ติดต่อสอบถาม

หลักสูตร การวางแผนและควบคุมการผลิตและการบริหารสินค้าคงคลัง

หลักสูตร การวางแผนและควบคุมการผลิตและการบริหารสินค้าคงคลัง

หลักสูตร การวางแผนและควบคุมการผลิตและการบริหารสินค้าคงคลัง

หลักการและเหตุผล :

ในโลกการแข่งขันทางอุตสาหกรรมปัจจุบัน องค์กรต่างมุ่งแสวงหาแนวทางการผลิตและกระบวนการที่สามารถตอบโจทย์การแข่งขันได้ ทั้งเรื่องต้นทุนการผลิต ระยะเวลาที่ใช้ในการผลิตและส่งมอบ ตลอดจนการปรับแนวทางการบริหารจัดการผลิตในอุตสาหกรรมให้้เหมาะสมสอดคล้องกับ แต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม เช่น แนวคิดการผลิตแบบ Lean ที่มุ่งเน้นการกำจัดความสูญเปล่าด้านต่าง ๆ ในการผลิตออกไป โดยเฉพาะในกระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม ยิ่งควรที่ผู้รับผิดชอบจะต้องได้รับการพัฒนาด้วยการเสริมความรู้ความเข้าใจที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนและการควบคุมการผลิตให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตรนี้จะช่วยให้ท่านได้ทราบถึงแนวทางการวางแผนและการควบคุมการผลิตและขั้นตอนในการปฏิบัติงานภายในคลังสินค้า ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากที่สุด เพื่อให้องค์กรของท่านเป็นที่ยอมรับจากลูกค้าหรือผู้ที่มาติดต่อ ซึ่งจะทำภาพลักษณ์ของดีขึ้นและเป็นการลดต้นทุนการผลิตการบริหารจัดการคลังสินค้า

ดังนั้นการจัดการคลังสินค้า (WAREHOUSE) ที่มีประสิทธิภาพนั้นคือ การวางแผนตั้งแต่การออกแบบแผนผังพื้นที่ ระบบจัดเก็บและเลือกอุปกรณ์ในคลังสินค้าที่เหมาะสม หลักสูตรนี้จะถือเป็นกลยุทธ์สำคัญที่ช่วยให้ธุรกิจประสบความ สำเร็จสามารถต่อสู้คู่แข่งขันได้ และถือเป็นเคล็ดลับองค์ประกอบหนึ่งที่สำคัญที่จะนำไปสู่ความสำเร็จขององค์กร ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องอย่างเป็นระบบในด้านการบริหารการผลิตและจัดการสินค้าคงคลังจะนำมาซึ่งประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรมและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กรอย่างแท้จริง

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ :

1. มีความรู้ความเข้าใจในแนวคิดและแนวทางการวางแผนและการควบคุมการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมในเรื่องต่าง ๆ ที่เป็นหัวข้อของการเรียนรู้ตามหลักสูตร

2. เรียนรู้ร่วมกันและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับวิทยากร เพื่อให้สามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้กับการทำงานได้จริง

3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำหลักการและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการจัดการคลังสินค้า First-in/First-out (FIFO)

4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ และเทคนิคต่างๆ มาปรับปรุงการทำงานให้เกิดความสอดคล้องกับหน่วยงานหลัก และหน่วยงานที่เกี่ยวของได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบที่ถูกต้องเพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีเทคนิคการโต้ตอบ และตอบสนองต่อคำสั่งซื้อที่ ด้วยแนวคิดการจัดการคลังสินค้า First-in/First-out (FIFO)

5. เพื่อกระตุ้นให้ผู้เข้าอบรมมีทัศนคติที่ดี และมองเห็นประโยชน์ในการนำมาบริหารและจัดการคลังสินค้าที่เป็นสากล

เนื้อหารายละเอียดหลักสูตร

vพื้นฐานและความสัมพันธ์ของระบบการผลิต

> ปัจจัยการผลิต (Input)

> กระบวนการผลิต (Process)

> ผลผลิต (Output)

vการพยากรณ์ความต้องการ (Forecasting)

> ประเภทของการพยากรณ์

> ขั้นตอนและวิธีการพยากรณ์ที่ช่วยให้เห็นความต้องการลูกค้า

vการวางแผนกำลังการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ

> กำลังการผลิตและการวางแผนกำลังการผลิต

> การเลือกกำลังการผลิตที่เหมาะสม และสอดคล้องกับความต้องการ ของลูกค้า

> การวิเคราะห์จุดคุ้มทุนเพื่อช่วยตัดสินใจลงทุนการผลิต

vการวางแผนการผลิตอย่างมีระบบ

> แผนการผลิตรวม (Aggregate Plan)

> ตารางการผลิตหลัก (Master Scheduling)

vเทคนิคการวางแผนความต้องการวัสดุและทรัพยากรองค์กร

> ระบบ MRP

> ขั้นตอนการวางแผน MRP อย่างมีประสิทธิภาพ

vกลยุทธ์การควบคุมสินค้าคงคลัง (Inventory)

