ติดต่อสอบถาม

วิธีปฎิบัติ 5ส ในพื้นที่งานจริง (5S Practice on the shop floor)

วิธีปฎิบัติ 5ส ในพื้นที่งานจริง (5S Practice on the shop floor)

หลักการและแหตุผล

การต่อสู้เพื่อความอยู่รอดและเติบโตของธุรกิจในยุคโลกาภิวัฒน์นั้น ไม่สามารถที่จะพึ่งพาเครื่องจักรและเทคโนโลยีได้เพียงอย่างเดียว เพราะแต่ละหน่วยงานซึ่งเป็นคู่แข่งกัน สามารถที่จะหาซื้อสิ่งเหล่านี้ได้ ดังนั้นสิ่งที่จะประกันว่าบริษัทไหนจะอยู่รอดและเจริญเติบโตรุดหน้ากว่าบริษัทไหน จึงอยู่ที่ว่า “คนของใครมีคุณภาพมากกว่ากัน” และมีความสามารถที่จะปรับปรุงการเพิ่มผลผลิตอย่างต่อเนื่องให้ทันกับสภาวะของการเปลี่ยนแปลง
          กิจกรรม 5ส เป็นกิจกรรมขั้นพื้นฐานกิจกรรมหนึ่งที่มีประสิทธิภาพสูง และเป็นพื้นฐานของกิจกรรมอื่นๆ อีกหลายกิจกรรม กิจกรรม 5ส เป็นเรื่องของการจัดความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสถานที่ทำงาน เป็นพื้นฐานของการทำงานที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพและสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีขึ้นและปลอดภัยขึ้น

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

+ เพื่อให้ตระหนักถึงเป้าหมายที่แท้จริงของกิจกรรม 5ส

+ เข้าใจบทบาทและหน้าที่ของตนเองในการดาเนินกิจกรรม 5 ส

+ เข้าใจคณะกรรมการตรวจประเมินกิจกรรม 5ส ให้ประสบความสำเร็จ

+ วางแผนการตรวจติดตาม 5 ส อย่างเป็นระบบ

+ กำหนดเทคนิคและหลักเกณฑ์ การตรวจประเมิน ส. แต่ละตัว

+ สร้างมาตรฐานและปรับปรุงพื้นที่ ด้วยเทคนิคภาพถ่าย (VFP: Visual Feedback Photography) และการเขียนข้อเสนอแนะปรับปรุงเชิงบวก

 

รายละเอียดเนื้อหาตามหลักสูตร


 •         - ความสำคัญและประโยชน์ในการดำเนินกิจกรรม 5 ส
          - แนวคิดของ 5S Model Concept และแนวคิดการทำ ส แต่ละตัว
          - แผนส่งเสริมการดำเนินกิจกรรม 5 ส ในองค์กร
  การดำเนินกิจกรรม 5ส
          - จุดมุ่งหมายหลัก 2 ประการที่ได้จากกิจกรรม 5ส
          - ใครคือผู้เกี่ยวข้องในการทำ 5 ส ในองค์กร
  • Step ของการทำ 5ส.
   - การกำหนดนโยบายและวัตถุประสงค์การดำเนินการ
   - ขั้นตอนการแบ่งโซน 5ส บริษัท และการจัดโซนย่อย
    - ขั้นตอนการจัดทำมาตรฐาน 3ส
    - การทำ Big Cleaning Day และกลยุทธ์ป้ายแดง
    - ขั้นตอนการทำความสะอาดประจำวัน/สัปดาห์

- เทคนิคภาพถ่าย (VFP : Visual Feedback Photography)

- 5

 • Small Group Activity และ
 • KAIZEN for 5S
 • Visual Control for 5S Activity

การตรวจประเมินและการประชุมทบทวนกิจกรรม 5

-

- ปัจจัยความสำเร็จและปัจจัยความล้มเหลวของการทำกิจกรรม 5ส

- Q & A

ระยะเวลาในการฝึกอบรม

ระยะเวลาในการฝึกอบรม 1 วัน

ผู้ควรได้รับการฝึกอบรม

 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์โครงการ ทีมพัฒนาธุรกิจ ผู้จัดการ  หัวหน้างาน  Line Leader  พนักงานของบริษัทและผู้สนใจ

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์

Application Form /ใบสมัคร

In-House Training (ภายในองค์กร)

ข้อมูลบริษัท

ฟอร์มลงทะเบียน