ติดต่อสอบถาม

Internal Control & Enterprise Risk Management ตามกรอบแนวคิด COSO

Internal Control & Enterprise Risk Management ตามกรอบแนวคิด COSO

หลักการและแหตุผล

การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (ERM : Enterprise Risk Management) ตามแนวทางและกรอบแนวคิด COSO เป็นแนวทางการบริหารความเสี่ยงตามสากลที่ยอมรับโดยทั่วไป ซึ่งองค์กรส่วนใหญ่นำมาใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารจัดการองค์กรให้สามารถบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ด้วยการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรมทั้งกระบวนการ การดำเนินงานต่างๆ โดยลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่ก่อให้เกิดความเสียหาย ทั้งนี้ เพื่อให้ระดับและขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับองค์กรในอนาคตอยู่ในระดับที่องค์การยอมรับได้ หรือควบคุมได้อย่างเป็นระบบทั่วทั้งองค์กร  

หลักสูตรนี้ออกแบบมาโดยมุ่งเน้นสร้างความเข้าใจหลักการควบคุมภายใน และหลัการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรตามมาตรฐานสากล เสริมสร้างให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการควบุคมภายใน และการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งสนับสนุนให้เป็นวัตนธรรมขององค์กร เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน ประยุกต์ให้เกิดทางการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ และการจัดการกับความเสี่ยงที่มีความสำคัญต่อเป้าหมายหลักขององค์กรด้

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจกระบวนการการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร
 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมตระหนักถึงความจำเป็นในการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร
 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และการจัดการความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับหน่วยงาน หรือองค์กร ได้อย่างเหมาะสมและถูกต้อง

รายละเอียดเนื้อหาตามหลักสูตร

Day 1 : ความรู้และหลักการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงตามกรอบ COSO ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนความสัมพันธ์กับหลักการกำกับดูแลกิจการ

PART 1 : เรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการควบคุมภายใน

 • เข้าใจวัตถุประสงค์องค์ประกอบ และหลักการการควบคุมภายใน
 • เรียนรู้และเข้าใจบทบาทและหน้าที่รวมถึงลักษณะการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล
 • เข้าใจประเภทการควบคุมภายในและกระบวนการประเมินระบบการควบคุมภายใน
 • เข้าใจในแนวคิด Internal control COSO framework 2013

PART 2 : เรียนรู้และเข้าใจการบริหารความเสี่ยง

 • เข้าใจความหมายหลักการ แนวคิด การบริหารความเสี่ยง
 • เข้าใจวัตถุประสงค์ และองค์ประกอบของการบริหารความเสี่ยง
 • เรียนรู้ความหมายและคำจำกัดความการบริหารความเสี่ยงองค์กร
 • เข้าใจแนวคิด ความหมาย และวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กรตามกรอบ COSO ERM 2017 Framework

Workshop A : Post-It เจ้าปัญหา แก้ไขได้ด้วยการควบคุม และการบริหารความเสี่ยง

PART 3 : เรียนรู้และเข้าใจความสัมพันธ์การกำกับดูแลกิจการ กับการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน

 • เรียนรู้และเข้าใจความเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างการกำกับดูแลกิจการกับการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
 • เข้าใจความแตกต่างของการควบคุมภายใน และการบริหารเสี่ยง

PART 4 : เรียนรู้และเข้าใจกระบวนการบริหารความเสี่ยง

 • เข้าใจประเภทความเสี่ยง
 • เข้าใจบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยง
 • เรียนรู้ปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้การบริหารความเสี่ยงประสบความสำเร็จ
 • เรียนรู้และเข้าใจขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง

Workshop B : มาแชร์กันหน่อยว่าที่เจอเป็นปัญหารือความเสี่ยง

Day 2 : การนำหลักการการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงตามกรอบ COSO ที่เกี่ยวข้อง มาประยุกต์ในขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง

PART 5 : เรียนรู้และเข้าใจวิธีการการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนการรายงานความเสี่ยง

 • เรียนรู้และเข้าใจวิธีการระบุความเสี่ยง
 • เรียนรู้และเข้าใจหลักการประเมินความรุนแรงของความเสี่ยง
 • เข้าใจการจัดทำแผนภูมิระดับความเสี่ยง (Risk Matrix)
 • เรียนรู้และเข้าใจการดำเนินการตอบสนองความเสี่ยง
 • เข้าใจตัวอย่างการรายงานความเสี่ยง

Workshop : มาชวนคิดประเมินความเสี่ยงและระบุกิจกรรมควบคุม

PART 6 : สรุปและตอบข้อซักถาม

ระยะเวลาในการฝึกอบรม

 • ระยะเวลาในการฝึกอบรม  2 วัน  ( เวลา 9.00 – 16.00 น. )

ผู้ควรได้รับการฝึกอบรม

          ผู้จัดการ  หัวหน้างาน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์

Application Form /ใบสมัคร

In-House Training (ภายในองค์กร)

ข้อมูลบริษัท

ฟอร์มลงทะเบียน