ติดต่อสอบถาม

หลักสูตร เทคนิคป้องกันความผิดพลาด (POKA-YOKE) ในกระบวนการทำงาน

หลักสูตร เทคนิคป้องกันความผิดพลาด (POKA-YOKE) ในกระบวนการทำงาน

หลักสูตร เทคนิคป้องกันความผิดพลาด (POKA-YOKE) ในกระบวนการทำงาน

(Mistake-Proofing Technique in General Work Process)

หลักการและเหตุผล

เมื่อมีความผิดพลาดอันเนื่องมาจากคนเกิดขึ้นในกระบวนการทำงาน ทำให้ผลงานนั้นบกพร่องหรือเสีย แน่นอนผลจะกระทบต่อการดำเนินธุรกิจนั้นทั้งความไม่พึงพอใจของลูกค้าและผลการประกอบการที่ไม่สามารถทำกำไรได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคการแข่งขัน Global 4.0 ที่ต้นทุนต่อหน่วยต้องต่ำและกำไรต่อหน่วยต้องสูงจึงจะอยู่รอด จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ปฏิบัติงานในทุกภาคส่วน ไม่ว่าธุรกิจเอกชน รัฐวิสาหกิจ ราชการ ทุกระดับ ทั้งเจ้าของกิจการ ผู้บริหารระดับสูง ผู้อำนวยการ ผู้จัดการ หัวหน้าต่างๆ รวมทั้งผู้ลงมือปฏิบัติเอง พึงรู้เข้าใจและนำไปประยุกต์ เพื่อการสร้างผลงานเพิ่มขึ้นในเวลา ทรัพยากรเท่าเดิมหรือลดลง มิฉะนั้นปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence : AI) จะเข้ามาแทนที่คน

สิ่งที่ท่านจะได้รับ

 •  รู้และเข้าใจสาเหตุที่ทำให้คนก่อให้เกิดความผิดพลาดและส่งผลให้งานบกพร่องหรือเสีย
 •  รู้และเข้าใจแหล่งที่เกิดความผิดพลาดเพื่อการป้องกัน
 •  สามารถนำเทคนิคการป้องกันความผิดพลาดไปประยุกต์ใช้

หัวข้อการอบรมและสัมมนา

 •  แนวคิดเกี่ยวกับความผิดพลาดและผลกระทบ

๐ ความหมาย และประเภท ของความผิดพลาด

๐ ทำไมความผิดพลาดส่วนใหญ่มาจากคน (8.5.1 g. ISO 9001: 2015) ผลกระทบจากความผิดพลาด

 •  แหล่งที่เกิดความผิดพลาด

๐ แหล่งที่เกิดกระบวนการเดี่ยว (Single Process ISO 9001:2015)

๐ เทคนิคการวิเคราะห์ปัจจัยที่เป็นสาเหตุทำให้คนก่อให้เกิดความผิดพลาด

 •  เทคนิคการป้องกันความผิดพลาดจากคน

๐ ระบบ Poka- Yoke/ Mistake Proofing

๐ ความสามารถของคน และความตระหนัก (7.2, 7.3 ISO 9001: 2015)

๐ สภาพแวดล้อมในการทำงาน (7.1.4, ISO 9001 : 2015)

๐ การตรวจสอบเพื่อไม่ให้ของเสียเกิดต่อ (เจอให้เร็วที่สุดหยุดปัญหาให้ได้)

๐ เทคนิคการค้นหาความผิดพลาด

๐ เครื่องมือ/อุปกรณ์ ช่วยให้พบความผิดพลาดและป้องกัน ไม่ให้เกิดต่อไป (Visual Indicator/Control)

 •  ขั้นตอนการป้องกันความผิดพลาดในกระบวนการทำงาน
 •  ตัวอย่างและการประยุกต์ใช้ในกระบวนการทำงาน
 •  กรณีศึกษา/ฝึกปฏิบัติ
 •  ถาม-ตอบ

คุณสมบัติผู้เข้าอบรมสัมมนา :

 • เจ้าของกิจการ ผู้บริหารระดับสูง ผู้อานวยการ ผู้จัดการหัวหน้างาน วิศวกร เจ้าหน้าที่ และพนักงานทุกระดับ

วิธีการอบรมสัมมนา :  บรรยาย /ยกตัวอย่าง /วิดิทัศน์ /Workshop

ระยะเวลา : 1 วัน เวลา 09.00-16.00น. 

หมายเหตุ : หัวข้อที่เสนอสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้าหรือตามความคิดเห็นของวิทยากร.

 

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

Line : chosenthebest / Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

                          E-mail: info@chosenthebest.com / www.chosenthebest.com

ขอขอบคุณที่ท่าน ได้ให้โอกาสในการนำเสนอ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ให้บริการท่านในโอกาสนี้ และโอกาสถัดไป

ดร.ธงไชย แก้วสอาด

Application Form /ใบสมัคร

In-House Training (ภายในองค์กร)

ข้อมูลบริษัท

ฟอร์มลงทะเบียน