ติดต่อสอบถาม

การลดต้นทุนและการบริหารจัดการ Logistics อย่างเป็นเลิศ

การลดต้นทุนและการบริหารจัดการ Logistics อย่างเป็นเลิศ

หลักสูตร การลดต้นทุนและการบริหารจัดการ Logistics อย่างเป็นเลิศ

 (Cost reduction & Logistics Management)

               ปัจจุบัน การจัดการและการบริหารองค์กรที่ดีจะต้องพร้อมที่จะรับมือกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่งรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความต้องการของลูกค้า ภาวะการแข่งขันที่ทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น ต้นทุนการดำเนินงานที่ปรับตัวสูงขึ้น สิ่งต่าง ๆเหล่านี้ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ แต่สิ่งที่ผู้บริหารองค์กรกระทำได้คือ ต้องทำความเข้าใจ วิเคราะห์ และหาทางรับมือด้วยการปรับองค์กรให้มีความสามารถรองรับปัญหาดังกล่าวได้อย่างต่อเนื่องและให้ดีที่สุด

               ต้นทุน Logistics เป็นปัจจัยหลักสำคัญที่แฝงอยู่ในทุกกิจกรรมทางธุรกิจและอุตสาหกรรม เช่น การจัดซื้อ การจัดการคลังสินค้า การจัดเก็บ การขนย้าย การขนส่ง และการกระจายสินค้า ดังนั้น การเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการดำเนินงานโดยเฉพาะการลดต้นทุนด้าน Logistics จึงต้องอาศัยการกำหนดกลยุทธ์และเทคนิคในการจัดการกระบวนการ Logistics ที่เป็นเลิศเท่านั้น

               การลดต้นทุนและการบริหารจัดการ Logistics ที่เป็นเลิศ เป็นเครื่องมือในการจัดการกระบวนการ ที่ช่วยเพิ่มขีดความสามารถให้แก่องค์กร โดยเฉพาะด้านการจัดการคลังสินค้าและควบคุมสินค้าคงคลังซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีต้นทุนสูง ด้วยการพิจารณาคุณค่าในการดำเนินงานเพื่อมุ่งตอบสนองความต้องการของลูกค้า มุ่งสร้างคุณค่าในตัวสินค้าและบริการ และกำจัดความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นตลอดทั้งกระบวนการอย่างต่อเนื่อง ทำให้สามารถลดต้นทุนการดำเนินงาน เพิ่มผลกำไรและผลลัพธ์ที่ดีทางธุรกิจในที่สุด ในขณะเดียวกันก็ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพควบคู่ไปด้วย

วัตถุประสงค์

               เพื่อให้รู้จักกับกลยุทธ์การลดต้นทุนและการบริหารจัดการ Logistics ที่เป็นเลิศว่าคืออะไร มีแนวคิดและหลักการอย่างไร มีขั้นตอนและมีเครื่องมืออะไรบ้าง รวมถึงมีประโยชน์อย่างไรบ้างต่อกิจกรรมด้าน Logistics โดยเฉพาะด้านคลังสินค้าและควบคุมสินค้าคงคลัง อันจะช่วยเป็นแนวทางสำหรับการตัดสินใจ และการนำไปใช้ สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับงานได้อย่างเหมาะสม เพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการแข่งขันกับคู่แข่งได้อย่างเป็นเลิศ

หัวข้อหลักสูตร     

1. ความสำคัญของการลดต้นทุน Logistics หลักการ แนวคิด

2. กลยุทธ์การลดต้นทุน Logistics ที่เป็นเลิศและประโยชน์ที่ได้รับ

3. การลดต้นทุนด้านการจัดซื้อและจัดหาและคลังสินค้า

4. การลดต้นทุนด้านการจัดการคลังสินค้าและควบคุมสินค้าคงคลังอย่างได้ผล

5. การลดต้นทุนด้านจัดส่งและกระจายสินค้า

6. เครื่องมือที่ใช้ในการลดต้นทุน Logistics ให้สำเร็จอย่างเป็นเลิศ

7. ดัชนีชี้วัดความสำเร็จและประสิทธิภาพด้าน Logistics และการจัดการคลังสินค้า

8. หลักการเพิ่มคุณค่าในการดำเนินงานด้าน Logistics

9. หลักการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement: Kaizen) และ กรณีศึกษาการทำ Kaizen ภายในคลังสินค้า      

10. การใช้เทคโนโลยีการจัดการด้าน Logistics และคลังสินค้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในยุค Logistics 4.0 (Barcode & RFID, ระบบ WMS (Warehouse Management System with Internet)          

วิธีการสัมมนา    การบรรยาย การให้คำปรึกษาแนะนำ และร่วมอภิปราย

กลุ่มเป้าหมาย    กลุ่มหลัก  ผู้บริหารระดับสูง-กลาง หรือเจ้าหน้าที่ระดับบริหาร หัวหน้างานด้าน Logistics และคลังสินค้า

ระยะเวลา        1 วัน จำนวน  6 ชั่วโมง  เวลา 9.00 – 16.00 น.

 

หมายเหตุ เนื้อหาสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของกลุ่มผู้เข้าอบรม

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

Line : chosenthebest / Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

E-mail: info@chosenthebest.com / www.chosenthebest.com

อาจารย์อนันต์ ดีโรจนวงศ์

Application Form /ใบสมัคร

In-House Training (ภายในองค์กร)

ข้อมูลบริษัท

ฟอร์มลงทะเบียน