ติดต่อสอบถาม

การตรวจประเมินเพื่อรับรองตนเองตามแนวทางกรมโรงงาน

การตรวจประเมินเพื่อรับรองตนเองตามแนวทางกรมโรงงาน

หลักสูตร การตรวจประเมินเพื่อรับรองตนเองตามแนวทางกรมโรงงาน

(Self Declaration Audit)

หลักการและแหตุผล

   ในการดำเนินการประกอบกิจการโรงงานในประเทศไทยมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องหลายฉบับในการควบคุมการประกอบกิจการโรงงานซึ่งพระราชบัญญัติโรงงาน และกฎกระทรวงอุตสาหกรรม  รวมถึงประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม จะมีผลบังคับใช้ในเรื่อง อาคาร สถานที่ หรือยานพาหนะ และมีกำหนดประเภทโรงงานไว้ 3 ประเภท ประกอบด้วยโรงงานประเภทที่ 1 (สามารถประกอบกิจการได้ทันที) โรงงานประเภทที่2 (ต้องแจ้งกรมโรงงานอุตสาหกรรม ก่อนเริ่มประกอบการ) และโรงงานประเภทที่ 3 (ต้องได้รับอนุญาตจึงจัดตั้งโรงงานและประกอบกิจการได้) ซึ่งคำนิยามของโรงงาน ตาม พระราชบัญญัติโรงงาน พศ.2562  คือ โรงงานจะต้องมีขนาดเครื่องจักรมากกว่า 50 แรงม้าหรือคนงานมากกว่า 50 คนขึ้นไป[3] อันจะส่งผลให้โรงงานทั้ง 3 ประเภทที่เข้าข่ายตามนิยามโรงงานต้องถูกตรวจสอบ  ควบคุมกำกับดูแลตาม พระราชบัญญัติโรงงานฉบับดังกล่าว

ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ได้กำหนดให้ต้องมีการตรวจสอบโรงงาน หรือเครื่องจักร หรือดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ผู้ประกอบกิจการโรงงานมีหน้าที่ต้องเสนอรายงานผลการปฏิบัติการที่ได้ ดำเนินการและได้รับการรับรองจากผู้ตรวจสอบเอกชนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ จึงได้มีการออกกฎกระทรวง ว่าด้วยการรายงานผลการปฏิบัติการตามกฎหมาย พ.ศ. 2564 , ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 20 ธันวาคม 2564 มีรายละเอียด ดังนี้ 

“ผู้ประกอบกิจการโรงงาน” หมายความว่า  ผู้ประกอบกิจการโรงงานตามประเภท ชนิด หรือขนาดตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 7 ที่มีการเริ่มประกอบกิจการโรงงานโดยชอบ ด้วยกฎหมายแล้ว ให้ผู้ประกอบกิจการโรงงานเสนอรายงานผลการปฏิบัติการทุก 3 ปี โดยให้เสนอภายในเดือนเมษายนของปีถัดไปนับจากที่ครบกำหนด 3 ปี

การเสนอรายงานผลการปฏิบัติการ ให้ดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมเรียกระบบนี้ว่า “การรับรองตนเองของผู้ประกอบกิจการโรงงาน (Self – Declaration)”

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1. เพื่อให้ผู้ประกอบกิจการรับทราบและเข้าใจโครงสร้างและรายละเอียดของการตรวจสอบและรับรองตนเองในระบบกรมโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

2. เพื่อให้ผู้ประกอบกิจการเข้าใจแนวทางการประเมินเพื่อรับรองตนเองสามารถนำไปปฏิบัติจริงได้

3.เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถตรวจสอบการปฎิบัติ ตามกฎหมายกำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล

4.เพื่อเป็นการสนับสนุนการตรวจรับรองของผู้ตรวจสอบเอกชนที่จะทำการตรวจรายงานต่อไป

 

รายละเอียดเนื้อหาตามหลักสูตร

09.00 – 12.00 น.

