ติดต่อสอบถาม

ระบบการผลิตแบบทันเวลาพอดี JIT (Just in Time)

ระบบการผลิตแบบทันเวลาพอดี JIT (Just in Time)

หลักสูตร ระบบการผลิตแบบทันเวลาพอดี JIT (Just in Time)

หลักการและเหตุผล

ระบบการผลิตแบบทันเวลาพอดี JIT (Just in Time) จัดว่าเป็นแนวคิดหนึ่งในการเพิ่มผลผลิต ที่แพร่หลายอย่างยิ่งของระบบการจัดการการผลิตในยุคปัจจุบัน ซึ่งถูกขยายความเป็นระบบ Lean Manufacturing และก่อให้เกิดแนวคิด Mass Customization ในเวลาต่อมา แนวคิดของ JIT มุ่งที่จะ ขจัดความสูญเสีย หรืองานที่ไม่เพิ่มคุณค่าซึ่งแฝงอยู่ในกระบวนการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งระดับสินค้า คงคลังที่ไม่เหมาะสม ด้วยการปรับระบบการผลิตให้มีความยืดหยุ่นเพื่อรองรับกับความต้องการของ ตลาด ที่มีความต้องการหลากหลายได้เป็นอย่างดีผ่านแนวความคิดที่ว่า “ผลิตเฉพาะของที่ต้องการ ในปริมาณที่ต้องการ และในเวลาที่ต้องการ” รวมทั้งการสร้างความเชื่อมั่นของระบบคุณภาพในทุก กระบวนการ โดยการสร้างมาตรฐานและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Kaizen)

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

Øสร้างความเข้าใจระบบการผลิตแบบ Just in Time

Øรู้สิ่งที่ต้องการและต้องเตรียมพร้อมเพื่อการทำระบบ JIT

Øเรียนรู้การคำนวณ การควบคุมและ การวางผังโรงงานเพื่อสนับสนุนการผลิตแบบ JIT

Øเรียนรู้ความสำคัญและการเตรียมความพร้อมคู่ค้า (Supplier) ให้เหมาะกับระบบ JIT

รายละเอียดเนื้อหาตามหลักสูตร

ØJIT Concept หลักการและแนวคิดการผลิตแบบทันเวลาพอดี

Ø Push - Pull Comparison เปรียบเทียบการผลิตแบบผลักและดึง.

 ØKanban & Hejuka box ระบบการ์ดการผลิตและระบบกล่องบริหารการผลิต

 Ø7needed for JIT 7 อย่างที่ระบบ JIT ต้องการภาค 1

 Ø7needed for JIT 7 อย่างที่ระบบ JIT ต้องการภาคต่อ

 ØSupplier Qualification for JIT คุณลักษณะคู่ค้าที่ต้องการสำหรับระบบ JIT

 ØRelation of Lot/Price/Inventory ความสัมพันธ์ของขนาดผลิต ราคาและคลังสินค้า

 ØWorkshop – Looking for “what is missing?”

Øบทสรุป

Øแลกเปลี่ยนความรู้ ถามตอบ

ØWorkshop วิทยากรกำหนดให้สอดคล้องกับการบรรยาย

ระยะเวลาในการฝึกอบรม

ระยะเวลาในการฝึกอบรม 1 วัน เวลา 09.00-16.00น.

ผู้ควรได้รับการฝึกอบรม

  ทีมพัฒนาธุรกิจ ผู้จัดการโรงงาน ผู้จัดการ  วิศวกร  หัวหน้างาน    พนักงานของบริษัทและผู้สนใจทั่วไป

 

หมายเหตุ สำหรับ Inhouse Training เนื้อหาสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของกลุ่มผู้เข้าอบรม

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

Line : chosenthebest / Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

E-mail: info@chosenthebest.com / www.chosenthebest.com

อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์

Application Form /ใบสมัคร

In-House Training (ภายในองค์กร)

ข้อมูลบริษัท

ฟอร์มลงทะเบียน