ติดต่อสอบถาม

การบำรุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม

การบำรุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม

หหลักสูตร Total Productive Maintenance: TPM

หลักการและเหตุผล:

ในการบริหารจัดการการผลิต พบว่ามีความสูญเสีย (Loss) เกิดขึ้นตลอดเวลา ทั้งจากการทำงานของคน เครื่องจักร พลังงาน การใช้วัสดุต่างๆ  โดยที่ความสูญเสีย (Loss) นั้น มักไม่ได้รับการแก้ไขหรือจัดการอย่างเป็นระบบ  ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้ต้นทุน (Cost) การผลิตสูงขึ้นและปัญหาอื่นๆตามมา เช่นปัญหาคุณภาพ ผลผลิต การส่งมอบ เป็นต้น  TPM ที่คนส่วนใหญ่มีความเข้าใจว่าเป็นระบบเพื่อการซ่อมบำรุงเครื่องจักรที่ทุกคนมีส่วนร่วมเท่านั้น แต่ความเป็นจริง TPM นับเป็นระบบบริหารจัดการการผลิต ที่มีประสิทธิภาพในการลดความสูญเสีย (Loss) ลดต้นทุนการผลิต เป็นระบบที่ทุกคนมีส่วนร่วม ในการดำเนินการจนกลายเป็นวัฒนธรรมขององค์กรในที่สุด

วัตถุประสงค์:

 1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบถึงความจำเป็นในการทำ TPM และกิจกรรมในแต่ละเสาหลัก (Pillar)
 2. เพื่อสร้างความเข้าใจความสูญเสียที่เกิดขึ้นในองค์กรและ หลักการลดความสูญเสียที่เกิดขึ้น
 3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจถึงขั้นตอนในการดำเนินการของ TPM

เนื้อหาหลักสูตร:

Øความจำเป็นที่ต้องทำ TPM

Øความหมาย คำจำกัดความ และประวัติความเป็นมาของ TPM

Øความสูญเสีย 16 ประการและแนวคิดในการทำ TPM (Work shop หาความสูญเสีย)

Øกิจกรรม 8 เสาหลัก (Pillar)

 • การให้การศึกษาและฝึกอบรม (Education and Training)
 • การบำรุงรักษาด้วยตนเอง (Autonomous Maintenance)
 • การปรับปรุงเฉพาะเรื่อง (Specific Improvement)
 • การวางแผนดูแลรักษา (Planned Maintenance)
 • ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม (Safety and Environment)
 • การรักษาคุณภาพ (Quality Maintenance)
 • การควบคุมขั้นต้น (Initial Control)
 • การเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหาร (Efficient Administration)
 • ผลที่ได้จากการทำ TPM
 • การดำเนินงาน TPM 12 ขั้นตอน

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม:

ผู้บริหาร หัวหน้าแผนก และผู้สนใจทั่วไปที่เกี่ยวข้อง

รูปแบบการอบรม:  บรรยาย ยกตัวอย่าง แลกเปลี่ยนประสบการณ์ Workshop

หมายเหตุ เนื้อหาสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของกลุ่มผู้เข้าอบรม

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

Line : chosenthebest / Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

E-mail: info@chosenthebest.com / www.chosenthebest.com

อาจารย์พิสิษฐ์ อุษยาพร

Application Form /ใบสมัคร

In-House Training (ภายในองค์กร)

ข้อมูลบริษัท

ฟอร์มลงทะเบียน