1. ที่มาของรายงานผลการปฏิบัติการตามกฎหมาย

2.ปัญหาและอุปสรรคในการตรวจโรงงานในอดีต

3.กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ว่าด้วยการรายงานผลการปฏิบัติการตามกฎหมาย และที่เกี่ยวข้อง

4. ขั้นตอนการทำการตรวจรับรองตนเอง (Self - Declaration)

- ลงทะเบียนในระบบกรมโรงงาน

- Self – Checklist (Part 1 ข้อมูลพื้นฐานโรงงาน)

- Self – Checklist (Part 2 การปฏิบัติตามกฎหมาย)

1) เงื่อนไขการประกอบกิจการ

2) การจัดทำรายงาน

3) ค่าธรรมเนียม

4) รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงจากอันตรายที่อาจเกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน (Risk Assessment)

5) ระบบไฟฟ้า

6) ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย

7) ระบบทำความเย็นที่ใช้แอมโมเนียเป็นสารทำความเย็นในโรงงาน

8) ก๊าซอุตสาหกรรม

9) รถฟอร์คลิฟท์ที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวเป็นเชื้อเพลิง

10) สารกัมมันตรังสี

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 16.00 น.

 - Self – Checklist (Part 2 การปฏิบัติตามกฎหมาย) (ต่อ)

11) สภาวะแวดล้อมในการทำงาน

12) หม้อน้ำ/หม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน โรงงานผู้ผลิตหม้อน้ำ หรือหม้อต้มฯ โรงงานผู้ใช้ หม้อน้ำ หรือหม้อต้มฯ

13) ความปลอดภัยเกี่ยวกับกำรจัดการวัตถุอันตรายในโรงงานอุตสาหกรรม

14) มลพิษน้ำ

15) มลพิษอากาศ

16) บุคลากรด้านสิ่งแวดล้อม (ประจำโรงงาน)

17) การจัดส่งรายงานชนิดและสารมลพิษที่ระบายออกจากโรงงาน

18) มลพิษดิน

19) การจัดการกากอุตสาหกรรม ผู้ก่อกำเนิดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว/ ผู้บำบัดและกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

20) การรายงานข้อมูลการประกอบกิจการโรงงาน

- Self – Checklist (Part 3 การยืนยันความถูกต้อง)

5.การประยุกต์ใช้โปรแกรมการตรวจสอบรับรองโรงงาน

6.การประเมินความเสี่ยงหลังจากพบว่าปฎิบัติไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดกฎหมาย

7.การประบปรุงแก้ไขหลังจากพบการปฎิบัติไม่สอดคล้องตามข้อกำหนดกฎหมาย

8.การเตรียมเอกสารเพื่อรองรับการตรวจของผู้ตรวจสอบเอกชนหรือเจ้าหน้าที่พนักงาน

9.การประยุกต์ใช้การตรวจรับรองในเชิงระบบอื่นๆ

10.กรณีศึกษาของการตรวจรับรองโรงงาน

16.00-16.30 น. Q&A

 

ระยะเวลาในการฝึกอบรม      ระยะเวลาในการฝึกอบรม  1 วัน

ผู้ควรได้รับการฝึกอบรม

ผู้ตรวจสอบเอกชน/ผู้ตรวจสอบโรงงาน/  ผู้จัดการด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย /วิศวกรโรงงาน / วิศวกรตรวจสอบ/ เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ ISO / เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม/ เจ้าหน้าที่อาชีวอนามัยและความปลอดภัย / เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย / ผู้ตรวจประเมินภายใน และผู้ที่สนใจ

หมายเหตุ เนื้อหาสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของกลุ่มผู้เข้าอบรม

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

Line : chosenthebest / Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

E-mail: info@chosenthebest.com / www.chosenthebest.com

อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์

Application Form /ใบสมัคร

In-House Training (ภายในองค์กร)

ข้อมูลบริษัท

ฟอร์มลงทะเบียน