เทคนิคการสุ่มตัวอย่างเพื่อการยอมรับ Acceptance Sampling Techniques : AQL
 2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจ เทคนิคการสุ่มตัวอย่างเพื่อการยอมรับ Acceptance Sampling Techniques : AQL เพื่อการยอมรับโดยใช้ ตาราง MIL-STD-105-E

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม       

Leader, หัวหน้างาน, วิศวกร, ผู้จัดการ, ผู้บริหาร

เนื้อหาหลักสูตร

 • ต้นทุนคุณภาพในการผลิต
 • ประเภทการตรวจสอบคุณภาพเพื่อการยอมรับ
 • ความหมายและหลักการของการชักตัวอย่าง
 • MIL-STD-105-E คืออะไร , ประเภทของแผน

                   1. แผนการชักสิ่งตัวอย่างเชิงเดียว

                    2. แผนการชักสิ่งตัวอย่างเชิงคู่

                    3. แผนการชักสิ่งตัวอย่างหลายเชิง

 • ความแตกต่างด้านปัจจัยการจัดการของแผนการชักตัวอย่างแต่ละประเภท   
 • ประเภทความเข้มงวด 3 ระดับของ MIL-STD-105-E
 • กฎการสับเปลี่ยนระดับความเข้มงวด
 • ขั้นตอนการตรวจสอบเพื่อเลือกแผนการสุ่ม
 • การประเมินแผนการชักตัวอย่างจากเส้น OC
 • วิธีการใช้แผน MIL-STD-105-E ในกระบวนการ
 • Q&A

รูปแบบการอบรม  :          บรรยาย, ฝึกปฏิบัติ Workshop, กรณีศึกษา

หมายเหตุ สำหรับ Inhouse Training เนื้อหาสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของกลุ่มผู้เข้าอบรม

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

Line : chosenthebest / Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

E-mail: info@chosenthebest.com / www.chosenthebest.com

อาจารย์พิสิษฐ์ อุษยาพร

Application Form /ใบสมัคร

In-House Training (ภายในองค์กร)

ข้อมูลบริษัท

ฟอร์มลงทะเบียน