ติดต่อสอบถาม

การประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยอย่างมีประสิทธิภาพ

การประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยอย่างมีประสิทธิภาพ

หลักการและเหตุผล           

            การชี้บ่งอันตรายและประเมินความเสี่ยงจากการทำงาน  ( Risk  Assessment )  เป็นวิธีการและขั้นตอนที่ระบุลำดับความเสี่ยงของอันตรายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของงาน ที่ครอบคลุมขั้นตอนการทำงาน  สถานที่ เครื่องจักร อุปกรณ์ บุคลากร ที่อาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บ ความเจ็บป่วย ความเสียหายต่อทรัพย์สินและสิ่งแวดล้อม หรือสิ่งต่าง ๆ รวมกัน  ซึ่งตามหลักสูตรนี้ เป็นการประเมินสภาวะความเสี่ยงในการทำงานตามหลักการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ซึ่งมีความแตกต่างจากการประเมินความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจซึ่งเน้นไปที่ความไม่แน่นอนของตัวแปรทางธุรกิจและการแข่งขัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มีสายการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับเชื้อเพลิง สารเคมี เครื่องจักร ไฟฟ้า การผลิต การประกอบ การบรรจุ การขนส่ง จะต้องมีการประเมินความเสี่ยงในด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาวะแวดล้อมในการทำงานอย่างเป็นระบบด้วยวิธีการที่ถูกต้อง

ตามหัวข้อในหลักสูตรนี้ จะอธิบายถึงหลักการ และวิธีการประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย  การอธิบายถึงความจำเป็นที่ต้องประเมินความเสี่ยงการประมาณระดับความเสี่ยงโดยคำนึงถึง  ความรุนแรงและโอกาสที่จะเกิดอันตราย เพื่อนำมาพิจารณาว่าเป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้ หรือยอมรับไม่ได้ และการวางแผนควบคุมความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ต่อไป        

วัตถุประสงค์

  • เพื่อทราบปัจจัยเสี่ยงอันตรายและการชี้บ่งอันตรายพร้อมการค้นหาอันตราย
  • สามารถลดความเสี่ยง และขจัดความสูญเสีย
  • เพื่อฝึกปฏิบัติในการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (JSA) และการกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงาน
  • ให้ความรู้ เพื่อเป็นแนวทาง ในการเขียนแผนประเมินความเสี่ยง ตามกฎหมาย ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 เรื่อง มาตรการคุมครองความปลอดภัยในการดําเนินงาน  และ ระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรม หลักเกณฑ์การชี้บ่งอันตราย พ.ศ. 2543

 

เนื้อหาหลักสูตร

 1.   แนวคิดการจัดการความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและ การชี้บ่งอันตราย  ตามแนวทางอุตสาหกรรม 4.0 ของภาครัฐ

2.   การประเมินความเสี่ยง,การค้นหาอันตรายและชี้บ่งอันตราย รวมถึงการจัดทำแผนงานจัดการความเสี่ยงด้านความปลอดภัย

3.   หลักการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย

4.   ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (JSA) :เทคนิคในการประเมินความเสี่ยง  เช่น วิธี HAZOP  Check  List  , What  if , FTA , ETA , FMEA  ,  JSA  

5.   เทคนิคและวิธีการจัดทำมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงาน

6.   จัดทำมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานของงานตนเอง

7.   การประยุกต์ใช้โปรแกรมการตรวจสอบและประมินความเสี่ยงในการประกอบกิจการโรงงาน

  • Workshop  และ ตัวอย่างกรณีศึกษา
  • ถาม-ตอบ

 

วิธีการอบรม : การบรรยาย , Workshop 

ผู้เข้าร่วมอบรม: :   ผู้บริหาร ผจก. OH&SMR  ระบบ มอก.18001 OHSAS  18001  หน.แผนก หน.งาน วิศวกร / จนท. และพนักงานทุกหน่วยงาน  ผู้ที่สนใจหรือบุคคลทั่วไป

ระยะเวลา : 1 วัน (เวลา 09.00 – 16.00 น.)

 

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์

Application Form /ใบสมัคร

In-House Training (ภายในองค์กร)

ข้อมูลบริษัท

ฟอร์มลงทะเบียน