ติดต่อสอบถาม

กลยุทธ์การปรับปรุงกระบวนการผลิต และการเพิ่มผลผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์การปรับปรุงกระบวนการผลิต และการเพิ่มผลผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตร กลยุทธ์การปรับปรุงกระบวนการผลิต และการเพิ่มผลผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ

(Process Improvement and Increase Productivities Strategies)

หลักการและเหตุผล   สถานประกอบการผลิตในยุคปัจจุบัน ต้องเผชิญกับข้อจำกัดหลายอย่างอันเป็นอุปสรรคปัญหาต่อการดำเนินธุรกิจ และเป็นเหตุให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น จากหลายๆ ปัจจัย คือ ค่าใช้จ่ายด้านแรงงานมีแนวโน้มสูงขึ้น, ต้นทุนค่าวัตถุดิบที่แพงขึ้นหรือมีระยะการจัดส่งที่ยาวนานในกรณีที่ต้องนำวัตถุดิบจากต่างประเทศ, การผลิตและการส่งมอบสินค้าที่ไม่ทันต่อความต้องการของลูกค้า, คู่แข่งขันมีมากขึ้นและทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้น, ต้องการลดต้นทุนการผลิตต่อหน่วยสินค้าที่ผลิต, ต้องการผลกำไรมากขึ้น ดังนั้นสถานประกอบการทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่จำเป็นต้องเรียนรู้เพื่อปรับตัว ปรับปรุงวิธีการดำเนินธุรกิจ ปรับปรุงกระบวนการผลิต และใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพิ่มมากขึ้น ลดต้นทุนการผลิตให้ต่ำอย่างเหมาะสม โดยมีเป้าหมายในการเพิ่มผลผลิตและลดของเสียที่เกิดขึ้นเพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขันและเพื่อความอยู่รอด ทั้งนี้ ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ผู้ประกอบการมีความจำเป็นต้องปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อสร้างศักยภาพในการผลิตสินค้า เพิ่มกำลังการผลิต ลดต้นทุนการผลิต เพื่อให้มีผลกำไรมากขึ้น

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ ทักษะ ความสามารถของผู้บริหารด้านการจัดการอุตสาหกรรมให้เพิ่มขึ้น

2. ทราบถึงกลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพการปรับปรุงกระบวนการผลิต โดยสามารถผลิตสินค้าได้เพิ่มขึ้น 

   โดยใช้ต้นทุนหรือระยะเวลาการผลิตเท่าเดิมหรือน้อยลง

3. สามารถเพิ่มคุณภาพสินค้าและการบริการให้มากขึ้น เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน และเพิ่มความ

   พึงพอใจให้กับลูกค้า

4. สามารถลดต้นทุนการผลิต เพื่อสร้างผลกำไรให้มากขึ้น หรือลงทุนให้น้อยลงแต่ได้ผลตอบแทนมากขึ้น

5. สร้างสภาพแวดล้อมและขวัญกำลังใจที่ดีในโรงงานผลิต เพื่อให้เกิดมาตรฐานการทำงานที่ดี และการ

   รับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม

6. เข้าใจในเทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่ สามารถใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ที่ทันสมัย รวดเร็ว ราคาถูกมาใช้เพื่อ

   ทดแทนกำลังคนที่ขาดแคลนได้อย่างมีประสิทธิภาพ             

หัวข้อการอบรม

          - ความหมายของการปรับปรุงกระบวนการผลิต (Process Improvement) และการเพิ่มผลผลิต (Increase Productivities) ความสำคัญต่อธุรกิจ และประโยชน์ที่ได้รับ         

           - การวางแผนการปรับปรุงกระบวนการผลิตและเพิ่มผลผลิต (Production Planning & Control)

           - หลักการ และแนวทางการปรับปรุงกระบวนการผลิตและการเพิ่มผลผลิตที่เป็นเลิศ (Process & Production Improvement Principles)

           - ดัชนีชี้วัดการปรับปรุงงานและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต (Key Performance Indicators for Production)                    

           - การลดความสูญเปล่าในกระบวนการผลิต (Production Wastes Elimination)

           - กิจกรรม 5ส. และเทคนิคการปรับปรุงกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง (5S, Kaizen & PDCA)              

           - เทคนิคการบำรุงรักษาเครื่องจักรการผลิต (Preventive-Predictive Maintenance and Total Productive Maintenance: TPM)

           - กลยุทธ์การบริหารจัดการคลังสินค้าและควบคุมสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ (Warehouse Management & Inventory Control)             

           - กลยุทธ์การบริหารการจัดซื้อ จัดหาวัตถุดิบ (Purchasing & Procurement Strategies)

           - การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการปรับปรุงกระบวนการผลิตและเพิ่มผลผลิต (Process & Production Technologies)

ระยะเวลาอบรม           1 วัน วันละจำนวน  6 ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 9.00-16.00 น.

วิทยากร          อาจารย์อนันต์  ดีโรจนวงศ์        

กลุ่มเป้าหมาย    กลุ่มหลัก  ผู้จัดการโรงงาน/ ผู้บริหารระดับสูงและกลาง หัวหน้างาน ฝ่ายผลิต ฝ่ายวางแผนการผลิต ผ่ายควบคุมคุณภาพ  ฝ่ายซ่อมบำรุงเครื่อจักร ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายคลังสินค้า วิศวกร

รูปแบบการฝึกอบรม      การบรรยาย, อภิปรายเชิงปฏิบัติการ, ให้คำปรึกษา, กรณีศึกษา

หมายเหตุ

-อัตราค่าสัมมนา ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม /นิติบุคคลสามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ได้

-ราคารวม เอกสารการอบรม / อาหารว่างและอาหารกลางวันตลอดหลักสูตร (สำหรับหลักสูตร On-Site)

-วุฒิบัตรมอบให้ พร้อมไฟล์เอกสาร

 

*****ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา สามารถลดหย่อนภาษีได้ 200% *****

 

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

Line : chosenthebest / Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

E-mail: info@chosenthebest.com / www.chosenthebest.com

อาจารย์อนันต์ ดีโรจนวงศ์

Application Form /ใบสมัคร

In-House Training (ภายในองค์กร)

ข้อมูลบริษัท

ฟอร์มลงทะเบียน