ติดต่อสอบถาม

หลักสูตร ครบเครื่องเรื่องหัวหน้างานมืออาชีพ

หลักสูตร ครบเครื่องเรื่องหัวหน้างานมืออาชีพ

หลักสูตร ครบเครื่องเรื่องหัวหน้างานมืออาชีพ

(Comprehensive Supervisor)

เจ้านายที่ดีต้องให้ลูกน้องได้พูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของตนเองได้

หลักการและเหตุผล

          หัวหน้างาน คือผู้ที่อยู่หน้างานและเป็นผู้ที่ใกล้ชิดพนักงานหน้างานมากที่สุด ซึ่งพนักงานหน้างาน คือบุคลากรที่ก่อให้เกิดสินค้าและบริการที่ทำให้ลูกค้าพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจโดยตรงตามหลัก Bottom – up Management

ดังนั้นหากหัวหน้างานมีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของตน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ด้วยความเข้าใจและเข้าถึงแล้วย่อมยังประโยชน์อย่างยั่งยืนในการพัฒนาองค์กร

สิ่งที่ได้รับหลังอบรมและสัมมนา

1. มีความรู้และเข้าใจถึงกลยุทธ์ และเทคนิคการเป็นหัวหน้างานที่ครบเครื่อง

2. สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงานประจำอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

3. เสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อหัวหน้า ลูกทีม เพื่อนร่วมงานและองค์กรโดยรวม

หัวข้อการอบรมและสัมมนา

1. การเป็นหัวหน้างานอย่างไรให้ครบเครื่อง ทั้งเก่งและดี

2. ลักษณะของผู้นำและการปฏิบัติการเป็นผู้นำ

3. บทบาท/ความสำคัญ หน้าที่และความรับผิดชอบของหัวหน้างาน

4. บทบาทหน้าที่การจัดการการผลิตของหัวหน้างาน

5. กรณีศึกษา/ฝึกปฏิบัติ

5.1 ข้อดีข้อเสียของการบังคับบัญชา

5.2 การวิเคราะห์และเข้าใจพฤติกรรมของลูกทีม

5.3 จิตวิทยาการแก้ปัญหาเมื่อเกิดความขัดแย้ง

5.4 ปัญหาและอุปสรรคในการทำงานของหัวหน้างาน

คุณสมบัติผู้เข้าอบรมสัมมนา

- หัวหน้างาน ทุกระดับ และหน่วยงาน

- วิศวกรและช่างเทคนิค

 

วิธีการอบรมสัมมนา

บรรยาย ยกตัวอย่าง และฝึกปฏิบัติ

ระยะเวลา : 1 วัน เวลา 09.00-16.00น. 

หมายเหตุ : หัวข้อที่เสนอสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้าหรือตามความคิดเห็นของวิทยากร.

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

Line : chosenthebest / Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

E-mail: info@chosenthebest.com / www.chosenthebest.com

ขอขอบคุณที่ท่าน ได้ให้โอกาสในการนำเสนอ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ให้บริการท่านในโอกาสนี้ และโอกาสถัดไป

 

ดร.ธงไชย แก้วสอาด

Application Form /ใบสมัคร

In-House Training (ภายในองค์กร)

ข้อมูลบริษัท

ฟอร์มลงทะเบียน