ติดต่อสอบถาม

การบริหารจัดการคลังสินค้าให้มีประสิทธิภาพ

การบริหารจัดการคลังสินค้าให้มีประสิทธิภาพ

หลักสูตร การบริหารจัดการคลังสินค้าให้มีประสิทธิภาพ

หลักการและเหตุผล

ส่วนใหญ่จะให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก ยิ่งหากสินค้าที่เก็บมีมูลค่าที่มากแล้วยิ่งต้องมีมาตรการดูแลเป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นการรับ จ่าย จัดเก็บ และการรักษาผลิตภัณฑ์ รวมถึงการปฏิบัติงานภายในคลังสินค้า

หลักสูตรนี้จะช่วยให้ท่านได้ทราบถึงแนวทางและขั้นตอนในการปฏิบัติงานภายในคลังสินค้า ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากที่สุด เพื่อให้องค์กรของท่านเป็นที่ยอมรับจากลูกค้าหรือผู้ที่มาติดต่อ ซึ่งจะทำภาพลักษณ์ของดีขึ้นและเป็นการลดต้นทุนในการบริหารจัดการคลังสินค้า

ดังนั้นการจัดการคลังสินค้า (WAREHOUSE) ที่มีประสิทธิภาพนั้นคือ การวางแผนตั้งแต่การออกแบบแผนผังพื้นที่ ระบบจัดเก็บและเลือกอุปกรณ์ในคลังสินค้าที่เหมาะสม หลักสูตรนี้จะถือเป็นกลยุทธ์สำคัญที่ช่วยให้ธุรกิจประสบความ สำเร็จสามารถต่อสู้คู่แข่งขันได้ และถือเป็นเคล็ดลับองค์ประกอบหนึ่งที่สำคัญที่จะนำไปสู่ความสำเร็จขององค์กร ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องอย่างเป็นระบบในด้านการบริหารและจัดการสินค้าคงคลังจะนำมาซึ่งประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรมและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กรอย่างแท้จริง

หัวข้อบรรยาย

- การบริหารงานคลังสินค้า และความสำคัญของงานคลังสินค้า

- การจัด LAY OUT การบริหารพื้นที่คลังสินค้า

- การบริหารพัสดุคงคลัง / สินค้าคงเหลือ

- การรับ / จ่ายสินค้า และการตรวจสอบ

- การสั่งซื้อ และการกระจาย / จัดส่ง

- ระบบความปลอดภัยของคลังสินค้า

- บทบาทและความสำคัญของการจัดการคลังสินค้าในโลกแห่งการแข่งขัน (INDUSTRY 4.0)

- ทำไมต้องมีสินค้าคงคลัง? และความสำคัญของการจัดการสินค้าคงคลัง

- บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานคลังสินค้าสมัยใหม่

- ดัชนีชี้การวัดประสิทธิภาพ (KPIS) ในการจัดการสินค้าคงคลัง

- ปัญหาและต้นทุนประเภทต่างๆ ที่พบในการปฏิบัติงานคลังสินค้า

- แนวคิดความสูญเปล่าจากการเก็บสินค้าคงคลัง (UNNECESSARY STOCK) ที่มากเกินไปในกระบวนการผลิต

•     การค้นหาปัญหาและสาเหตุ

•     การวิเคราะห์ถึงปัญหาและสาเหตุ

•     แนวทางและการปรับปรุงงานอย่างมีประสิทธิภาพ

- การวัดผลปฏิบัติงานของฝ่ายคลังสินค้า และปัญหา/อุปสรรคในการบริหารคลังสินค้า

- การจัดเก็บแบบ FIFO/FEFO/LIFO

- การแยกประเภทสินค้าในการจัดเก็บ

- WORKSHOP การค้นหาความสูญเปล่าในกระบวนการทำงานในคลังสินค้า

- กลยุทธ์การวิเคราะห์และจัดการสินค้าคงคลังด้วยหลัก ABC ANALYSIS

- หลักการของการออกรูปแบบการวางและระบบการขนย้ายสินค้าคงคลัง (MATERIALS HANDLING SYSTEM) ในคลังสินค้า

- การป้องกันความผิดพลาดจากการหยิบสินค้า (ERROR PICKING) และการเติมสินค้า (REPLENISHMENT) ในคลังสินค้า

- บทบาทหน้าที่ความสำคัญของ WAREHOUSE และศูนย์กระจายสินค้า (DISTRIBUTION CENTERS; DC)

- เทคนิคการตรวจนับเช็คสินค้าคงเหลือ (STOCK) โดยไม่ต้องหยุดทำการเบิก-จ่ายสินค้า

- การตรวจนับและการตรวจสอบเพื่อป้องกันการรั่วไหล

- การจัดการข้อมูลสารสนเทศทางอิเล็กทรอนิกส์

- ระบบอัตโนมัติและและเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการจัดการคลังสินค้า

- ปฏิสัมพันธ์งานคลังสินค้ากับฝ่ายต่าง ๆ (ฝ่ายบัญชี จัดซื้อ และฝ่ายขาย)

- WORKSHOP การเพิ่มประสิทธิภาพการปรับปรุงการจัดการคลังสินค้า

ระยะเวลาอบรม

- 1 วัน (6 ชั่วโมง) 09.00-16.00 น.

วิธีการฝึกอบรม

- การบรรยาย-สาธิตเนื้อหาและทฤษฎีรวมทั้งชมภาพและวีดีทัศน์ประกอบ

- ตัวอย่างกรณีศึกษาสำหรับการฝึกปฏิบัติ

- กิจกรรมกลุ่ม (Workshop)

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

ผู้ควรเข้ารับการอบรม : - ฝ่าย New Model, R&D, Engineering - ฝ่าย การตลาด - ฝ่าย จัดซื้อ - ฝ่าย QC/QA - บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ผู้จัดการ วิศวกร หัวหน้างาน และผู้สนใจทั่วไป

บรรยายโดย ดร.ณรงค์ ตู้ทอง

- ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญ Lean Supply Chain, Manufacturing, Logistics, TPM, TQM, QCC, 5S, Kaizen, Suggestion

- ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการทั้งระบบ ด้านความปลอดภัยการทำงาน การใช้งาน การบำรุงรักษารถยกอุตสาหกรรม

- ได้รับการรับรองสมรรถนะร่วมที่ปรึกษาอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

หมายเหตุ สำหรับ Inhouse Training เนื้อหาสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของกลุ่มผู้เข้าอบรม

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

Line : chosenthebest / Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

E-mail: info@chosenthebest.com / www.chosenthebest.com

ดร.ณรงค์ ตู้ทอง

Application Form /ใบสมัคร

In-House Training (ภายในองค์กร)

ข้อมูลบริษัท

ฟอร์มลงทะเบียน