ติดต่อสอบถาม

การวิเคราะห์สาเหตุรากเหง้าด้วย Why-Why Analysis และ หลัก 5 Gen

การวิเคราะห์สาเหตุรากเหง้าด้วย Why-Why Analysis และ หลัก 5 Gen

ชื่อหลักสูตร :  การวิเคราะห์สาเหตุรากเหง้าด้วย

Why-Why Analysis และ หลัก 5 Gen

บรรยายโดย : วศ.อ.บรรพต เทพฤทธิ์

หลักการและแหตุผล

การแก้ปัญหาให้เบ็ดเสร็จยั่งยืนนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องวิเคราะห์เจาะลึกไปถึงสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา เพื่อทำการแก้ปัญหาที่ต้นตอ เพื่อป้องกันปัญหาที่เกิดซ้ำจากสาเหตุเดิม

หลักสูตรนี้ออกแบบมาโดยมุ่งเน้นการแก้ปัญหาที่หน้างาน โดยการลงพื้นที่หน้างานจริง สำรวจสภาพที่เกิดขึ้นจริง ภายใต้สภาวะจริง แล้วนำมาผนวกรวมเข้ากับความรู้และประสบการณ์ในงานนั้น ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ด้วยผังก้างปลา และเทคนิคการวิเคราะห์ด้วย Why-Why Analysis เพื่อให้เข้าใจถึงสาเหตุรากเหง้า (Root Cause) อย่างเป็นระบบ เป็นขั้นเป็นตอน ที่จะทำให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุด และป้องกันปัญหาไม่ให้เกิดซ้ำจากสาเหตุเดิมในอนาคต

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

  1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจประเภทของปัญหา
  2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมตระหนักถึงปัจจัยสำคัญในการวิเคราะห์สาเหตุปัญหาตามหลัก 5G
  3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจกระบวนการการวิเคราะห์สาเหตุปัญหาด้วย Why-Why Analysis
  4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถวิเคราะห์ปัญหาที่หน้างานจริงได้

รายละเอียดเนื้อหาตามหลักสูตร

 PART 1 : เรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการทำงานและวงจรปัญหา

§ สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับคาดว่าปัญหา

§ เข้าใจวัฏจักรของการทำงาน(Workflow) และวงจรของปัญหา

§ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับปัญหาและอุปสรรค(6M)

§ หลุมพรางทางความคิดเกี่ยวกับปัญหา

§ เทคนิคในการเอาชนะหลุมพรางทางความคิด

Workshop : หลุมพรางทางความคิดและเทคนิคในการเอาชะหลุมพราง

 

 PART 2 : พัฒนาทักษะการคิดที่สำคัญเพื่อจัดการปัญหาอย่างเป็นระบบ

§ หลักการสำคัญของการเป็นนักคิดในเชิงจัดการปัญหา

§ ครบเครื่องเรื่องทักษะการคิด 5 แบบเพื่อจัดการปัญหาอย่างเป็นระบบ

- การคิดเชิงค้นหาประเด็น (Problem Gap Thinking)

- การคิดเชิงวิเคราะห์ (Analytic Thinking)

- การคิดเชิงสร้างสรรค์ (Creativity Thinking)

- การคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking)

- การคิดเชิงบูรณการ (Integrated Thinking )

§ หลักการสร้างมุมมองต่อปัญหาแบบ Logical Thinking เชิงลึก

§ การแก้ปัญหาที่ระดับต่างๆ

- การแก้ที่ระดับเหตุการณ์ (การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า)

- การแก้ที่ระดับรูปแบบ (การแก้ปัญหาเชิงป้องกัน)

- การแก้ที่ระดับโครงสร้าง (การแก้อย่างยั่งยืนหรือ PDCA)

Workshop : ประยุกต์ใช้หลักการคิดกับปัญหาของท่าน

PART 3 : หลักการและการประยุกต์ใช้ Why Why Analysis

1. หลักการของเครื่องมือ Why Why Analysis

2. เทคนิคการค้นหาและการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาที่รากเหง้าด้วย Why why Analysis

3. ความหมายและเป้าหมายของเทคนิค 3 Gen (Corrective Action Process)

  • Genba : สถานที่จริง
  • Genbutsu : ของจริง
  • Genchi : สถานการณ์จริง

4. การเพิ่มประสิทธิภาพ 3 Gen ด้วย 2 Gen ที่เหลือ

  • Genri : หลักการ/ทฤษฎี
  • Gensoku : ระเบียนกฎเกณฑ์
  •  

Workshop : ประยุกต์ใช้หลักการคิดกับปัญหาของท่าน ด้วย Why Why Analysis

ระยะเวลาในการฝึกอบรม

ระยะเวลาในการฝึกอบรม  1 วัน  ( เวลา 9.00 – 16.00 น. )

วิธีการและรูปแบบการฝึกอบรม

บรรยาย 60%  , Workshop 40%

ผู้ควรได้รับการฝึกอบรม

          เจ้าหน้าที่วิเคราะห์โครงการ ทีมพัฒนาธุรกิจ ผู้จัดการ  หัวหน้างาน  Line Leader  พนักงานของ

หมายเหตุ สำหรับ Inhouse Training เนื้อหาสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของกลุ่มผู้เข้าอบรม

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

Line : chosenthebest / Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

E-mail: info@chosenthebest.com / www.chosenthebest.com

อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์

Application Form /ใบสมัคร

In-House Training (ภายในองค์กร)

ข้อมูลบริษัท

ฟอร์มลงทะเบียน