ติดต่อสอบถาม

การลดต้นทุนการผลิตในสถานประกอบการ SME

การลดต้นทุนการผลิตในสถานประกอบการ SME

หลักสูตร  “การลดต้นทุนการผลิตในสถานประกอบการ SME” 

หลักการและเหตุผล 
SMEs ในยุคปัจจุบัน ต้องเผชิญกับข้อจำกัดหลายอย่างอันเป็นอุปสรรคปัญหาต่อการดำเนินธุรกิจ และเป็นเหตุให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น จากหลายๆ ปัจจัย คือ ต้นทุนค่าแรงงานมีแนวโน้มสูงขึ้น, ต้นทุนค่าวัตถุดิบแพงขึ้นจากการลดค่าเงินบาทกรณีที่ต้องนำวัตถุดิบจากต่างประเทศ, ต้นทุนค่าโสหุ้ยโรงงานสูงขึ้น เช่น ค่าน้ำมัน ค่าน้ำ ค่าไฟที่จะปรับตัวขึ้นทุกวัน, คู่แข่งขันมีมากขึ้นและทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้น, ต้องการลดต้นทุนการผลิตต่อหน่วยสินค้าที่ผลิต, ต้องการผลกำไรมากขึ้น ดังนั้น ผู้ประกอบการ SMEs จำเป็นต้องเรียนรู้เพื่อปรับตัว ปรับวิธีการทำธุรกิจ และใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพิ่มมากขึ้น เพื่อลดต้นทุนการผลิตให้ต่ำลง โดยมีเป้าหมายในการเพิ่มผลผลิตเพื่อความอยู่รอด ทั้งนี้ ในการลดต้นทุนการผลิต ผู้ประกอบการมีความจำเป็นต้องปรับปรุงโครงสร้างในการประกอบธุรกิจต่างๆ สร้างความแตกต่างในการผลิตสินค้า เพื่อให้สินค้าขายดี มีผลกำไรมากขึ้น 
 
วัตถุประสงค์ 
1. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต โดยสามารถผลิตสินค้าได้เพิ่มขึ้นโดยใช้ต้นทุนเท่าเดิมหรือน้อยลง 
2. เพิ่มคุณภาพสินค้าและการบริการให้มากขึ้น เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน และเพิ่มความพึงพอใจให้กับลูกค้า 
3. ลดต้นทุนการผลิต เพื่อสร้างผลกำไรให้มากขึ้น หรือลงทุนให้น้อยลงแต่ได้ผลตอบแทนมากขึ้น 
4. สร้างสภาพแวดล้อมและขวัญกำลังใจที่ดีในโรงงานผลิต เพื่อให้เกิดมาตรฐานการทำงานที่ดี และการรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม 
5. เข้าใจในเทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่ สามารถใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ที่ทันสมัย รวดเร็ว ราคาถูกมาใช้เพื่อทดแทนกำลังคนที่ขาดแคลนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
หัวข้อการอบรม วันที่ 1 เวลา 9.00-16.00 น. 
 - ความหมายของต้นทุน (Cost) และต้นทุนการผลิต (Manufacturing Cost) 
-การลดต้นทุน มีความสำคัญต่อธุรกิจอย่างไร 
-การวางแผนการลดต้นทุน 
-การลดต้นทุนการผลิตและโลจิสติกส์ 
-แนวทางการจัดการบริหารต้นทุนเพื่อการเพิ่มผลผลิต 
-การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการผลิตและลดต้นทุน 
 -หลักการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
-มิติในการลดต้นทุนการผลิต 
-แนวทางการดำเนินการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
-ดัชนีชี้วัดการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
-การกำหนดเป้าหมายการบริหารจัดการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
หัวข้อการอบรม วันที่ 2 เวลา 9.00-16.00 น. 
- เทคนิคการลดต้นทุนการผลิต 
-การลดความสูญเปล่าในกระบวนการผลิต 
-เทคนิคการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
 - การวางแผนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ 
-การลดต้นทุนซ่อมบำรุงเครื่องจักร 
 -การบริหารจัดการคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ 
-การลดต้นทุนและควบคุมปริมาณสินค้าคงคลัง 
-การลดต้นทุนการบริหารการจัดซื้อ จัดหา 
-การลดต้นทุนด้านการขนส่งและกระจายสินค้า
 
วิทยากร : อาจารย์อนันต์ ดีโรจนวงศ์ -ที่ปรึกษาอุตสาหกรรมการผลิตและลอจิสติกส์
 

หมายเหตุ เนื้อหาสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของกลุ่มผู้เข้าอบรม

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

Line : chosenthebest / Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

E-mail: info@chosenthebest.com / www.chosenthebest.com

อาจารย์อนันต์ ดีโรจนวงศ์

Application Form /ใบสมัคร

In-House Training (ภายในองค์กร)

ข้อมูลบริษัท

ฟอร์มลงทะเบียน