ติดต่อสอบถาม

การไคเซ็นกับการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง (Kaizen)

การไคเซ็นกับการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง (Kaizen)

หลักสูตร การไคเซ็นกับการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง (Kaizen)

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจ ถึงแนวคิดและความเป็นมาของกิจกรรม ไคเซ็น
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงแนวทางและขั้นตอนในการดำเนินกิจกรรมไคเซ็นในการปรับปรุงงาน
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดการพัฒนาและสามารถชี้บ่งความสูญเปล่า (MUDA or Wastes) ในกระบวนการ  

    ทำงานของ พนักงานได้อย่างถูกวิธี  และทราบถึงแนวทางแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง

4. ผู้เข้าอบรมสามารถเข้าใจการค้นหาความสูญเปล่า (MUDA or Wastes) ผ่านกิจกรรม Genda Walk    

     และการนำเสนองานของการแบ่งกลุ่มงานแต่ละกลุ่ม

หัวข้อการอบรม

  1. ไคเซ็นคืออะไร
  2. หลักการและข้อเสนอแนะเบื้องต้นของไคเซ็นในการปรับปรุงงาน
  3. หัวใจสำคัญ และประโยชน์ของการไคเซ็นเพื่อการปรับปรุง
  4. ปัญหา และอุปสรรคของการดำเนินกิจกรรมไคเซ็น
  5. ประเภทของความสูญเปล่า (MUDA or Wastes) ในกระบวนการทำงาน
  6. เทคนิคการบ่งชี้ความสูญเปล่าในกระบวนการทำงาน
  7. การดำเนินกิจกรรมไคเซ็นอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน
  8. เครื่องมือช่วยในการดำเนินกิจกรรมไคเซ็น 5ส. 7QC Tools 5 Why Analysis
  9. ตัวอย่างการดำเนินกิจกรรมไคเซ็น /ตอบข้อซักถาม

รูปแบบการอบรมสัมมนา
1. การบรรยาย 50 %
2. เกมส์ / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop และการนำเสนอผลงานกลุ่ม 50%
3. กรณีศึกษา และดูภาพยนตร์

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการอบรม
1. พนักงานมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานไคเซ็นอย่างถูกต้องชัดเจน
2. สามารถดำเนินกิจกกรมไคเซ็น ภายในองค์กรได้อย่างยั่งยืน
3. สามารถนำไคเซ็นไปประยุกต์ใช้และขยายผลภายในองค์กรต่อไป
4. พนักงานสามารถประยุกต์ใช้เทคนิคการปรับปรุงเช่นPCDA, 5S, QC7Tools ฯลฯ ร่วมกับ
    กิจกรรมหรือโครงการปรับปรุงต่างๆได้อย่างเหมาะสม

คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม: ผู้จัดการ และผู้บริหาร ทุกระดับ, หัวหน้างาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง

ระยะเวลาการฝึกอบรม : 1 วัน (เวลา 09.00 – 16.00 น.)

รูปแบบการบรรยาย : ใช้เทคนิคการบรรยายในลักษณะบูรณาการ มุ่งผู้เข้ารับการอบรมเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ ใช้กิจกรรม Workshop เป็นสื่อของการเรียนรู้ และใช้เทคนิคการอภิปราย การนำเสนอ การระดมสมอง เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดและมุมมอง เป็นการพัฒนาซึ่งกันและกัน

หมายเหตุ สำหรับ Inhouse Training เนื้อหาสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของกลุ่มผู้เข้าอบรม

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

Line : chosenthebest / Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

E-mail: info@chosenthebest.com / www.chosenthebest.com

ดร.ณรงค์ ตู้ทอง

Application Form /ใบสมัคร

In-House Training (ภายในองค์กร)

ข้อมูลบริษัท

ฟอร์มลงทะเบียน