ติดต่อสอบถาม

การผลิตแบบ Toyota

การผลิตแบบ Toyota

หลักสูตร การผลิตแบบ Toyota

(Toyota Production System: TPS)

       การผลิตแบบโตโยต้า Toyota Production System คือปรัชญาพื้นฐานของความสำเร็จที่สมบูรณ์แบบในการกำจัดความสูญเปล่าในกระบวนการผลิตเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยเริ่มต้นจากการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในการผลิตยานพาหนะตามคำสั่งที่ลูกค้าต้องการด้วยความรวดเร็วตามปริมาณที่ลูกค้าต้องการและส่งมอบได้ตามกำหนด โดยมีหลักการ 2 ประการคือ Jidoka หรือระบบป้องกันความผิดพลาดที่เกิดจากมนุษย์หรือเครื่องจักร เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดของเสียด้วยการหยุดปัญหาที่เกิดขึ้นในสายการผลิตโดยทันที และการผลิตแบบทันเวลาพอดี หรือ Just in Time ด้วยการผลิตสินค้าตามปริมาณที่กระบวนผลิตการถัดไปต้องการเท่านั้นและให้การไหลของสินค้านั้นเป็นไปอย่างต่อเนื่อง

      หลักการ Toyota Production System นั้นจะช่วยให้สินค้าที่ผลิตได้มีคุณภาพที่ดีได้ตามที่ลูกค้าต้องการด้วยต้นทุนที่ต่ำเพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขันได้ทั้งในปัจจุบันและอนาคต อีกทั้งยังสามารถพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความชำนาญในการผลิตรถยนต์ที่มีคุณภาพมากขึ้น ด้วยความคิดที่สร้างสรรค์ รวมถึงสร้างคุณค่าให้กับสินค้าได้มากขึ้นอยู่ตลอดเวลา

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้พนักงานในองค์กรได้ทราบถึงหลักการผลิตแบบ Toyota Production System และสามารถ นำไปประยุกต์ใช้ได้กับงานประจำของตนเองให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

2. เพื่อลดความสูญเปล่าในกระบวนการผลิตอย่างได้ผล และสามารถผลิตสินค้าได้ตามปริมาณที่ลูกค้าต้องการ รวมถึงสามารถจัดส่งสินค้าได้ตามที่ลูกค้ากำหนด

3. เพื่อสามารถผลิตสินค้าได้ตามคุณภาพ และมีมาตรฐานตามที่ลูกค้าต้องการ

4. เพื่อสร้างบรรยากาศของความคิดสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นกับพนักงานในองค์กร

5. เพื่อลดต้นทุนโดยรวมของการผลิตสินค้าได้อย่างต่อเนื่อง

6. เสริมสร้างการทำงานเป็นทีม มีความรับผิดชอบร่วมกัน และทำงานได้อย่างสอดคล้องกันตลอดทั้งสายการผลิต

7. เพิ่มความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้อย่างยั่งยืน

หัวข้อการอบรม

- TPS คืออะไร ประวัติ หลักการ องค์ประกอบ และความสำคัญ

- วัฒนธรรมแบบ Toyota Way

- องค์ประกอบของบ้านที่มีคุณภาพแบบ TPS (Toyota Production System House)

- หลัก 7 ประการของ Toyota Production System

- การผลิตแบบ JIT (Just in Time ) และ ระบบป้องกันความผิดพลาดแบบ Jidoka

- 13 เสาหลักของ Toyota Production System

- กฎของการผลิตแบบ Kanban

- การประยุกต์ TPS สู่ระบบ Agile และ Lean Management

ระยะเวลาอบรม           อบรม 1 วัน วันละจำนวน  6 ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 9.00-16.00 น.

รูปแบบการฝึกอบรม      การบรรยาย, ให้คำปรึกษา แนะนำ, กรณีศึกษา 

กลุ่มเป้าหมาย    กลุ่มหลัก  ผู้บริหารระดับสูง/ระดับกลาง หัวหน้างาน เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการ ฝายปฏิบัติการผลิต, ฝ่ายวางแผนการผลิต ฝ่ายตรวจสอบคุณภาพ, ฝ่ายซ่อมบำรุง, ฝ่ายคลังสินค้า วิศวกร และฝ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

วิทยากร  อนันต์ ดีโรจนวงศ์ ตำแหน่ง

- ที่ปรึกษาอุตสาหกรรมด้าน Lean Production & Logistics กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

- ที่ปรึกษาเครือข่าย สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น 

- ที่ปรึกษาอุตสาหกรรมและ Logistics & Supply Chain Management สมาพันธ์สมาคมอุตสาหกรรมสนับสนุน

- อาจารย์พิเศษ คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, สถาบันเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น, ม.ศรีปทุม, ม.ธุรกิจบัณฑิต       

- ที่ปรึกษาสถานประกอบการดีเด่นสาขาการจัดการโลจิสติกส์ โครงการ OPOAI กระทรวงอุตสาหกรรม ปี พ.ศ. 2557

หมายเหตุ เนื้อหาสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของกลุ่มผู้เข้าอบรม

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

Line : chosenthebest / Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

E-mail: info@chosenthebest.com / www.chosenthebest.com

อาจารย์อนันต์ ดีโรจนวงศ์

Application Form /ใบสมัคร

In-House Training (ภายในองค์กร)

ข้อมูลบริษัท

ฟอร์มลงทะเบียน