ติดต่อสอบถาม

SMED: การใช้เวลาเปลี่ยนรุ่นการผลิตเป็นเลขหลักเดียว

SMED: การใช้เวลาเปลี่ยนรุ่นการผลิตเป็นเลขหลักเดียว

หลักสูตร SMED: การใช้เวลาเปลี่ยนรุ่นการผลิตเป็นเลขหลักเดียว

(Single Minute Exchange of Die)

โดย อ. บรรพต  เทพฤทธิ์

ที่มาและมูลเหตุ

สถานการณ์ความต้องการของลูกค้าในปัจจุบันนั้น มีความต้องการที่หลากหลาย ทำให้ธุรกิจอุตสาหกรรมจำเป็นต้องผลิตสินค้าที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า แต่เนื่องจากในความต้องการที่หลากหลายแล้ว ลูกค้ายังต้องการสินค้าที่รวดเร็วและทันเวลาที่ต้องการ กระบวนการผลิตจึงจำเป็นต้องเปลี่ยนรุ่นการผลิตบ่อยครั้งตามความต้องการที่หลากหลายดังกล่าว องค์กรใดใช้เวลาในการเปลี่ยนรุ่นนานก็จะทำให้ความสามารถในการต้องสนองความต้องการลูกค้าต่ำลง หรืออาจจะเกิดความล่าช้าไม่ทันเวลา

การปรับเปลี่ยนรุ่นการผลิตอย่างรวดเร็ว (Quick Changeover) จึงเป็นการเครื่องมือช่วยในการลดต้นทุนความสูญเปล่าจากการเปลี่ยนรุ่น โดยเฉพาะที่ระบบการผลิตแบบลีนเรียกเครื่องมือนี้ว่า SMED (Single Minute Exchange of Die)

 

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจ และสามารถอธิบายหลักการทำงานที่มีประสิทธิผล และเข้าใจที่มา รวมถึงแหล่งกำเนิดของความสูญเสียในกระบวนการทำงาน

2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจ และเกิดความตระหนักถึงความสำคัญของเครื่องมือ SMED ในการจัดการความสูญเสียในการปรับตั้ง และเปลี่ยนล็อตการผลิต

3.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจ และสามารถอธิบายถึงขั้นตอนการใช้งาน SMED 7 ขั้นตอน

4.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจ และสามารถอธิบายแนวทางการประยุกต์หลักการ SMED ไปใช้ในการลดความสูญเสียในการทำงาน หรือโครงการที่ได้รับผิดชอบ

หัวข้อบรรยาย

•SMED คืออะไร

•ปัญหาที่เกิดจากเวลาในการตั้งเครื่องให้อยู่ในระยะเวลาอันสั้น

•ประโยชน์ของการประยุกต์ใช้คืออะไร 

**ทำกิจกรรมกลุ่ม

•4 ขั้นตอนพื้นฐานในการติดตั้งเครื่องจักร

•3 ขั้นตอนสำหรับ SMED

Step 1 แยกกิจกรรมภายในและภายนอกออกจากกัน

Step 2 เปลี่ยนกิจกรรมภายในให้กลายเป็นกิจกรรมภายนอก

Step 3 ปรับปรุงทุกๆส่วนให้ใช้เวลาน้อยลง

**ทำกิจกรรมกลุ่ม

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม   ผู้รับผิดชอบหรือพนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการปรับตั้ง  เครื่องจักร เพื่อเปลี่ยนรุ่นการผลิต, หัวหน้างาน, วิศวกรและผู้สนใจ

หมายเหตุ

-อัตราค่าสัมมนา ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม /นิติบุคคลสามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ได้

-ราคารวม เอกสารการอบรม / อาหารว่างและอาหารกลางวันตลอดหลักสูตร (สำหรับหลักสูตร On-Site)

-วุฒิบัตรมอบให้ พร้อมไฟล์เอกสาร

*****ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา สามารถลดหย่อนภาษีได้ 200% *****

หมายเหตุ สำหรับ Inhouse Training เนื้อหาสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของกลุ่มผู้เข้าอบรม

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

Line : chosenthebest / Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

E-mail: info@chosenthebest.com / www.chosenthebest.com

อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์

Application Form /ใบสมัคร

In-House Training (ภายในองค์กร)

ข้อมูลบริษัท

ฟอร์มลงทะเบียน