ติดต่อสอบถาม

การดำเนินกิจกรรมข้อเสนอแนะ Suggestion System (SS) ในองค์กร

การดำเนินกิจกรรมข้อเสนอแนะ Suggestion System (SS) ในองค์กร

หลักสูตร การดำเนินกิจกรรมข้อเสนอแนะ Suggestion System (SS) ในองค์กร

หลักการและเหตุผล

          หลักการที่สำคัญในการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประ สิทธิภาพ คือการทำให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการดำเนินงานปรับปรุง ซึ่งแต่ละคนก็จะมีความรู้และทักษะที่แตกต่างกัน การรับฟังความคิดเห็นจากบุคลากรเหล่านั้นแล้วจะมาประยุกต์ใช้พัฒนาองค์กรจึงเป็นหนทางที่ดี นอกจากจะได้ประโยชน์โดยตรงแล้ว ยังเป็นการสร้างแรงจูงใจในการแสดงออกอีกทั้งเกิดความภูมิใจ ทำให้เกิดแรงผลักดันในการปรับปรุงอย่างเต็มความสามารถ อย่างไรก็ตามการทำกิจกรรมข้อเสนอแนะ Suggestion System (SS)จำเป็นจะต้องอาศัยวิธีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ และมีการให้รางวัลอย่างยุติธรรม มิเช่นนั้นอาจทำให้เกิดปัญหาจากการดำเนินการได้

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้ฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจหลักการดำเนินกิจกรรมข้อเสนอแนะใน องค์กร

2. เพื่อใช้ผู้เข้ารับการอบรมมีทักษะการนำเสนอความคิดและประโยชน์ของ ปรับปรุงผ่านกิจกรรมข้อเสนอแนะ

เนื้อหาหลักสูตร

- แนวคิดและวัตถุประสงค์ของกิจกรรมข้อเสนอแนะ Suggestion System (SS)

- ขั้นตอนการสร้างระบบกิจกรรมข้อเสนอแนะSuggestion System (SS)ในองค์กร

          * การแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมระบบข้อเสนอแนะและ อำนาจหน้าที่

          * การกำหนดหลักเกณฑ์การดำเนินกิจกรรมข้อเสนอแนะ Suggestion System

1. หัวข้อสาหรับการดำเนินกิจกรรมข้อเสนอแนะ Suggestion System (SS)

2. การคัดเลือกหัวข้อ

3. การประเมินผลการดำเนินงาน

4. การให้รางวัล

- เทคนิคการเขียนข้อเสนอแนะSuggestion System (SS)

- Work Shop (การเขียนข้อเสนอแนะและนำเสนอและการ คัดเลือกหัวข้อ)

- หลักการเขียนสรุปผลการดำเนินงาน

- Q&A

รูปแบบการอบรม:  บรรยาย  ยกตัวอย่าง  แลกเปลี่ยนประสบการณ์ Workshop

 

หมายเหตุ เนื้อหาสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของกลุ่มผู้เข้าอบรม

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

Line : chosenthebest / Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

E-mail: info@chosenthebest.com / www.chosenthebest.com

อาจารย์พิสิษฐ์ อุษยาพร

Application Form /ใบสมัคร

In-House Training (ภายในองค์กร)

ข้อมูลบริษัท

ฟอร์มลงทะเบียน