ติดต่อสอบถาม

ข้อกำหนดระบบคุณภาพระบบคุณภาพ ISO

ข้อกำหนดระบบคุณภาพระบบคุณภาพ ISO

ISO 9001 เป็นระบบการบริหารคุณภาพตามมาตรฐานสากล ที่มุ่งเน้นการพัฒนาองค์กรเพื่อสร้างความเชื่อมั่น และความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้วยข้อกำหนดตามระบบการบริหารคุณภาพ   Quality Management System Requirements  
ข้อกำหนดในระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 เป็นเรื่องที่สำคัญและจำเป็นต้องดำเนินตามข้อกำหนดของระบบการบริหารคุณภาพ  ในการตรวจติดตามหรือบุคคลในองค์กรต้องทราบและประยุกต์ใช้กระบวนการในองค์กรให้ตรงตามข้อกำหนดอย่างถูกต้อง  ดำเนินการอย่างถูกต้องเหมาะสมให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของระบบ และข้อกำหนดขององค์กร 

วัตถุประสงค์:
1. เพื่อให้เกิดความเข้าแนวคิด หลักการและข้อกำหนดของระบบการบริหารคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO 9001:2015 
2. เพื่อให้สามารถนำประยุกต์ใช้ในกระบวนการในระบบงานองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

หัวข้ออบรม:  เวลา 9:00 น. ถึง 16:00 น.

Module 1: หลักปรัชญาของระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015
• ความเป็นมาของระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015
• หลักปรัชญาของระบบบริหารงานคุณภาพ Quality Management Principle
• วงจร PDCA กับระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015

Module 2: ข้อกำหนดตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 Requirement
  1. ขอบเขตระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015
2. มาตรฐานอ้างอิง 
3. คำศัพท์และคำนิยาม
  4. บริบทขององค์กร Context of the Organization
5. ความเป็นผู้นำ Leadership 
6. การวางแผน Planning 
7. การสนับสนุน Support
8. การปฏิบัติการ  Operation
9. การประเมินสมรรถนะ  Performance Evaluation
10. การปรับปรุง Improvement
• ความสอดคล้องแต่ละข้อกำหนดกับกระบวนการภายในองค์กร
สรุป ถาม ตอบ   วิทยากรให้คำแนะนำเพิ่มเติม  สรุป  ถาม-ตอบ

กลุ่มเป้าหมาย
Internal Auditor TEAM  หรือพนักงานในองค์กร

รูปแบบการสัมมนา
1. บรรยายเนื้อหา หลักทฤษฎี ให้เข้าใจง่าย แบบการมีส่วนร่วมผู้เรียน
2. อธิบายตัวอย่างประกอบที่ชัดเจน

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

Line : chosenthebest / Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

E-mail: info@chosenthebest.com / www.chosenthebest.com

อ.วรรณรีย์ บี้สมบูรณ์

Application Form /ใบสมัคร

In-House Training (ภายในองค์กร)

ข้อมูลบริษัท

ฟอร์มลงทะเบียน