ติดต่อสอบถาม

การวิเคราะห์ข้อผิดพลาดความล้มเหลวด้วยเทคนิคแผนภูมิต้นไม้

การวิเคราะห์ข้อผิดพลาดความล้มเหลวด้วยเทคนิคแผนภูมิต้นไม้

หลักสูตร  การวิเคราะห์ข้อผิดพลาดความล้มเหลวด้วยเทคนิคแผนภูมิต้นไม้

(Fault Tree Analysis)

หลักการและเหตุผล

ในการปรับปรุงพัฒนาองค์กรเริ่มต้นตั้งแต่การตั้งวิสัยทัศน์ การกำหนดกลยุทธ์ รวมถึงการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ จำเป็นในเรื่องการเก็บข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกของการดำเนินการปรับปรุง หรือแก้ปัญหาและปรับปรุงงานในด้านต่างๆ ล้วนแล้วแต่ต้องการข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญรวมถึงการแก้ปัญหาทางเทคนิคและปัญหาอื่น ๆ นั้นจำเป็นต้องอาศัยการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบเพื่อการวิเคราะห์สาเหตุรากเหง้า (Root Cause Analysis) ดังนั้น Fault Tree Analysis (FTA) เป็นเทคนิคการวิเคราะห์เชิงโครงสร้างซึ่งจะช่วย ในการชี้บ่งสาเหตุรากเหง้านั้นมาทำการวิเคราะห์เพื่อนำข้อมูลนั้นไปใช้ประโยชน์เพื่อการตัดสินใจ หรือในบางกรณีมีกิจกรรมระดมสมองเพื่อหาแนวทางในการแก้ปัญหาหรือปรับปรุงอย่างเหมาะสม เพื่อที่จะทำให้สามารถผลักดันให้เกิดการมีส่วนร่วมในการพัฒนาขีดความสามารถของพนักงานผ่านการเรียนรู้ซึ่งกันและกันอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดการสร้างวัฒนธรรมในองค์กรได้อย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์ / ประโยชน์ที่จะได้รับ

  1. สามารถเข้าใจแนวคิดและหลักการของ การวิเคราะห์ความผิดพลาดด้วยแผนภูมิต้นไม้ (Fault Tree Analysis) เพื่อการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่องได้อย่างถูกต้อง
  2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์ความผิดพลาดด้วยแผนภูมิต้นไม้ (Fault Tree  Analysis)  เพื่อการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง      
  3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีทักษะการประยุกต์ใช้การวิเคราะห์ความผิดพลาดด้วยแผนภูมิต้นไม้ (Fault Tree Analysis)  เพื่อการลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตอย่างเป็นระบบ
  4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำการวิเคราะห์ความผิดพลาดด้วยแผนภูมิต้นไม้ (Fault Tree

Analysis) ในการวิเคราะห์ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ

หัวข้ออบรม

1. หลักแนวคิดและหัวใจสำคัญเกี่ยวกับ “ปัญหา, คุณภาพ และมาตรฐาน”

2. หลักความสำคัญของการเพิ่มผลผลิตและปรับปรุงงานด้วยจิตสำนึกแบบทุกคนมีส่วนร่วม

3. การสร้างความตระหนักและจิตสำนึกจากความท้าทายในการควบคุมคุณภาพ

4. ความหมายและส่วนประกอบของ Fault Tree Analysis  

5. แนวคิดของ Fault Tree Analysis  

6. แนวทางการวิเคราะห์ของ Fault Tree Analysis  

7. วิธีการวิเคราะห์ Fault Tree Analysis  

8. ขั้นตอนการวิเคราะห์ Fault Tree Analysis

9. การตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาโดยใช้ข้อเท็จจริง (Decision Making)

10. กรณีศึกษา

11. Workshop การวิเคราะห์งานด้วย FTA

12. เครื่องมืออื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือเชื่อมโยงของ Fault Tree Analysis

13. Workshop นำเสนองาน

14. สรุปการเรียนรู้และถามตอบ

ระยะเวลาอบรม : 1 วัน (6 ชั่วโมง) 09.00-16.00 น.

วิธีการฝึกอบรม (ทฤษฎี 40% เชิงปฏิบัติการ 60%)

- การบรรยาย-สาธิตเนื้อหาและทฤษฎีรวมทั้งชมภาพและวีดีทัศน์ประกอบ

- ตัวอย่างกรณีศึกษาสำหรับการฝึกปฏิบัติ

- กิจกรรมกลุ่มระดมสมอง

- กิจกรรมกลุ่ม (Workshop)

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

- ผู้บริหาร ผู้จัดการ วิศวกร หัวหน้างาน ที่เกี่ยวข้อง

- ผู้ที่มีหน้าที่หรือผู้ได้รับพิจารณาให้รับผิดชอบงานที่ เกี่ยวข้องและผู้สนใจทั่วไป

หมายเหตุ สำหรับ Inhouse Training เนื้อหาสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของกลุ่มผู้เข้าอบรม

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

Line : chosenthebest / Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

E-mail: info@chosenthebest.com / www.chosenthebest.com

ดร.ณรงค์ ตู้ทอง

Application Form /ใบสมัคร

In-House Training (ภายในองค์กร)

ข้อมูลบริษัท

ฟอร์มลงทะเบียน