ติดต่อสอบถาม

การวิเคราะห์ระบบการวัด (Measurement System Analysis:MSA)

การวิเคราะห์ระบบการวัด (Measurement System Analysis:MSA)

หลักการและเหตุผล

การวิเคราะห์ระบบการวัด (MSA) เป็นข้อกำหนดที่สำคัญและหัวใจหลักในการบริหารระบบเครื่องมือวัด การจัดหาเครื่องมือและจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับลักษณะการวัด ในองค์กรของท่าน คู่มือการวิเคราะห์ระบบการวัด (Measurement System Analyze) เป็นข้อกำหนดหลักในขณะนี้ที่ผู้ผลิตและส่งมอบในอุตสาหกรรมยานยนต์ ที่มีการบริหารคุณภาพในองค์กรภายใต้ระบบบริหารคุณภาพ ISO/TS 16949 ใช้ในการบริหารและวางแผนระบบการผลิตของผู้ส่งมอบ   เพื่อให้คุณภาพของชิ้นส่วนที่ได้รับมอบมีคุณภาพตรงตามความต้องการ 

วัตถุประสงค์

1.สามารถประยุกต์ใช้เทคนิคสถิติในการนำมาวิเคราะห์ระบบการวัดให้เหมาะสมกับขลักษณะเครื่องมือ และผลิตภัณฑ์ที่ต้องตรวจวัดตรวจสอบในองค์กรได้อย่างถูกต้อง

2.ดำเนินการจัดสร้างระบบเอกสารที่ต้องจัดทำให้สอดคล้องตามระบบ และความต้องการของลูกค้า

3.เข้าใจหลักการบริหารระบบการวิเคราะห์ระบบการวัด (MSA) ให้เกิดประสิทธิภาพ

หัวข้อเรียนรู้ :    หลักสูตร 1 วัน เริ่มตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. ( 6 ชม.)

 • MSA คืออะไร
  • ชนิดของ MSA
  • การใช้ MSA แต่ละชนิด
  • ประเภทของระบบการวัดต่างๆและการวิเคราะห์
  • หลักการของการวิเคราะห์ระบบการวัด
  • ความจําเป็นในการศึกษาวิเคราะห์ระบบการวัด ต่อการควบคุม และปรับปรุงกระบวนการ
  • รู้จักแหล่งที่มาของความผันแปรจากระบบการวัด การเตรียมการศึกษาระบบการวัด และคํานิยามในระบบการวัด
  • การวิเคราะห์ความเป็นเชิงเส้น (Linearity) ของระบบการวัด
  • การวิเคราะห์ Stability ของระบบการวัด โดยใช้แผนภูมิควบคุม
  • การวิเคราะห์ Gage Repeatability and Reproducibility สําหรับข้อมูล attribute
  • การวิเคราะห์ Gage Repeatability and Reproducibility โดยวิธี X bar R ภาคปฏิบัติ , ภาคทฤษฎี
  • การวิเคราะห์ Discrimination , Bias , P/T ratio (Precision to Tolerance Ratio) ,P/TV ratio (Precision to total
 • Variation Ratio)ขั้นตอนที่สําคัญๆสําหรับการวิเคราะห์ระบบการวัด
  • การเตรียมการที่จําเป็นของการวิเคราะห์ระบบการวัด
  • การแปลผลของการวิเคราะห์ระบบการวัด
  • การปรับปรุงและลดความผันแปรจากการวัด
  • การเลือกเครื่องมือวัดที่เหมาะสม

ระยะเวลา :  ระยะเวลา 1 วัน

ระหว่างเวลา 09.00 – 16.00 น. 

กลุ่มเป้าหมาย :  

พนักงานระดับหัวหน้างาน Line Leader หรือพนักงานในไลน์การผลิตที่ได้รับมอบหมาย     

 

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

Line : chosenthebest / Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

E-mail: info@chosenthebest.com / www.chosenthebest.com

อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์

Application Form /ใบสมัคร

In-House Training (ภายในองค์กร)

ข้อมูลบริษัท

ฟอร์มลงทะเบียน