> เทคนิคการหาปริมาณการสั่งซื้อที่เหมาะสม (EOQ)

> เทคนิคการหาปริมาณการผลิตที่เหมาะสม

vกลยุทธ์การจัดตารางการผลิตและการกำหนดงาน

> การจัดตารางการปฏิบัติการ

> การกำหนดภาระงาน

> การจัดลำดับงานให้กับหน่วยปฏิบัติการ

vการประกอบและการจัดสมดุลของสายการผลิตด้วยระบบแบบทันเวลาพอดี (JIT) และระบบลีน (LEAN) และกรณีตัวอย่าง

vสรุป และถามตอบเกี่ยวกับการนำไปใช้งาน

 หัวข้อบรรยาย

vการบริหารงานคลังสินค้า และความสำคัญของงานคลังสินค้า

vการจัด LAY OUT การบริหารพื้นที่คลังสินค้า

vการบริหารพัสดุคงคลัง / สินค้าคงเหลือ

vการรับ / จ่ายสินค้า และการตรวจสอบ

vการสั่งซื้อ และการกระจาย / จัดส่ง

vระบบความปลอดภัยของคลังสินค้า

vบทบาทและความสำคัญของการจัดการคลังสินค้าในโลกแห่งการแข่งขัน (INDUSTRY 4.0)

vทำไมต้องมีสินค้าคงคลัง? และความสำคัญของการจัดการสินค้าคงคลัง

vบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานคลังสินค้าสมัยใหม่

vดัชนีชี้การวัดประสิทธิภาพ (KPIS) ในการจัดการสินค้าคงคลัง

vปัญหาและต้นทุนประเภทต่างๆ ที่พบในการปฏิบัติงานคลังสินค้า

vแนวคิดความสูญเปล่าจากการเก็บสินค้าคงคลัง (UNNECESSARY STOCK) ที่มากเกินไปในกระบวนการผลิต

•     การค้นหาปัญหาและสาเหตุ

•     การวิเคราะห์ถึงปัญหาและสาเหตุ

•     แนวทางและการปรับปรุงงานอย่างมีประสิทธิภาพ

vการวัดผลปฏิบัติงานของฝ่ายคลังสินค้า และปัญหา/อุปสรรคในการบริหารคลังสินค้า

vการจัดเก็บแบบ FIFO/FEFO/LIFO

vการแยกประเภทสินค้าในการจัดเก็บ

vWORKSHOP การค้นหาความสูญเปล่าในกระบวนการทำงานในคลังสินค้า

vกลยุทธ์การวิเคราะห์และจัดการสินค้าคงคลังด้วยหลัก ABC ANALYSIS

vหลักการของการออกรูปแบบการวางและระบบการขนย้ายสินค้าคงคลัง (MATERIALS HANDLING SYSTEM) ในคลังสินค้า

vการป้องกันความผิดพลาดจากการหยิบสินค้า (ERROR PICKING) และการเติมสินค้า (REPLENISHMENT) ในคลังสินค้า

vบทบาทหน้าที่ความสำคัญของ WAREHOUSE และศูนย์กระจายสินค้า (DISTRIBUTION CENTERS; DC)

vเทคนิคการตรวจนับเช็คสินค้าคงเหลือ (STOCK) โดยไม่ต้องหยุดทำการเบิก-จ่ายสินค้า

vการตรวจนับและการตรวจสอบเพื่อป้องกันการรั่วไหล

vการจัดการข้อมูลสารสนเทศทางอิเล็กทรอนิกส์

vระบบอัตโนมัติและและเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการจัดการคลังสินค้า

vปฏิสัมพันธ์งานคลังสินค้ากับฝ่ายต่าง ๆ (ฝ่ายบัญชี จัดซื้อ และฝ่ายขาย)

vWORKSHOP การเพิ่มประสิทธิภาพการปรับปรุงการจัดการคลังสินค้า

ระยะเวลาอบรม

2 วัน (12 ชั่วโมง) 09.00-16.00 น.

วิธีการฝึกอบรม

- การบรรยาย-สาธิตเนื้อหาและทฤษฎีรวมทั้งชมภาพและวีดีทัศน์ประกอบ

- ตัวอย่างกรณีศึกษาสำหรับการฝึกปฏิบัติ

- กิจกรรมกลุ่ม (Workshop)

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

ผู้ควรเข้ารับการอบรม : - ฝ่าย New Model, R&D, Engineering - ฝ่าย การตลาด - ฝ่าย จัดซื้อ - ฝ่าย QC/QA - บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ผู้จัดการ วิศวกร หัวหน้างาน และผู้สนใจทั่วไป

หมายเหตุ สำหรับ Inhouse Training เนื้อหาสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของกลุ่มผู้เข้าอบรม

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

Line : chosenthebest / Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

E-mail: info@chosenthebest.com / www.chosenthebest.com

ดร.ณรงค์ ตู้ทอง

Application Form /ใบสมัคร

In-House Training (ภายในองค์กร)

ข้อมูลบริษัท

ฟอร์มลงทะเบียน