ติดต่อสอบถาม

ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้ ISO9001-2015

ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้ ISO9001-2015

หลักสูตร ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้ ISO9001-2015

หลักการและแหตุผล

               หลักสูตรนี้ถูกออกแบบเพื่อให้ผู้ที่เข้าอบรมมีความรู้และเข้าใจในขั้นตอนการจัดทำเอกสารให้สอดคล้อง กับข้อกําหนดสําหรับมาตรฐานคุณภาพและการนําระบบบริหารคุณภาพไปปฏิบัติามข้อกําหนดที่ถูกแสดงไว้ใน ISO9001:2015 ที่มี โดยที่ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้เรียนรู้ถึงการตีความข้อกําหนดแบบเจาะลึกทุกข้อกําหนด มีความสําคัญใน การนำไปประยุกต์ใช้เป็นอย่างมาก ประกอบกับ การพิจารณาความสอดคล้องกับเอกสารและการปฏิบัติ ของสถานะปัจจุบันขององค์กรเพื่อพิจารณาการจดทำเอกสารและกิจกรรมเพิ่มเติมเพื่อใช้เป็นแนวทางใน การจัดทำระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐานคุณภาพ โดยหลักสูตรนี้วิทยากรผู้บรรยายเน้นการถ่ายทอดโดยอาศัยการบรรยายจากวิทยากร ผู้ชำนาญการและมีชื่อเสียงในวงการอุตสาหกรรมฯ ควบคู่กับการยกตัวอย่างประกอบร่วมทั้งการทํากิจกรรมกลุ่มร่วมกันจงทำให้เกิดความมั่นใจได้ว่าผู้เข้าอบรมจะสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในองค์กร อย่างมีประสิทธิผล

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจในข้อกําหนด ISO 9001:2015 ที่มีความแตกต่างจาก ISO 9001:2008

 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมนำระบบ ISO 9001:2015 ไปประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ

 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีแนวทางการปรับใช้ข้อกำหนด  ISO 9001:2015  ให้สอดคล้องกับการพัฒนาองค์กร

รายละเอียดเนื้อหาตามหลักสูตร

 • อธิบายภาพรวมของมาตรฐานระบบมาตรฐานระบบ ISO9001:2015

 • ความเข้าใจในหน้าที่ ความรับผิดชอบและบทบาทของผู้ที่เกี่ยวข้อง

 • ประวัติความเป็นมาของ ISO9001:2015

 • การเปลี่ยนแปลงภาพรวมใน ISO9001:2015

 • โครงสร้างข้อกําหนดของ ISO9001:2015

 • ตีความข้อกําหนดที่เปลี่ยนแปลง

 • ข้อ4 บริบทขององค์กร(Context of the Organization)

 • ข้อ5 ความเป็นผู้นำ(Leadership)

 • ข้อ6 การวางแผน (Planning)

 • ข้อ7 การสนับสนับสนุน(Support)

 • ข้อ8 การดําเนินการ(Operating)

 • ข้อ9 การประเมินสมรรถนะ(Performance Evaluation)

 • ข้อ10 การปรับปรุง (Improvement)

 • หัวข้อการปฏิบัติเพิ่มเติมในแต่ละข้อกำหนดที่ต้องจัดทำเพื่อการรับรอง ISO9001:2015

Workshop ทำกิจกรรมกลุ่ม เพื่อมือออกใบCARและPARเมื่อพบข้อบกพร่องในการตรวจติดตามภายใน Internal Auditในแต่ละหน่วยงาน

ระยะเวลาในการฝึกอบรม

ระยะเวลาในการฝึกอบรม 1 วัน  ( เวลา 09.00 - 16.00 น.)

ผู้ควรได้รับการฝึกอบรม

 พนักงานด้านคุณภาพ บุคคลากรด้านระบบ Iso ทีมพัฒนาธุรกิจ ผู้จัดการ  หัวหน้างาน Line Leader พนักงานของบริษัทและผู้สนใจทั่วไป

 

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์

Application Form /ใบสมัคร

In-House Training (ภายในองค์กร)

ข้อมูลบริษัท

ฟอร์มลงทะเบียน