ติดต่อสอบถาม

เทคนิคการบำรุงรักษาเครื่องมือวัด

เทคนิคการบำรุงรักษาเครื่องมือวัด

หลักสูตร เทคนิคการบำรุงรักษาเครื่องมือวัด

หลักการและแหตุผล

ในการที่จะคงรักษาและปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ การควบคุมเครื่องมือวัดมีความสำคัญอย่างยิ่ง  การควบคุมการวัดประกอบไปด้วยการกำหนดเวลาในการนำเข้าและขึ้นทะเบียนเครื่องมือวัด  จัดเตรียมมาตรฐานวิธีการใช้เครื่องมือวัดแต่ละชนิด การคงรักษาไว้ซึ่งความแม่นยำ เกณฑ์กำหนดการสอบกลับและวิธีการสอบเทียบและสอบเทียบตามที่กำหนดไว้ตามมาตรฐาน  อีกทั้งมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้การศึกษาและฝึกอบรมวิธีการวัดที่ถูกต้องเที่ยงตรงแก่บุคคลากรในบริษัท

ดังนั้นจะพบได้ว่าขั้นตอนการควบคุมในส่วนของการบำรุงรักษาเครื่องมือวัด  จึงเป็นหัวใจสำคัญที่จะทำให้คงรักษาไว้ซึ่งความแม่นยำถูกต้อง ของเครื่องมือวัด  ตลอดอายุการใช้งาน   รวมถึงการบำรุงรักษาที่ดีมีประสิทธิภาพจะส่งผลกระทบถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการผลิตด้วยเช่นกัน

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 • เพื่อให้เข้าใจหลักการการบำรุงรักษาในเชิงแก้ไขและป้องกัน
 • เพื่อให้พนักงานเข้าใจถึงเทคนิคและขั้นตอนการบำรุงรักษาเครื่องมือวัดแต่ละประภท
 • เพื่อให้เกิดความตระหนักในด้านคุณภาพและต้นทุนของการบำรุงรักษาเครื่องมือวัด

 

รายละเอียดเนื้อหาตามหลักสูตร

 • ความสำคัญของการบำรุงรักษาเครื่องมือวัด
 • หลักการและขั้นตอนการควบคุมเครื่องมือวัด
 • ประภทของเครื่องมือวัดที่ต้องการควบคุม
 • ประเภทของการบำรุงรักษา
 • ขั้นตอนและเทคนิคการบำรุงรักษาเครื่องมือวัด

ขอบเขตและการใช้งาน

การตรวจสอบและแก้ไข

การบำรุงรักษาและป้องกัน

 • การปรับปรุงเครื่องมือวัดอย่างมีประสิทธิภาพ
 • การจัดทำมาตรฐานเพื่อการใช้งาน
 • Work Shop
 • ถาม-ตอบ และแลกแปลี่ยนประสบการณ์

 

ผู้ควรได้รับการฝึกอบรม

 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์โครงการ ทีมพัฒนาธุรกิจ หัวหน้างาน พนักงานของบริษัทและผู้ สนใจจะประกอบธุรกิจของตนเอง

หมายเหตุ เนื้อหาสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของกลุ่มผู้เข้าอบรม

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

Line : chosenthebest / Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

E-mail: info@chosenthebest.com / www.chosenthebest.com

อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์

Application Form /ใบสมัคร

In-House Training (ภายในองค์กร)

ข้อมูลบริษัท

ฟอร์มลงทะเบียน