ติดต่อสอบถาม

การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วย Q.C.D

การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วย Q.C.D

หลักการและแหตุผล

การแข่งขันของผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ และการขนส่งสินค้าต้องแข่งขันในด้านคุณภาพ (Quality) ต้นทุน (Cost) การส่งมอบ (Delivery) ลูกค้าหลักผู้ผลิตยานยนต์และผู้ประกอบการให้ความสำคัญกับ Q.C.D เป็นอันดับแรก รวมทั้งการคัดเลือก Supplier จากผู้ผลิตยานยนต์ ดังนั้นการให้ความสำคัญกับ Q.C.D มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วน เพื่อส่งเสริมการแข่งขันทางด้านการค้าในระดับสากล Q.C.D ได้พิสูจน์แล้วว่าเป็นระบบการควบคุมกระบวนการผลิต การขนส่งที่ดีที่สุดในปัจจุบันและอนาคตมีการนำมาปรับใช้อย่างแพร่หลาย ส่งผลให้เกิดการลดต้นทุนในกระบวนการผลิตอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับต้นทุนการผลิตอย่างแท้จริง

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ Q.C.D
 2. เพื่อให้ผู้อบรมสามารถนความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพการผลิตสินค้าในปริมาณที่เหมาะสมกับความต้องการ ส่งมอบสินค้าตามเวลาด้วยราคาที่ยุติธรรม และนำไปสู่ต้นทุนการผลิตที่ลดลง
 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเชื่อมั่นและกล้าถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้ ความชำนาญในการทำงานเป็นกลุ่ม
 4.  เพื่อสร้างการทำงานเป็นทีม การยอมรับในความเห็นที่แตกต่าง เกิดความสามัคคี
 5.  เพื่อสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้กับผู้เข้ารับการอบรม

รายละเอียดเนื้อหาตามหลักสูตร

 1. ระบบการผลิตและงานบริการในปัจจุบัน
 2. ต้นทุนการผลิตและแนวทางการแก้ไขเพื่อลดต้นทุน
 3. การสร้างผลกำไรให้กับองค์กรเพื่อความอยู่รอด
 4. การเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิตคืออะไร
 5. แนวคิดของการเพิ่มประสิทธิภาพตามหลัก QCDESM
 6. คุณภาพ
  • Jidoka
  • การเพิ่มคุณภาพ
  • กระบวนการควบคุมคุณภาพ
  • มาตรฐานการตรวจสอบ
  • เครื่องมือ และอุปกรณ์การตรวจสอบ
 7. ต้นทุน
  • ความสูญเปล่า 7 ประการ
  • โครงสร้างต้นทุน
  • การลดต้นทุน
 8. ขนส่ง
  • Just in time
  • กระบวนการขนส่ง
  • สโตร์
  • ระบบการขนส่ง
  • Milk Run
  • Sequence Supply
  • Karakuri

Workshop1: เพราะเราทำงานคนเดียวไม่ได้ “การทำงานเป็นทีมที่ประสบผลสำเร็จ”

Workshop2: ระดมสมองเพื่อลดความผิดพลาดและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

Workshop3: “เป้าหมายคุณภาพ” ผ่านการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องแบบ PDCA

ระยะเวลาในการฝึกอบรม      ระยะเวลาในการฝึกอบรม  1 วัน

ผู้ควรได้รับการฝึกอบรม

 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์โครงการ ทีมพัฒนาธุรกิจ ผู้จัดการ  หัวหน้างาน Line Leader พนักงานของบริษัทและผู้สนใจทั่วไป

 

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์

Application Form /ใบสมัคร

In-House Training (ภายในองค์กร)

ข้อมูลบริษัท

ฟอร์มลงทะเบียน