ติดต่อสอบถาม

Process Failure Mode and Effects Analysis (PFMEA)

Process Failure Mode and Effects Analysis (PFMEA)

หลักสูตรฝึกอบรม Process Failure Mode and Effects Analysis (PFMEA) AIAG & VDA 1st Issued June 2019 (FMEA new version):

การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบของกระบวนการ

บทนำ

FMEA คือ เครื่องมือชนิดหนึ่งที่ใช้ในการวิเคราะห์คาดการปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตและสาเหตุที่อาจทำให้เกิดปัญหาจากประสบการณ์ในอดีตของทีมงานเพื่อหาแนวทางการป้องกันให้สาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาไม่เกิดขึ้นทำให้ปัญหานั้นไม่เกิดขึ้น

AIAG & VDA FMEA Handbook เป็นคู่มืออ้างอิงอุตสาหกรรมยานยนต์ใหม่สำหรับการวิเคราะห์โหมดความล้มเหลวและผลกระทบเพื่อใช้เป็นแนวทางในการช่วยเหลือซัพพลายเออร์ในการพัฒนา Design FMEA , Process FMEA, และ Supplemental FMEA และการตอบสนองของระบบ คู่มือฉบับนี้พัฒนาด้วยทีมงานระดับโลกของ OEM และซัพพลายเออร์ชั้นผู้เชี่ยวชาญ Tier 1  ซึ่งได้รวมแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดจากทั้ง Automotive Industry Action Group : AIAG กลุ่มปฏิบัติการอุตสาหกรรมยานยนต์ และ The German Association of the Automotive Industry : VDA สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์เยอรมนี ไว้ในแนวทางที่มีโครงสร้างที่กลมกลืนกัน

    นอกเหนือจากการทำให้ซัพพลายเออร์สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ง่ายขึ้นในกระบวนการพัฒนา FMEA คู่มือยังมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเช่นกระบวนการใหม่สำหรับการพัฒนา FMEA  แนวทาง 7 ขั้นตอน และบทใหม่เกี่ยวกับ FMEA เสริมสำหรับการตรวจสอบและ การตอบสนองของระบบ (FMEA-MSR) การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเพิ่มเติม ได้แก่ :

•    ตารางประเมินค่าความรุนแรงการ การเกิดขึ้น และการตรวจสอบที่แก้ไขโดยสิ้นเชิง

•    วิธีการลำดับความสำคัญ (AP) และตารางเพื่อแทนที่ RPN

•    แผ่นแบบฟอร์มใหม่ (spreadsheet users) และมุมมองรายงานซอฟต์แวร์ (software users)

 •    ไฮไลต์จุดเปลี่ยนจากคู่มือ FMEA AIAG ฉบับที่ 4 และคู่มือ VDA เล่ม 4 FMEA

 

วัตถุประสงค์

   เพื่อให้ผู้ฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบ PFMEA ตามคำแนะนาของ AIAG & VDA First Edition Issued June 2019

กำหนดการอบรม

1.หลักการและแนวคิดพื้นฐาน

      - FMEA คืออะไรและความหมาย

      - การเปลี่ยนแปลง FMEA4th เป็น PFMEA AIAG & VDA 1st

      - เมื่อไหร่จะเริ่มต้นทำ/ทบทวน FMEA

      - ข้อกำหนด ข้อกำหนด IATF ที่เกี่ยวข้อง

      - 7 ขั้นตอนการจัดทำ PFMEA

2. การจัดเตรียมข้อมูลก่อนการวิเคราะห์

      - รายละเอียดผลิตภัณฑ์

      - Process Flow Chart หลัก และ Layout หลัก

      - การจัดตั้งทีมงานสำหรับการวิเคราะห์แต่ละกระบวนการ

      - ระบุ 4M ของกระบวนการ

      - Characteristics Process and Product

3. การวิเคราะห์ PFMEA AIAG & VDA 1st June 2019

      Step 1 Planning and Preparation การวางแผนและการเตรียมการ

      Step 2 Structure Analysis การวิเคราะห์โครงสร้าง

       Step 3 Function Analysis การวิเคราะห์หน้าที่

        Step 4 Failure Analysis การวิเคราะห์ความล้มเหลว

     Step 5 PFMEA Risk Analysis การวิเคราะห์ความเสี่ยง

       Step 6 Optimization การเพิ่มประสิทธิภาพ

       Step 7 Results Documentation เอกสารผลลัพธ์

กลุ่มเป้าหมาย : หัวหน้างาน CORE TEAM  NEW MODEL วิศวกร และผู้ที่สนใจ

รูปแบบการอบรม:  บรรยาย 50%  Work Shop และ ตัวอย่าง 50% 

หมายเหตุ สำหรับ Inhouse Training เนื้อหาสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของกลุ่มผู้เข้าอบรม

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

Line : chosenthebest / Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

E-mail: info@chosenthebest.com / www.chosenthebest.com

อ.พงศ์สิทธิ์ คำนึงธรรม

Application Form /ใบสมัคร

In-House Training (ภายในองค์กร)

ข้อมูลบริษัท

ฟอร์มลงทะเบียน