ติดต่อสอบถาม

การจัดการความปลอดภัยในการปฏิบัติงานภายในโรงงานอุตสาหกรรม

การจัดการความปลอดภัยในการปฏิบัติงานภายในโรงงานอุตสาหกรรม

หลักสูตร การจัดการความปลอดภัยในการปฏิบัติงานภายในโรงงานอุตสาหกรรม

(Safety and Security Management in Shop Floor)

บทนำ

        การปฏิบัติงานผลิตภายในโรงงานอุตสาหกรรมเป็นกิจกรรมสำคัญในการดำเนินธุรกิจ เนื่องจากเป็นกิจกรรมการแปรรูปวัตถุดิบและผลิตสินค้าสำเร็จรูปจำนวนมากเพื่อรองรับความต้องการสินค้าของลูกค้า และผลิตสินค้าให้ได้ตามคุณภาพและปริมาณตามที่ลูกค้ากำหนด รวมถึงต้องผลิตสินค้าได้ตามระยะเวลาจากสายการผลิตภายในโรงงานเพื่อเตรียมจัดส่งให้กับลูกค้าได้ทันเวลาพอดีอีกด้วย แต่กิจกรรมต่าง ๆ ภายในพื้นที่การผลิตสินค้าอาจเกิดความไม่ปลอดภัยขึ้นกับทั้งตัวสินค้าเองและพนักงานที่ปฏิบัติงานอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิบัติงานที่ขาดทักษะและความระมัดระวัง รวมถึงการขาดการอบรมและองค์ความรู้ต่าง ๆ ในด้านความปลอดภัยในการทำงานภายในพื้นที่การผลิตสินค้า ดังนั้นการจัดการและควบคุมความปลอดภัยในโรงงานจึงเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมต่าง ๆ ภายในโรงงานนั้นต้องทราบและคำนึงถึงอยู่ตลอดเวลา รวมถึงการพัฒนาระบบความปลอดภัยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อลดอุบัติเหตุและสร้างความปลอดภัยให้กับทั้งชีวิตและทรัพย์สินได้อย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องกับคลังสินค้ามีความรู้ความเข้าใจในหลักการเทคนิควิธีการ และขั้นตอนในการดำเนินงานด้านความปลอดภัยภายในพื้นที่ผลิตสินค้า
 2. เพื่อให้เกิดความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสินค้า
 3. เพื่อลดระยะเวลาและต้นทุนในการปฏิบัติงานการผลิตสินค้า
 4. เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับพนักงานภายในพื้นที่การผลิตสินค้า
 5. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในด้านความปลอดภัยให้กับลูกค้าของสถานประกอบการผลิต

หัวข้อการอบรม

 • ความสำคัญของความปลอดภัยในการปฏิบัติงานภายในโรงงานอุตสาหกรรม วัตถุประสงค์ ประโยชน์
 • การบริหารความเสี่ยงในความปลอดภัยในการปฏิบัติงานภายในโรงงานอุตสาหกรรม
 • สาเหตุของความไม่ปลอดภัยในการปฏิบัติงานภายในโรงงานอุตสาหกรรม
 • เป้าหมายหลักด้านของความปลอดภัยในการปฏิบัติงานภายในโรงงานอุตสาหกรรม
 • หลักการและข้อแนะนำในการพัฒนาด้านความปลอดภัยให้เกิดขึ้นได้จริงภายในโรงงานอุตสาหกรรม
 • 6 เสาหลักของความปลอดภัยในการปฏิบัติงานภายในโรงงานอุตสาหกรรม
 • กิจกรรมการฝึกอบรมเพื่อสามารถพยากรณ์ได้ถึงความปลอดภัยที่จะเกิดขึ้นได้
 • ความปลอดภัยในคลังสินค้าและพื้นที่ลำเลียงสินค้า
 • 5ส. กับความปลอดภัยในการปฏิบัติงานภายในโรงงานอุตสาหกรรม
 • เครื่องมือสำหรับระบบความปลอดภัยในการปฏิบัติงานภายในโรงงานอุตสาหกรรม

กลุ่มเป้าหมายหลัก

กลุ่มหลัก หัวหน้างาน / ผู้บริหารระดับกลาง หรือเจ้าหน้าที่ระดับบริหาร พนักงานระดับปฏิบัติการผลิต ฝ่ายควบคุมคุณภาพ ฝ่ายซ่อมบำรุงเครื่องจักร วิศวกร และผู้ที่เกี่ยวข้อง

วิธีการฝึกอบรม  การบรรยาย, ให้คำปรึกษา และตอบคำถาม
ระยะเวลาการอบรม  จำนวน 6 ชั่วโมง เวลา 09.00 – 16.00 น.

หมายเหตุ

-อัตราค่าสัมมนา ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม /นิติบุคคลสามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ได้

-ราคารวม เอกสารการอบรม / อาหารว่างและอาหารกลางวันตลอดหลักสูตร (สำหรับหลักสูตร On-Site)

-วุฒิบัตรมอบให้ พร้อมไฟล์เอกสาร

 

*****ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา สามารถลดหย่อนภาษีได้ 200% *****

 

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

Line : chosenthebest / Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

E-mail: info@chosenthebest.com / www.chosenthebest.com

อาจารย์อนันต์ ดีโรจนวงศ์

Application Form /ใบสมัคร

In-House Training (ภายในองค์กร)

ข้อมูลบริษัท

ฟอร์มลงทะเบียน