ติดต่อสอบถาม

เทคนิคการปรับปรุงการผลิตเพื่อเพิ่มผลผลิต (Production Improvement)

เทคนิคการปรับปรุงการผลิตเพื่อเพิ่มผลผลิต (Production Improvement)

หลักสูตร  เทคนิคการปรับปรุงการผลิตเพื่อเพิ่มผลผลิต (Production Improvement)

 

ที่มาของหลักสูตร

ทุกหน่วยธุรกิจต้องเร่งพัฒนาปรับปรุงองค์กรให้เข็มแข็งเพื่อสร้างความสามารถและความได้เปรียบทางการแข่งขัน กิจกรรมการปรับปรุงจึงเป็นกลไกขับเคลื่อนที่สำคัญที่สร้างความมั่นคงและสามารถบรรลุเป้าหมายได้อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามกลยุทธ์และวิธีการที่จะนำไปสู่ความสำเร็จไม่ใช่เรื่องง่ายนัก ดังนั้นการผลักดันกิจกรรมการปรับปรุงและการรักษากระบวนการให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องจึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่ต้องดำเนินการควบคู่กันไป

การปรับปรุงงาน (Work Improvement) คือ การดำเนินการที่ก่อให้เกิดผลลัพธ์ด้านบวกต่อองค์กร เช่น การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคน, เครื่องจักร, วัตถุดิบ และเงินลงทุน, การปรับปรุงขั้นตอนการจัดซื้อจัดหา, การนำเข้าวัตถุดิบให้ทันต่อความต้องการพอดี, การปรับลดปริมาณงานภายในกระบวนการไหล, การปรับลดจำนวนเอกสาร, การปรับลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน เป็นต้น

การปรับปรุงงานที่ดีไม่จำเป็นต้องคาดหวังหรือเล็งผลเลิศของความสำเร็จ แต่ควรพิจารณาและให้ความสำคัญกับผลลัพธ์ของการเปลี่ยนแปลงที่นำมาซึ่งสิ่งที่ดีกว่า กิจกรรมการปรับปรุงงานที่ดำเนินการแล้วจะสร้างสรรค์ประโยชน์ให้กับองค์กรควรดำเนินการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขโดยทันที  และปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อก้าวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงด้วยความคิดที่เชื่อว่าไม่มีกระบวนการหรือระบบงานใดที่ดีที่สุด ดังนั้นการปรับปรุงจะเป็นกลไกสำหรับการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีกว่าเสมอ

การปรับปรุงงานต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายหน่วยงานเพื่อการผลักดันกิจกรรมการปรับปรุงงาน กิจกรรมนี้ไม่ควรมอบหมายให้หน่วยงานหนึ่งหน่วยงานใดเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงแต่ควรถือว่าเป็นภารกิจหลักหนึ่งขององค์กร การปรับปรุงจะมีประสิทธิภาพเมื่อทุกคนในองค์กรร่วมกันทำงานและรักษากระบวนการไม่ให้เกิดการเบี่ยงเบน และสิ่งสำคัญที่ทุกคนควรถือปฏิบัติ คือ การเฝ้าสังเกตการณ์ความผิดปกติของกระบวนการเพื่อค้นหาแนวทางการปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น

หัวข้อการเรียนรู้

– เป้าหมายการดำเนินธุรกิจขององค์กรในยุคปัจจุบัน

– ทำไมต้องใช้การผลิตแบบลีน (Why applying Lean manufacturing?)

– การผลิตแบบลีนคืออะไร? (What is Lean manufacturing?)

– การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management)

– วิธีการดำเนินการ (Implementation methodology)

– ตัวอย่างการใช้งาน (Implementation examples)

– แนวทางและเครื่องมือต่างๆสำหรับการปรับปรุงเพื่อ เพิ่มผลผลิต Productivity Improvement

– 6 ขั้นตอนการปรับปรุงงานด้วย IE

  • ขั้นตอนที่ 1 เลือกกระบวนการทำงานที่ต้องการปรับปรุง
  • ขั้นตอนที่ 2 ศึกษารายละเอียดของวิธีการทำงาน

Workshop ศึกษาการทำงานโดย Flow Chart

  • ขั้นตอนที่ 3 การศึกษาเวลาและการคำนวณเวลามาตรฐาน

Workshop ศึกษาเวลา

  • ขั้นตอนที่ 4 วิเคราะห์ปัญหาในกระบวนการทำงาน

ความสูญเสีย/สูญเปล่า ในการทำงาน

การวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการปรับปรุงงานโดย 5W1H

Workshop การวิเคราะห์งานโดยหลักการ 5W1H

  • ขั้นตอนที่ 5 ออกแบบกระบวนการใหม่

การปรับปรุงกระบวนการโดยหลักการ ECRS

Workshop การออกแบบกระบวนการใหม่

  • ขั้นตอนที่ 6 วัดผลการปรับปรุงกระบวนการและสร้างมาตรฐานการทำงานใหม่

การวิเคราะห์ข้อมูลก่อน-หลัง ปรับปรุง

การเริ่มนำกระบวนการใหม่ไปใช้

–การผลิตแบบลีนจะช่วยเพิ่มผลผลิตได้อย่างไร

–สิ่งที่ต้องทำเพื่อนำลีนไปใช้เพื่อให้เกิดความสำเร็จ

– Q&A

– ถามตอบและสรุปเนื้อหาการเรียนรู้

 

รูปแบบการอบรม

– บรรยาย 60% Workshop 40%

– ใช้หลักการระดมสมองและร่วมการดำเนินกิจกรรม การปรับปรุง เพิ่มผลผลิต ( Productivity Improvement ) เสมือนจริง

 

ระยะเวลาในการฝึกอบรม

ระยะเวลาในการฝึกอบรม 1 วัน

 

หมายเหตุ สำหรับ Inhouse Training เนื้อหาสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของกลุ่มผู้เข้าอบรม

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

Line : chosenthebest / Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

E-mail: info@chosenthebest.com / www.chosenthebest.com

อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์

Application Form /ใบสมัคร

In-House Training (ภายในองค์กร)

ข้อมูลบริษัท

ฟอร์มลงทะเบียน