ติดต่อสอบถาม

Regression Analysis & Predictive Analysis (Machine Learning)

Regression Analysis & Predictive Analysis (Machine Learning)

Regression Analysis & Predictive Analysis (Machine Learning)

หลักการและเหตุผล

การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติส่วนใหญ่แล้วเป็นการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเหตุการณ์ที่สนใจ (ตัวแปรต้น) กับตัวแปรที่อาจทำให้เกิดเหตุการณ์ที่สนใจ (ตัวแปรตาม) ดังนั้นตัวแบบสมการถดถอย (Regression models) จึงเป็นวิธีการที่เหมาะสมและสำคัญสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล

นอกจากนี้ การวิเคราะห์และคํานวณด้วยตัวเองเพื่อให้ได้ค่าสถิติที่ต้องการเป็นวิธีการที่ยุ่งยาก หลักสูตรนี้จึงประยุกต์อบรมด้วยการใช้โปรแกรม Minitab 19.20  

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเรียนรู้และเข้าใจหลักการวิเคราะห์สมการถดถอย (Regression models)
  2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเรียนรู้และเข้าใจหลักการ  Predictive Analysis – Machine Learning
  3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถใช้โปรแกรม Minitab 19.20 ในการวิเคราะห์ข้อมูล

หัวข้อการอบรมและการสัมมนา 2 วัน

วันแรก

เวลา 9:00 – 12:00 น

  • Basic Stat, type of data, Population vs Sample
  • Correlation
  • Regression Analysis -Simple Linear Regression

เวลา 13:00 – 16:30 น

  • Multiple Linear Regression

วันที่สอง

เวลา 9:00 – 12:00 น

  • Binomial Logistic Regression

เวลา 13:00 – 16:30 น

  • Predictive Analysis – Machine Learning
  • สรุปผล และถาม – ตอบ

 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรมและสัมมนา

วิศวกร และผู้สนใจทั่วไป

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

Line : chosenthebest / Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

E-mail: info@chosenthebest.com / www.chosenthebest.com

อาจารย์ปรัชญา พละพันธุ์

Application Form /ใบสมัคร

In-House Training (ภายในองค์กร)

ข้อมูลบริษัท

ฟอร์มลงทะเบียน