ติดต่อสอบถาม

ทักษะการจัดการบริหารงานประจำวันสำหรับหัวหน้างานโรงงาน

ทักษะการจัดการบริหารงานประจำวันสำหรับหัวหน้างานโรงงาน

หัวข้อ : ทักษะการจัดการบริหารงานประจำวันสำหรับหัวหน้างานโรงงาน

(Daily Management for Supervisor)

หลักการและแหตุผล

การบริหารงานประจำวัน เป็นบทบาทหน้าที่หลักของหัวหน้างานเพื่อกำกับและควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงาน โดยผ่านเครื่องมือและแบบฟอร์มต่างๆ เพื่อแสดงสถานะของการทำงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดหรือไม่ หากมีแนวโน้มหรือสัญญาณจะเกิดปัญหา องค์กรคาดหวังให้หัวหน้างานได้เห็นและรับรู้ก่อน แล้วเข้าไปจัดการก่อนจะเกิดปัญหา หรือหากเกิดแล้วต้องแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว แต่ในทางปฏิบัติหัวหน้างานจำนวนมากมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนหรือไม่เข้าใจในบทบาทหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติในการบริหารงานประจำวัน แล้วไปมุ่งทำในบ้างเรื่องที่ไม่ควรทำเช่นเดียวกับพนักงานก็ได้

หลักสูตรการบริหารงานประจำวัน (Daily Management) นี้ จึงมุ่งเน้นที่จะชี้ให้เห็นกรอบแนวทางการบริหารงานของหัวหน้างานที่ควรปฏิบัติในแต่ละวัน และเลือกใช้เครื่องมือต่างๆ มาช่วยกำกับให้เกิดผลิตภาพ (Productivity)อย่างมีประสิทธภาพและมีประสิทธิผล

 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

  • เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญในบทบาทหน้าที่ของหัวหน้างานที่องค์กรคาดหวัง
  • เพื่อให้เข้าใจถึงทักษะและเทคนิคในการบริหารงานประจำวันอย่างมีประสิทธิภาพ

รายละเอียดเนื้อหาตามหลักสูตร

ทบทวนแนวคิดการบริหารงานประจำวัน (Daily Management)
องค์ประกอบของการบริหารงานประจำวัน (Daily Management)
ความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายและการบริหารงานประจำวัน
บทบาทของหัวหน้างานที่องค์กรคาดหวัง
แนวคิดและคุณสมบัติของหัวหน้างานที่ดีในการบริหารงาน
เทคนิคการพัฒนาตนเองและทีม สำหรับหัวหน้างาน
เทคนิคการเตรียมงานและมอบหมายงาน
เทคนิคการควบคุมงานให้ได้ตามเป้าหมาย
เทคนิคการติดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพ
เทคนิคการแก้ไขปัญหา(Problem Solving) -ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Kaizen) ในงานรวมถึงการสร้างจิตสำนึกในด้านคุณภาพในเชิง PCD
เทคนิคการสรุปผลงานและการนำเสนอประจำวัน
Workshop : กรณีศึกษาของโรงงานอุตสาหกรรม

สรุป และถาม ตอบ
ระยะเวลาในการฝึกอบรม
ระยะเวลาในการฝึกอบรม 1 วัน

ผู้ควรได้รับการฝึกอบรม

 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์โครงการ ทีมพัฒนาธุรกิจ ผู้จัดการ  หัวหน้างาน  วิศวกร  Line Leader  พนักงานของบริษัทและผู้สนใจทั่วไป

หมายเหตุ เนื้อหาสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของกลุ่มผู้เข้าอบรม

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

Line : chosenthebest / Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

E-mail: info@chosenthebest.com / www.chosenthebest.com

อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์

Application Form /ใบสมัคร

In-House Training (ภายในองค์กร)

ข้อมูลบริษัท

ฟอร์มลงทะเบียน