ติดต่อสอบถาม

การควบคุมกระบวนการโดยใช้เทคนิคทางสถิติ (SPC)

การควบคุมกระบวนการโดยใช้เทคนิคทางสถิติ (SPC)

หลักสูตร การควบคุมกระบวนการโดยใช้เทคนิคทางสถิติ

(SPC: Statistical Process Control)

หลักการและเหตุผล

ระบบคุณภาพมาตรฐาน IATF16949:2016. IATF (International Automotive Task Force) ข้อกำหนดหนึ่งในมาตรฐาน ก็คือการใช้สถิติเพื่อควบคุมกระบวนการ (Statistical Process Control) ถือเป็นส่วนที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง แต่เท่าที่ผ่านมาการใช้เครื่องมือชนิดนี้ยังไม่แพร่หลายเท่าที่ควร อาจจะเป็นเพราะปัญหาบางประการของการทำความเข้าใจกับเรื่องสถิติแนวทางการประยุกต์ใช้ในเชิงปฏิบัติ ดังนั้นหลักสูตรการอบรมนี้จะมีวิธีการประยุกต์ใช้แผนภูมิควบคุมอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนวิธีการแปลความหมายของข้อมูลที่เกิดขึ้นในแผนภูมิ และการประเมินความสามารถของกระบวนการด้วยดัชนีวัดความสามารถของกระบวนการ Cp, Cpk

หัวข้อการอบรม

 1. แนวคิดและวิวัฒนาการของสถิติ
 2. พื้นฐานสถิติเพื่อการควบคุมกระบวนการ
 3. แนวคิดการศึกษา การวิเคราะห์ขีดความสามรถของกระบวนการ
 4. เทคนิคการควบคุมกระบวนการด้วย Control Chart ประเภทต่างๆ
 5. เทคนิคการตีความและการวิเคราะห์ Control chart
 6. การคำนวณ ค่าความสามารถของกระบวนการ (Cp,Cpk, Pp, Ppk)
 7. เทคนิคการลดความแปรปรวนของกระบวนการ
 8. การใช้โปรแกรมทางสถิติ ในการวิเคราะห์ผล

วิธีการฝึกอบรม (ทฤษฏี 40% เชิงปฏิบัติการ 60%)

 1. การบรรยาย-สาธิตเนื้อหาและทฤษฎี
 2. ตัวอย่างกรณีศึกษาสำหรับการฝึกปฏิบัติ
 3. กิจกรรมกลุ่มระดมสมอง
 4. กิจกรรมกลุ่ม (Workshop)

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

 1. ผู้บริหาร วิศวกร หัวหน้างาน ที่เกี่ยวข้อง
 2. ผู้ที่มีหน้าที่หรือผู้ได้รับพิจารณาให้รับผิดชอบงานที่ เกี่ยวข้องและผู้สนใจทั่วไป

รูปแบบการอบรม:  บรรยาย  ยกตัวอย่าง  แลกเปลี่ยนประสบการณ์ Workshop

ระยะเวลา : 1 วัน เวลา 09.00-16.00น. 

หมายเหตุ สำหรับ Inhouse Training เนื้อหาสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของกลุ่มผู้เข้าอบรม

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

Line : chosenthebest / Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

E-mail: info@chosenthebest.com / www.chosenthebest.com

ดร.ณรงค์ ตู้ทอง

Application Form /ใบสมัคร

In-House Training (ภายในองค์กร)

ข้อมูลบริษัท

ฟอร์มลงทะเบียน