ติดต่อสอบถาม

POLC แนวทางการปฏิบัติงานสำหรับหัวหน้างานสายการผลิต

POLC แนวทางการปฏิบัติงานสำหรับหัวหน้างานสายการผลิต

หลักสูตร POLC แนวทางการปฏิบัติงานสำหรับหัวหน้างานสายการผลิต

หลักการและเหตุผล
 
           เป้าหมายหลักของทุกองค์กร คือ สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า ซึ่งในสายงานการผลิตนั้นมีเป้าหมายอีกหลายตัวแปรที่ต้องพิจารณาจัดการควบคุม ไม่ว่าจะเป็น การส่งมอบสินค้า (Delivery) ให้ตรงตามกำหนด, สินค้ามีคุณภาพ (Quality) ตรงต่อความต้องการของลูกค้า ความผิดพลาดในการผลิตและอุบัติเหตุ (Safety) เป็นศูนย์ อีกทั้งยังต้องเพิ่มผลผลิต (Productivity) ให้สูงขึ้น ในขณะที่ควบคุมต้นทุน (Cost) ให้เท่าเดิมหรือลดลง รวมถึงการสร้างขวัญและกำลังใจ (Moral) ให้แก่พนักงาน เพื่อความอยู่รอดขององค์กร ซึ่งการบรรลุเป้าหมายเหล่านั้นต้องมีการจัดการการทำงานที่มีระบบและประสิทธิภาพมากพอ เพราะสายงานการผลิตนั้นการทำงานมักจะทำต่อเนื่องหรือเกี่ยวเนื่องกันไป ถ้าจุดหนึ่งมีปัญหาติดขัดไม่สามารถผลิตได้ ก็จะมีผลกระทบกับการผลิตในจุดต่อไปและจุดอื่น ๆ ต่อเนื่องแบบลูกโซ่ ดังนั้นถ้าองค์กรใดที่สามารถจัดการและปฏิบัติงานได้อย่างมีระบบและประสิทธิภาพมากกว่า ก็จะสามารถบรรลุเป้าหมายเหล่านั้นได้และยืนหยัดอยู่ในธุรกิจได้อย่างมั่นคงมากกว่า
         ทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการองค์กรนั้นมีอยู่มากมาย แต่หนึ่งในนั้นคือ POLC ที่ยังคงใช้มาจนถึงปัจจุบันนี้ POLC เป็นทฤษฎีที่ทำให้การทำงานมีระบบและมีประสิทธิภาพ หลักสูตรนี้จึงเป็นหลักสูตรที่สำคัญอีกหลักสูตรหนึ่งในการส่งเสริมพัฒนาบุคคลากรขององค์กร เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการการทำงานให้กับพนักงานของตนเองมากยิ่งขึ้น และส่งผลรวมให้กับองค์กรได้บรรลุเป้าหมายตามที่วาง
 
วัตถุประสงค์
1.  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจหลักการจัดการงาน สามารถวิเคราะห์หาสาเหตุของข้อผิดพลาดในการจัดการการทำงานของตนเองได้
2.  เพื่อให้ผู้อบรมได้ฝึกปฏิบัติ ให้สามารถหาทางปรับปรุงการจัดการการทำงานและควบคุมให้เกิดข้อผิดพลาดน้อยที่สุด
3.  เพื่อให้ผู้อบรมได้เรียนรู้และนำเทคนิคการจัดการการทำงาน POLC มาปรับใช้กับการทำงานของตนเองได้อย่างเหมาะสมและเป็นระบบ
 
หัวข้อเรียนรู้  
1.  POLC คืออะไร
              •  กรอบการปฏิบัติการของ POLC
2.  การวางแผน
              •  การวางแผนเชิงกลยุทธ์                       
              •  การวางแผนเชิงยุทธวิธี
              •  การวางแผนเชิงบริหารจัดการ
3. การจัดการองค์กร
              •  ความหมายของการจัดการ                   
              •  บทบาทของการจัดการ
              •  กระบวนการจัดการ
Workshop 1 : สะพานกระดาษ
4.  ภาวะความเป็นผู้นำ
              •  ความแตกต่างระหว่างผู้นำ กับ ความเป็นผู้นำ
              •  บทบาทและหลักการของผู้นำ
              •  การพัฒนาภาวะผู้นำ                           
              •  ยุทธวิธีสำหรับผู้นำ
Workshop 2 : พิซซ่าของผู้นำ
5.  การควบคุม
              •  การติดตามประเมินผล
              •  การวัดประสิทธิภาพการทำงาน
          Workshop 3 : ใส่ไข่หมีลงถ้วย-การตรวจสอบแบบผ่อนปรน (ยืดหยุ่น) 
6.ถาม-ตอบ  แลกเปลี่ยนประสบการณ์
 
 
กลุ่มเป้าหมาย 
• ผู้ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมยานยนต์,อุตสาหกรรมไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์,อุตสาหกรรมอื่นๆ
• วิศวกรทุกส่วนงาน
• หัวหน้างาน ช่างเทคนิค
• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง หัวหน้างาน
 

หมายเหตุ เนื้อหาสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของกลุ่มผู้เข้าอบรม

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

Line : chosenthebest / Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

E-mail: info@chosenthebest.com / www.chosenthebest.com

อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์

Application Form /ใบสมัคร

In-House Training (ภายในองค์กร)

ข้อมูลบริษัท

ฟอร์มลงทะเบียน