ติดต่อสอบถาม

หลักสูตร เทคนิคป้องกันความผิดพลาด (POKA-YOKE)ในกระบวนการผลิต (ภาคปฎิบัติ)

หลักสูตร เทคนิคป้องกันความผิดพลาด (POKA-YOKE)ในกระบวนการผลิต (ภาคปฎิบัติ)

หลักสูตร เทคนิคป้องกันความผิดพลาด (POKA-YOKE)ในกระบวนการผลิต (ภาคปฎิบัติ)

( Mistake-Proofing in Production Processes (POKA-YOKE)

หลักการและเหตุผล

ในการปฏิบัติงานใดๆ ก็ตามย่อมมีความผิดพลาดเกิดขึ้นไม่มากก็น้อย ถ้าเลือกวิธีแรก ความผิดพลาดนั้นก็ไม่ได้การรับแก้ไข ช่วยกันปกปิดผู้ทำ แต่ถ้าเลือกวิธีการที่สองปฏิเสธไม่ยอมให้ความผิดพลาดนั้นเกิดขึ้นต่อไป และยอมรับเหตุแห่งปัญหา ปัญหานั้นย่อมได้รับการแก้ไข ย่อมเกิดประโยชน์ต่อตนเองและองค์กรในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

สิ่งที่ท่านจะได้รับ

1. รู้และความเข้าใจเทคนิคและขั้นตอนการป้องกันความผิดพลาด

2. รู้และเข้าใจการออกแบบระบบและอุปกรณ์การป้องกันความผิดพลาด

3. สามารถนำความรู้ ความเข้าใจที่ได้รับไปประยุกต์ใช้งานจริง

หัวข้อการอบรมและสัมมนา

  • เทคนิคการป้องกันความผิดพลาดของพนักงาน

o กลไกป้องกันความผิดพลาด

o 3 เทคนิคการป้องกันความผิดพลาด

o Visual Indicator และ Visual Control กับการป้องกันความผิดพลาด

o เครื่องช่วยตรวจหา (Detector) ที่นิยมใช้ในการป้องกันความผิดพลาด

o การป้องกันความผิดพลาด 5 อันดับยอดเยี่ยม

  • ขั้นตอนการป้องกันความผิดพลาดในการทำงาน
  • กรณีศึกษา ฝึกปฏิบัติทั้งเดี่ยวและกลุ่ม

o ตัวอย่างการป้องกันความผิดพลาดของพนักงานที่เกิดขึ้นบ่อย

1. การแปรรูปไม่ครบ

2. การแปรรูปผิด

3. การเซตชิ้นงานผิด

4. การขาดชิ้นส่วน

5. มีของอื่นปะปน

6. อุปกรณ์จับยึด (Jig) ไม่ดี

  • ถาม-ตอบ

คุณสมบัติผู้เข้าอบรมสัมมนา : ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างานวิศวกร ช่างเทคนิค เจ้าหน้าที่สนับสนุนกระบวนการผลิตวิธีการอบรมสัมมนา :  บรรยาย /ยกตัวอย่าง /วิดิทัศน์ /Workshop

ระยะเวลา : 1 วัน เวลา 09.00-16.00น. 

หมายเหตุ : หัวข้อที่เสนอสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้าหรือตามความคิดเห็นของวิทยากร.

 

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

Line : chosenthebest / Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

                          E-mail: info@chosenthebest.com / www.chosenthebest.com

ขอขอบคุณที่ท่าน ได้ให้โอกาสในการนำเสนอ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ให้บริการท่านในโอกาสนี้ และโอกาสถัดไป

ดร.ธงไชย แก้วสอาด

Application Form /ใบสมัคร

In-House Training (ภายในองค์กร)

ข้อมูลบริษัท

ฟอร์มลงทะเบียน