ติดต่อสอบถาม

การจัดสมดุลสายผลิต (Line Balancing)

การจัดสมดุลสายผลิต (Line Balancing)

การจัดสมดุลสายผลิต (Line Balancing)

หลักการและเหตุผล

การจัดสมดุลสายผลิตเป็นกลยุทธ์ในการปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานและเครื่องจักรทำงานสอดคล้องกันมากที่จุด เพื่อทำให้เกิดการไหลเวียน (Flow) ค่อนข้างต่อเนื่องและสม่ำเสมอในกระบวนการผลิต จะทำให้สามารถเพิ่มประสิทธิผลของกระบวนการได้อย่างสูงสุด

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ

  1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจในแนวคิดพื้นฐานด้านคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตเบื้องต้น
  2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจวิธีการและขั้นตอนการดำเนินการ การจัดสมดุลสายผลิต เพื่อใช้วางแผนงานอย่างมีประสิทธิภาพ

หัวข้อการอบรมและการสัมมนา

  1. บทนำ แนวคิดพื้นฐานด้านคุณภาพ
  2. Muri, Mura, Muda (7 + 1 Waste ความสูญเปล่า)
  3. ECRS
  4. Time Study, Cycle time, Lead time, Takt time
  5. Man-Machine Chart
  6. Line balancing, Line efficiency, Operator requirement
  7. Workshop – Line Balancing
  8. คำถาม และ คำตอบ….

คุณสมบัติผู้เข้าอบรมและสัมมนา

ผู้จัดการแผนก หัวหน้างาน วิศวกร

ระยะเวลา : 1 วัน เวลา 09.00-16.00น. 

หมายเหตุ สำหรับ Inhouse Training เนื้อหาสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของกลุ่มผู้เข้าอบรม

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

Line : chosenthebest / Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

E-mail: info@chosenthebest.com / www.chosenthebest.com

อาจารย์ปรัชญา พละพันธุ์

Application Form /ใบสมัคร

In-House Training (ภายในองค์กร)

ข้อมูลบริษัท

ฟอร์มลงทะเบียน