ติดต่อสอบถาม

การสร้างจิตสำนึกคุณภาพในการปฏิบัติงาน

การสร้างจิตสำนึกคุณภาพในการปฏิบัติงาน

หลักสูตร การสร้างจิตสำนึกคุณภาพในการปฏิบัติงาน

(Quality Awareness in working place)

หลักการและเหตุผล

คุณภาพของสินค้าหรือบริการคือสิ่งที่ทุกองค์กรต้องสร้างให้เกิดขึ้นในการทำงาน เพื่อให้สามารถตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้ให้ได้มากที่สุด การสร้างคนให้เข้าใจในการรักษาไว้ซึ่งคุณภาพหรือที่เรียกว่ามี "จิตสำนึกคุณภาพ"เพราะถ้าเรามีพนักงานที่มีจิตสำนึกในการที่จะรักษาไว้ซึ่งคุณภาพ คิดถึงแต่การทำงานให้มีคุณภาพ การสร้างจิตสำนึกด้านคุณภาพจึงไม่ใช่สิ่งที่รอได้อีกต่อไปและเมื่อมีจิตสำนึกคุณภาพเกิดขึ้นแล้วองค์กรยังจะสามารถพัฒนาองค์กรในด้านต่างๆ ได้ง่ายและมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอีกด้วย

นอกจากนี้ปัญหาที่พนักงานต้องพบในแต่ละวันจะยิ่งทำให้เกิดความเบื่อหน่ายขาดแรงจูงใจในการทำงาน หากพนักงานได้เข้าใจกับความหมายของ "คุณภาพ" อย่างแท้จริงและรู้ถึงเทคนิควิธีการเทคนิค การสร้างคุณภาพในงานของตัวเองได้อย่างเข้าใจแล้ว ก็จะพบการเปลี่ยนแปลงด้านคุณภาพในทางที่ดีขึ้นได้อย่างแน่นอน เช่น ลดต้นทุนการผลิต ลดปัญหาความเสียหาย ลดความสูญเปล่าจากการแก้ไข การรอคอยงานการขาดประสิทธิภาพใน การปฏิบัติงานและยังสามารถสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้กับบุคลากรภายในได้ เป็นต้น

หลักสูตรนี้จึงเป็นคำตอบที่ดีของการสร้าง "จิตสำนึกคุณภาพในการปฏิบัติงาน" อย่างเป็นระบบและเห็นผลได้อย่างแน่นอนเป็นการรวบรวมเครื่องมือที่ใช้แก้ไขปัญหาคุณภาพกับพนักงานในระดับปฏิบัติการ และฝึกการรวมกลุ่มทำกิจกรรมเพื่อช่วยกันระดมสมองในการแก้ไขปัญหาคุณภาพได้เป็นอย่างดีอีกด้วย

วัตถุประสงค์

1. เพื่อสร้างแนวคิดในการสร้างคุณภาพและลดความสูญเสียในการผลิตอย่างเป็นระบบ

2. เพื่อเสริมสร้างแนวคิดการป้องกันการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาคุณภาพอย่างเป็นมีรูปแบบ

3. เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงานและบริษัทอย่างต่อเนื่อง

4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความมั่นใจในการเลือกใช้เครื่องมือในการสร้างคุณภาพกับตัวสินค้าได้อย่างถูกต้อง

5. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้เกี่ยวกับจิตสำนึกด้านคุณภาพ จิตสำนึกที่ดีในการทำงาน มีความตระหนักในการปรับเปลี่ยนแนวคิดให้เกิดจิตสำนึกในการปฏิบัติงานและสร้างให้เกิดวัฒนธรรมการทำงานด้วยจิตสำนึกที่ดี ลดของเสีย และเพิ่มประสิทธิภาพการปฎิบัติงาน

6. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมรู้หลักการเพิ่มคุณภาพในกระบวนการผลิต และเพิ่มประสิทธิภาพของวิธีการปฏิบัติงาน ทั้งนี้เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ซึ่งผลผลิตที่มีคุณภาพและตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า ให้สอดคล้องกับนโยบายคุณภาพของทางบริษัทต่อไป

หัวข้อการอบรม

1. การมองปัญหาคุณภาพของแต่ละบุคคล

2. ปัญหาคุณภาพที่เกิดจากการสื่อสาร

3. ความหมายและความสำคัญของคำว่า "คุณภาพ"

4. ความท้าทายที่จำเป็นต้องมุ่งเน้นที่ "คุณภาพ"

5. ขอบเขตคำว่า "คุณภาพ" ครอบคลุมถึงอะไรบ้าง

6. ความเข้าใจคลาดเคลื่อนและความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ "คุณภาพ"

7. แนวความคิดหลักเกี่ยวกับคุณภาพ

Work Shop1 "จิตสำนึกคุณภาพกับการส่งงาน" ให้ลูกค้าภายใน

Work Shop2 "การปรับเปลี่ยนทัศนคติด้านคุณภาพ"

8. จิตสำนึกและจิตสำนึกคุณภาพคืออะไร

9. ผลกระทบจากการขาดจิตสำนึกคุณภาพ

10. การสร้างการตระหนักรู้ให้เกิดจิตสำนึกคุณภาพกับการทำงานเป็นทีม (Team Work)

11. แนวคิดของการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มคุณภาพในการทำงานและสินค้า

Work Shop3 "การควบคุมด้วยสายตากับการป้องกันปัญหาคุณภาพ"

12. เมื่อปัญหาคุณภาพเกิดขึ้นซ้ำๆ กับขั้นตอนการจัดทำกลุ่มคุณภาพ QCC

Work Shop4 "ใจเขาใจเรากับคุณภาพที่ลูกค้าต้องการ"

Work Shop5 "มาสร้างเป้าหมายคุณภาพ" ให้กับทุกคน

กลุ่มเป้าหมาย

หัวหน้างาน พนักงาน และผู้ที่สนใจทั่วไป

ระยะเวลา 1 วัน เวลา 09.00-16.00น.

รูปแบบการสัมมนา

üการบรรยาย 40 %

üเกม / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop และการนำเสนอผลงานกลุ่ม 40%

üกรณีศึกษา และดูภาพยนตร์ 10%

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้และเข้าใจหลักการทำกิจกรรม QCC อย่างถูก

2. ผู้เข้าอบรมสามารถนำหลักการของ QCC ไปประยุกต์ใช้กับงานของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่น

4. ผู้เข้าอบรมมีจิตสำนึกเรื่องคุณภาพและทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

5. ผู้เข้าอบรมมีสำนึกการรักองค์กรมากขึ้น

......................................................................

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

Line : chosenthebest / Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

E-mail: info@chosenthebest.com / www.chosenthebest.com

อาจารย์ ไมตรี บุญขันธ์

Application Form /ใบสมัคร

In-House Training (ภายในองค์กร)

ข้อมูลบริษัท

ฟอร์มลงทะเบียน