ติดต่อสอบถาม

หลักสูตร KAIZEN พัฒนาคิด/ตน/คน/และงาน

หลักสูตร KAIZEN พัฒนาคิด/ตน/คน/และงาน

หลักสูตร KAIZEN พัฒนาคิด/ตน/คน/และงาน

(Kaizen: Development of Ideals, Self, People and Work)

หลักการและเหตุผล

สภาวะการแข่งขันทางธุรกิจทั้งพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม ในยุคปัจจุบันที่ด้านเทคโนโลยีก้าวหน้าอย่างรวดเร็วแบบก้าวกระโดด การรักษามาตรฐานข้อตกลงของลูกค้า และการปรับปรุงยกระดับ มาตรฐานทีละเล็กละน้อยอย่างต่อเนื่อง นับว่าเป็นงานประจำวันที่สำคัญ และจำเป็นอย่างยิ่งของทุกคนทุกระดับหน่วยงานในองค์กรที่ต้องก้าวให้ ทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

ดังนั้น ความรู้ ความเข้าใจ หลักการ KAIZEN แบบถึงรากและ โตแบบยั่งยืน ปฏิบัติได้จริงโดยทุกคนไม่ใช่ทำเพื่อรางวัลเท่านั้น จึงเป็น เรื่องสำคัญต่อการอยู่รอดขององค์กร และเป็นพื้นฐานของนวัตกรรม

สิ่งที่ท่านจะได้รับ

1. รู้และความเข้าใจ อย่างถ่องแท้ถึงหัวใจ ไคเซ็น

2. รู้และความเข้าใจว่าไคเซ็น ทำอะไร ทำไมต้องทา ทำโดยใคร เมื่อไร ที่ไหน อย่างไรและมากน้อยแค่ไหน

3. รู้และความเข้าใจการประยุกต์ใช้เครื่องมือไคเซ็นแต่ละประเภทอย่าง เหมาะสม

4. รู้และความเข้าใจหลักการและกลยุทธ์การจัดการที่ทุกคนมีส่วนร่วม เพื่อดึงศักยภาพทีมงานมาร่วม

5. สามารถนาความรู้ ความเข้าใจ ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หัวข้อการอบรมและสัมมนา

  1. คิด เชื่ออย่างไรต่อ KAIZEN

o KAIZEN คืออะไร?

o KAIZEN ก่อให้เกิดการเพิ่มประสิทธิภาพได้อย่างไร?

o KAIZEN ทำเพื่อใคร ใครต้องทำ ทำอะไร?

o KAIZEN แบบแก้ปัญหาเฉพาะหน้า กับมาตรการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ

  1. KAIZEN แบบถึงราก และโตอย่างยั่งยืน

o คิดบวก คิดสร้างสรรค์ คิดแก้ปัญหา

o 3 จริง+2จริง และการใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 (5 SENSE)

o คิดวิเคราะห์, 5W3H และ ECRS

o กลยุทธ์การก่อไอเดียไคเซ็น

o วัตถุประสงค์และเป้าหมายกับการทำ KAIZEN

o เปลี่ยน MUDA MURA และ MURI มาเป็นผลงาน/กำไร

o แหล่งของ 3Mus อยู่ที่ปัจจัยกระบวนการในกระบวนการเดี่ยว (Single Process)

o KAIZEN Tools (เครื่องมือ KAIZEN)

o ขั้นพื้นฐาน

o KSS, 5ส, Visual Control -QC Tools, IE เทคนิค, QC Story

o ขั้นก้าวหน้า -JIT, TPM, ISO, IATF, TQM

  1. กลวิธีในการดำเนินการไคเซ็น และการประยุกต์ใช้เครื่องมือ

o มอง (รู้ลึกถึงปัญหา) o คิด (คิดถึงแผน/มาตรการในการแก้ปัญหา)

o ลงมือ (ดำเนินการ)  o ทำให้เป็นที่รับรู้ (เขียนรายงาน)

  1. การจัดการที่ทุกคนมีส่วนร่วม (มีส่วนได้ส่วนเสีย)

o ความหมาย และความสำคัญ

o อุปสรรค และการเอาชนะอุปสรรคต่างๆ

o วิธีการจัดการที่ทุกคนมีส่วนร่วมสมัยใหม่

o การจัดการด้วยกลุ่มย่อย

  1. พลังแห่งความต่อเนื่อง

คุณสมบัติผู้เข้าอบรมสัมมนา

1. ผู้บริหาร ผู้จัดการ และหัวหน้างาน ทุกระดับและหน่วยงาน

2. วิศวกร ช่างเทคนิค เจ้าหน้าที่ และพนักงานทุกระดับและหน่วยงาน

วิธีการอบรมสัมมนา

-บรรยาย/ ยกตัวอย่าง /วิดิทัศน์ /Workshop

ระยะเวลา : 1 วัน เวลา 09.00-16.00น. 

หมายเหตุ : หัวข้อที่เสนอสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้าหรือตามความคิดเห็นของวิทยากร.

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

Line : chosenthebest / Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

E-mail: info@chosenthebest.com / www.chosenthebest.com

ขอขอบคุณที่ท่าน ได้ให้โอกาสในการนำเสนอ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ให้บริการท่านในโอกาสนี้ และโอกาสถัดไป

ดร.ธงไชย แก้วสอาด

Application Form /ใบสมัคร

In-House Training (ภายในองค์กร)

ข้อมูลบริษัท

ฟอร์มลงทะเบียน