ติดต่อสอบถาม

การบริหารจัดการวัตถุดิบและการประเมินด้านโลจิสติกส์

การบริหารจัดการวัตถุดิบและการประเมินด้านโลจิสติกส์

หลักสูตร  การบริหารจัดการวัตถุดิบและการประเมินด้านโลจิสติกส์

หลักการและเหตุผล

          การบริหารจัดการวัตถุดิบในปัจจุบันมีความสำคัญมากเพราะถือว่าวัตถุดิบเป็นค่าใช้จ่ายทางตรง (Fixed cost) ที่เป็นต้นทุนที่จำเป็นในการจัดการธุรกิจ เมื่อเกิดคำสั่งซื้อจากลูกค้า กระบวนการถัดไป (Next process) จะต้องดำเนินการในเรื่องของการสั่งซื้อวัตถุดิบ (Raw materials) ที่จำเป็นในการผลิตตลอดจนผ่านกระบวนการผลิตเป็นสินค้า (Finished Goods) และผ่านกระบวนการขนส่งไปถึงมือของลูกค้า ที่กล่าวมาข้างต้นจะประกอบไปด้วย การไหลของข้อมูล (Information Flow) และการไหลของวัตถุดิบ (Raw Material Flow) ซึ่งทั้ง 2 ประเภทมีความสำคัญในการจัดการการไหลที่มีผลต่อการบริหารจัดการโลจิสติกส์ (Logistics) ดังนั้น การบริหารจัดการวัตถุดิบที่มีผลต่อต้นทุนโดยตรงและการใช้วัตถุดิบให้เกิดประโยชน์สูงสุดจำเป็นต้องมีการประเมินด้านโลจิสติกส์เพื่อให้รู้สภาพการดำเนินการของการบริหารจัดการด้านวัตถุดิบที่มีประสิทธิภาพ หลักสูตรนี้จะถือเป็นกลยุทธ์สำคัญที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถต่อสู้คู่แข่งขันได้ และถือเป็นเคล็ดลับองค์ประกอบหนึ่งที่สำคัญที่จะนำไปสู่ความสำเร็จขององค์กร ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องอย่างเป็นระบบในด้านการบริหารและจัดการด้านวัตถุดิบจะนำมาซึ่งประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรมและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กรอย่างแท้จริง

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำหลักการและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการวัตถุดิบและการประเมินด้านโลจิสติกส์ได้อย่างอย่างมีประสิทธิภาพ
  2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ และเทคนิคต่างๆ มาปรับปรุงการทำงานให้เกิดความสอดคล้องกับหน่วยงานหลัก และหน่วยงานที่เกี่ยวของได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบที่ถูกต้อง
  3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีเทคนิคการบริหารจัดการวัตถุดิบและการประเมินด้านโลจิสติกส์ และตอบสนองต่อคำสั่งซื้อที่ไม่แน่นอน
  4. เพื่อกระตุ้นให้ผู้เข้าอบรมมีทัศนคติที่ดี และมองเห็นประโยชน์ในการบริหารจัดการวัตถุดิบและการประเมินด้านโลจิสติกส์ที่เป็นสากล

หัวข้อสัมมนา

1. แนวคิดเรื่องการบริหารจัดการสิค้าคงคลัง (Inventory Management)

2. ความสำคัญของสินค้าคงคลังและความจำเป็นที่ต้องการจัดการสินค้าคงคลัง

Workshop 1 : สินค้าคงคลังของเราในปัจจุบัน

3. ตัวชี้วัดด้านการบริหารจัดการสินค้าคงคลัง

4. ความสูญเปล่าที่มีผลต่อการจัดการด้านวัตถุดิบ

5. ความสำคัญด้านการประเมินโลจิสติกส์

6.  การประยุกต์ใช้เครื่องมือการประเมินด้านโลจิสติกส์

Work Shop 2  : การประเมินด้านโลจิสติกส์

7. ต้นทุนที่เป็นสินค้าคงคลังในรูปแบบต่างๆ

8. การลดต้นทุนสินค้าคงคลัง

9. เทคนิคและเครื่องมือที่สำคัญเบื้องต้นในการพัฒนาและการปรับปรุงงาน

Workshop 3 : การวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางการปรับปรุงจาการประเมินด้านโลจิสติกส์

10. นำเสนองานของกลุ่มงาน และสอบถามการเรียนรู้ร่วมกัน

ระยะเวลาอบรม

1 วัน(6 ชั่วโมง) 09.00-16.00 น.

วิธีการฝึกอบรม

- การบรรยาย-สาธิตเนื้อหาและทฤษฎีรวมทั้งชมภาพและวีดีทัศน์ประกอบ

- ตัวอย่างกรณีศึกษาสำหรับการฝึกปฏิบัติ

- กิจกรรมกลุ่ม(Workshop)

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

- ผู้บริหาร หัวหน้างาน ที่เกี่ยวข้อง

- ผู้ที่มีหน้าที่หรือผู้ได้รับพิจารณาให้รับผิดชอบงานที่ เกี่ยวข้องและผู้สนใจทั่วไป

หมายเหตุ สำหรับ Inhouse Training เนื้อหาสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของกลุ่มผู้เข้าอบรม

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

Line : chosenthebest / Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

E-mail: info@chosenthebest.com / www.chosenthebest.com

Application Form /ใบสมัคร

In-House Training (ภายในองค์กร)

ข้อมูลบริษัท

ฟอร์มลงทะเบียน