ติดต่อสอบถาม

การจัดทำระบบควบคุมสารปนเปื้อน

การจัดทำระบบควบคุมสารปนเปื้อน

หลักสูตร :  การจัดทำระบบควบคุมสารปนเปื้อน (ROHS) ในผลิตภัณฑ์สำหรับการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ – ชิ้นส่วนไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์

หลักการและเหตุผล

          ข้อกำหนดข้อกฎหมายการควบคุมสารปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์และสิ่งแวดล้อม SOC / RoHs 1.0 / RoHs 2.0 / REACH Annex VI / XV / XIV / AVII / SVHC / DMF / VOC / MDA /  SCCPs / POPs / Prop65 / Lead in Solder / CMR / WEEE และในภาคอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์นั้น ตั้งแต่ระดับผู้ออกแบบผลิตภัณฑ์ Original Equipment Manufacturer (OEM) / Replacement Equipment Manufacturer (REM) ซึ่งเป็นผู้กำหนดและควบคุมวัตถุดิบที่จะนำมาใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องและเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายรวมถึงผู้รับจ้างช่วงผลิตลำดับทีหนึ่ง (Tier 1) ผู้รับจ้างช่วงผลิตที่เป็นต้นน้ำ (Tier..n) ที่เป็นผู้ควบคุมการใช้วัตถุดิบที่นำมาใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของลูกค้าและข้อกฎหมาย ซึ่งต้องดำเนินการควบคุมและจัดทำรายงานอย่างถูกต้องตามมาตรฐานสากล

หลักการและเหตุผลของหลักสูตร

       เนื่องจากธุรกิจด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และอุตสาหกรรมไฟฟ้า ผู้รับจ้างช่วงผลิตในแต่ละลำดับขั้นได้ผลิตสินค้าและส่งมอบตามลำดับขั้นและส่งเข้าไปจนถึงโรงงานประกอบหรือ OEM/REMซึ่งผลิตภัณฑ์จำเป็นต้องปราศจากสารปนเปื้อนที่เป็นพิษและส่งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิต นั่นก็คือสารเคมีที่จัดอยู่ในจำพวกสารโลหะหนักนั่นเอง อาทิ โครเมียม แคดเมียม ปรอท ตะกั่ว และอื่นๆซึ่งผู้ประกอบการต้องมีความรู้ ความเข้าใจอย่างเพียงพอ เพราะนอกจากผู้ประกอบการจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ว่าด้วยเรื่องการควบคุมสารปนเปื้อน คือSOC / ELV / RoHs 1.0 / RoHs 2.0 / REACH Annex VI / XV / XIV / AVII / SVHC / PFOS / PFOA / DMF / VOC / MDA / SCCPs / POPs / Prop65 / ELV Annex II / ELV Waste Packaging Waste / Lead in Solder / CMR / GADSL / IMDS / IMDS-a2 / IMDS-AI / CAMDS / CDX etc.ข้อกำหนด3R (Reuse / Recycle / Recovery) RecyclabilityและRecoverabilityตลอดจนข้อกำหนดสารเคมีชนิดอื่นๆ ที่ทางOEMและหน่วยงานที่ทำการควบคุมและบังคับใช้กฎหมาย ได้ประกาศฯ ควบคุม หรือห้ามใช้ ซึ่งเป็นข้อกำหนดที่ทุกบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ตลอดจนต่อไปในอนาคต ดังนั้นทุกโรงงาน / บริษัท ไม่ว่าจะเป็น เทรดดิ้ง จำเป็นต้องดำเนินการจัดทำหรือวางระบบเพื่อใช้ในการดำเนินการควบคุมผู้ส่งมอบ (Suppliers),ดำเนินการควบคุมสารปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์ภายในองค์กรและรองรับการAuditจากลูกค้าและหน่วยงานอื่นๆ และSupportข้อมูลต่างๆ ให้กับคู่ค้าของตนได้อย่างครบถ้วนและถูกต้อง

       ผู้รับช่วงผลิต (Suppliers) จะต้องแนบข้อมูลรายงานต่างๆ เหล่านี้แนบในเอกสาร "อนุมัติชิ้นส่วนการผลิต (PPAP)"เพื่อเป็นการรับประคุณภาพผลิตภัณฑ์ของตัวเองว่าปราศจากสารปนเปื้อนและเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย ซึ่งผู้รับช่วงผลิต (Suppliers)ต้องไม่มีโอกาสผิดพลาดแม้แต่ครั้งเดียว เพราะนั่นหมายถึง องค์กรของท่านจะถูกย้ายเข้าไปอยู่ในบริษัทฯ กลุ่มเสี่ยงที่อันตรายทันที และทำให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายจำนวนมหาศาล

       หลักสูตรนี้ผู้เรียนจะได้เรียนรู้และเขียนQuality Manual, Suppliers Manual, Procedure, Work Instruction etc.ด้านการควบคุมสารปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์ภายในองค์กร,การรองรับการAuditจากลูกค้า,ขั้นตอนการบริหารจัดการ Suppliers,การAudit suppliersและสามารถนำกลับไปประยุกต์ใช้กับผลิตภัณฑ์ขององค์กรได้อย่างถูกต้อง

 วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม

      1.เพื่อให้เข้าใจเป้าหมายการควบคุมสารปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับข้อกำหนดข้อกฎหมายในอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์

      2.เพื่อให้เข้าใจขั้นตอนและวิธีการดำเนินการควบคุมสารต้องห้ามหรือสารเคมีอันตรายในผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและมนุษย์ในผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องและเป็นไปตามข้อกำหนดของอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์

      3.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจและเขียนQuality Manual, Suppliers Manual, Procedure, Work Instruction etc.ด้านการควบคุมสารปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์ภายในองค์กร, การรองรับการAuditจากลูกค้า

      4.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจขั้นตอนการบริหารจัดการSuppliers, การAudit suppliers

หัวข้อการสัมมนา

Øหลักการและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องในการควบคุมสารปนเปื้อนผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ 

                   -ข้อกำหนดวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ (Life Cycle Assessment : LCA) 

                   -ข้อกำหนดCarbon Footprint for Product : CFP 

                   -ข้อกำหนดCarbon Footprint for Organization : CFO 

                   -ข้อกำหนดการจัดการควบคุมข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับ ISO 50001 

Øการควบคุมสารปนเปื้อนผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ 

ØEnd of Life Vehicle (ELV) 

                   - ELV Annex II / ELV Waste packaging waste 

                   - MDA / SCCPs / POPs / Prop65 / CMR 

                   - RoHs 1.0 / 2.0 / WEEE 

                   - REACH (Annex VI / XV / XIV / XVII / SVHC) 

                   - Lead in Soldering 

Øข้อกำหนดสารกันความชื้นซิลิกาเจลหรือ DMF 

Øข้อกำหนดPFOS / PFOA / 76/769/EC 

Øขั้นตอนการจัดทำOrganization SOCเพื่อยื่นขออนุมัติจากลูกค้า 

ØJob Descriptionผู้รับผิดชอบด้านการควบคุมสารต้องห้าม 

ØการเขียนQuality Manual, Suppliers Manual, Procedure, Work Instruction etc. 

ØการจัดทำSuppliers Audit Check sheet 

Øการดำเนินการวางระบบ QMSการควบคุมสารต้องในองค์กร 

Øการดำเนินการควบคุม SOCกับผู้รับจ้างช่วงผลิต (Suppliers) 

ØการจัดทำFlow chartการจัดการความผิดปกติ เกี่ยวกับเรื่องSOC 

Øการทบทวนระเบียบปฏิบัติการเรื่องการควบคุมการเปลี่ยนแปลงด้าน SOCระหว่างลูกค้า และSuppliers 

Øบทบาทหน้าที่ การดำเนินการและความสำคัญของแต่ละส่วนงาน 

Øการดำเนินการควบคุมตรวจและทดสอบ SOCภายในและภายนอกองค์กร 

Øการควบคุมผู้ส่งมอบ วิธีการดำเนินการ กรณีที่ผู้ขายไม่ให้เข้าไปตรวจประเมิน 

ØการดำเนินการAudit Suppliersด้านSOC 

Øการจัดทำรายงานการควบคุมสารปนเปื้อนตามมาตรฐานสากลเพื่อยื่นอนุมัติ 

ØWork Shop 

                   -ขั้นตอนการจัดทำOrganization SOCเพื่อยื่นขออนุมัติจากลูกค้า 

                   - Job Descriptionผู้รับผิดชอบด้านการควบคุมสารต้องห้าม 

                   -การเขียนQuality Manual, Suppliers Manual, Procedure, Work Instruction etc. 

                   -การจัดทำSuppliers Audit Check sheet

ลักษณะการอบรม :

1.การบรรยายสื่อสาร2ทาง โดยทฤษฎี30 %ปฏิบัติ70 % 

2.ทำWorkshopกิจกรรมกลุ่ม + นำเสนอผลการวิเคราะห์และอภิปราย 

            Note : สอนจากประสบการณ์ในการทำงานจริง และการฝึกอบรมจากต่างประเทศ 

ผู้ควรเข้ารับการอบรม

Øผู้ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมยานยนต์,อุตสาหกรรมไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์,อุตสาหกรรมอื่นๆ 

Øวิศวกรทุกส่วนงาน 

Øหัวหน้างานQC/QA, R&D, New Model 

Øช่างเทคนิค 

Øบุคลากรที่เกี่ยวข้อง หัวหน้างาน 

หมายเหตุ: เนื้อหาสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของผู้เข้าอบรม

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

Line : chosenthebest / Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

E-mail: info@chosenthebest.com / www.chosenthebest.com

อาจารย์พิทักษ์  บุญชม

Application Form /ใบสมัคร

In-House Training (ภายในองค์กร)

ข้อมูลบริษัท

ฟอร์มลงทะเบียน