ติดต่อสอบถาม

8D report & Why-Why Analysis

8D report & Why-Why Analysis

หลักการและเหตุผล

ปัญหาเป็นสิ่งที่ส่งผลต่อกระบวนการผลิต และจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องนำไปสู่การดำเนินการขจัดสาเหตุรากเหง้าของปัญหา เทคนิคหนึ่งที่เป็นนิยมใช้ในการดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางก็คือ การใช้เทคนิคของการแก้ไขปัญหาโดยใช้หลักการของ 5G, IS-IS not Analysis , Why-Why Analysis, Ishikawa Diagram เข้ามาช่วยในการแก้ปัญหาและป้องกันไม่ให้ปัญหาที่ได้แก้ไปแล้วกลับมาเกิดซ้ำอีก อันจะส่งผลต่อองค์กรในภาพรวม

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเรียนรู้และเข้าใจทักษะปัญหา และลักษณะของปัญหา
  2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการใช้การวิเคราะห์ด้วย 8D Report
  3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเรียนรู้และเข้าใจทักษะการแก้ปัญหาด้วยเทคนิค 5GEN (Genba, Genbutsu, Genjitsu, Genri, Gensoku), IS-IS not Analysis, Ishikawa Diagram และ Why-Why Analysis,
  4. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการแก้ไข้ปัญหาและช่วยให้องค์กรเพิ่มขีดความสามรถในการป้องกันปัญหาไม่ให้เกิดซ้ำได้

ตัวอย่างหัวข้อการอบรม (1 วัน)

  • แนวความคิดเรื่องปัญหา และลักษณะของปัญหา
  • รายละเอียดขั้นตอนของการทำ 8D และการนำระบบ 8D มาใช้ในการปรับปรุง
  • วิธีการคิดเชิงวิเคราะห์สำหรับการแก้ปัญหาด้วยเทคนิค IS-IS not Analysis และ Ishikawa Diagram
  • วิธีการคิดเชิงวิเคราะห์สำหรับการแก้ปัญหาด้วยเทคนิค เทคนิค Why-Why และการทำแผนการปรับปรุงจากเทคนิค Why-Why
  • สรุปผล และถาม – ตอบ

 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรมและสัมมนา

พนักงาน หัวหน้างาน วิศวกร และผู้สนใจทั่วไป

 

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

Line : chosenthebest / Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

E-mail: info@chosenthebest.com / www.chosenthebest.com

อาจารย์ปรัชญา พละพันธุ์

Application Form /ใบสมัคร

In-House Training (ภายในองค์กร)

ข้อมูลบริษัท

ฟอร์มลงทะเบียน