ติดต่อสอบถาม

หลักสูตร การควบคุมด้วยการมองเห็น Visual Control

หลักสูตร การควบคุมด้วยการมองเห็น Visual Control

หลักสูตร การควบคุมด้วยการมองเห็น Visual Control

หลักการและเหตุผล:

การควบคุมด้วยการมองเห็น (VISUAL CONTROL: VC) เป็นหนึ่งในเครื่องมือหนึ่งที่จะช่วยในเรื่องของการบริหารจัดการ ,การควบคุมและตรวจสอบ โดยสามารถประยุกต์ใช้ได้กับหลายเครื่องมือ ไม่ว่าจะเป็น 5ส, การบริหารความปลอดภัยในสถานประกอบการ, JIT, QC หรือแม้กระทั่ง TPM ก็สามารถใช้ Visual Control มาประยุกต์ใช้ได้ โดยไม่จำกัดว่าเครื่องมือเหล่านั้นจะเป็นเครื่องมือในเชิงคุณภาพหรือปริมาณ และ เพื่อเป็นการสื่อสารให้พนักงานทราบถึงข้อมูลต่างๆ ที่สำคัญของสถานประกอบการด้วย

วัตถุประสงค์:

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจแนวคิดการควบคุมด้วยการมองเห็น

2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำ VC ไปประยุกต์ใช้ภายในองค์กรได้ รวมถึงพัฒนาไปสู่ขั้นสูงขึ้นต่อไป

เนื้อหาหลักสูตร:

- เป้าหมายการดำเนินธุรกิจและการผลิต

- ปัญหาและความล้มเหลวที่เกิดขึ้นที่มีสาเหตุจาก ความสามารถในการรับรู้

- Visual Control คืออะไร, เป้าหมายของการใช้ Visual Control

- ขั้นตอนการใช้ Visual Control ในองค์กร

- ชนิดของ Visual Control

- ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ Visual Control

                * แผนการดำเนินงาน

                * การรายงานสถานการณ์ปัจจุบัน

                * การควบคุมการผลิต

                * ระบบคุณภาพ เช่น ภาพตัวอย่างชิ้นงาน

                * กิจกรรม 5ส และการควบคุมวัสดุ

                * การบำรุงรักษา

- Workshop (สำรวจหน้างานและการออกแบบ Visual Control)

- Q&A

 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม:

Leader, หัวหน้างาน, วิศวกร, ผู้จัดการ, ผู้บริหาร และผู้สนใจทั่วไป

รูปแบบการอบรม:  บรรยาย ยกตัวอย่าง แลกเปลี่ยนประสบการณ์ Workshop

หมายเหตุ เนื้อหาสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของกลุ่มผู้เข้าอบรม

 

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

Line : chosenthebest / Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

E-mail: info@chosenthebest.com / www.chosenthebest.com

อาจารย์พิสิษฐ์ อุษยาพร

Application Form /ใบสมัคร

In-House Training (ภายในองค์กร)

ข้อมูลบริษัท

ฟอร์มลงทะเบียน