ติดต่อสอบถาม

การบริหารความเสี่ยงด้วยหลักการ PDCA (PDCA Risk Management)

การบริหารความเสี่ยงด้วยหลักการ PDCA (PDCA Risk Management)

หลักสูตร การบริหารความเสี่ยงด้วยหลักการ PDCA (PDCA Risk Management)

     ความเสี่ยง (Risk) ความเสี่ยง คือ โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล ความสูญเปล่า หรือเหตุการณ์ ที่ไม่พึงประสงค์ หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน ซึ่งอาจเกิดขึ้นในอนาคตและมี ผลกระทบหรือท าให้การด าเนินงานไม่ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กรทั้งในด้านยุทธศาสตร์ การปฏิบัติงาน การเงินและการบริหาร หรือเกิดการทุจริตภายในองค์กรได้ การบริหารความเสี่ยง คือ กระบวนการดำเนินงานขององค์กรที่เป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อช่วยให้องค์กรลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะเกิดความเสียหายทั้งจากการกำหนดนโยบาย การปฏิบัติงานและการทุจริต ให้ระดับของความเสียหายและขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่องค์กร ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยคำนึงถึงการบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายและภาพลักษณ์ขององค์กรเป็นสำคัญ

     วงจร PDCA มาจากคำภาษาอังกฤษ ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนซึ่งต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ P – (Plan) คือการวางแผน โดยการกำหนดวัตถุประสงค์และตั้งเป้าหมาย กำหนดขั้นตอนวิธีการ และระยะเวลา จัดสรรทรัพยากรที่จำเป็นทั้งในด้านบุคคล เครื่องมืองบประมาณ, D (Do) ปฏิบัติ โดยทำความเข้าใจและลงมือปฏิบัติตามแผน, C (Check or Study) ตรวจสอบ เพื่อติดตามความคืบหน้า และดูผลสำเร็จของงานเมื่อเทียบกับแผน และ A (Act) ปรับปรุงการดำเนินการให้เหมาะสม หากการปฏิบัติเป็นที่น่าพอใจก็จัดให้เป็นมาตรฐานเพื่อเป็นแนวทางให้ปฏิบัติต่อไป หากการปฏิบัติมีข้อควรปรับปรุง ให้กำหนดวิธีการปรับปรุงต่อไป

    ดังนั้นการนำเอาหลักการ PDCA มาประยุกต์ใช้กับการบริหารความเสี่ยง จะเป็นกลยุทธ์ชั้นเลิศในการปฏิบัติงานเพื่อเสริมให้การบริหารเหล่านั้นมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นด้านการผลิต การบริหารจัดการในภาคอุตสาหกรรมหรือการบริการ ในการลดต้นทุน ลดของเสีย เพิ่มผลผลิต ลดระยะเวลาการดำเนินงาน ยิ่งกว่านั้นเรายังสามารถนำเอาหลักการ PDCA มาใช้เพื่อสร้างระบบการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (Kaizen) และกิจกรรมกลุ่มย่อยเพื่อคุณภาพ (QCC or Small Group) ได้เป็นอย่างดี รวมถึงการแก้ไขปัญหา (Problem Solving) และลดความผิดพลาดได้อีกด้วย

วัตถุประสงค์

1. เข้าใจหลักการ และหลักคิดของการบริหารความเสี่ยงและการทำ PDCA อย่างเป็นระบบ

2. เข้าใจวิธีการบริหารความเสี่ยงด้วยหลักการ PDCA และใช้งานจริงได้อย่างเหมาะสม

3. สามารถประยุกต์การบริหารความเสี่ยงและหลักการ PDCA ร่วมกันได้อย่างสอดคล้อง

4. เพื่อสร้างสรรค์การทำงานแบบทีม (Team Operation)

5. สามารถใช้เป็นกลยุทธ์ที่ดีเลิศในการดำเนินงานธุรกิจ

หัวข้อการฝึกอบรม

1. การบริหารความเสี่ยงคืออะไร (Risk Management Overview)

2. หลักการบริหารความเสี่ยง (Concept of Risk Management)

3. ระบบการบริหารความเสี่ยง (Risk Management System & Policy)

4. การจัดลำดับความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง (Measures for Selected Priority Risks)

5. โครงสร้างของการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Structure & Framework)

6. ชนิดและกลุ่มของความเสี่ยงหลัก (Significant Risks at the Group Level)

7. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

8. การจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee)

9. PDCA คืออะไร มีวัตถุประสงค์และประโยชน์อย่างไร

10. ขั้นตอนการทำ PDCA (Steps of PDCA Process)

11. PDCA กับกิจกรรมการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (Kaizen)

12. การนำ PDCA มาใช้อย่างเหมาะสม

13. PDCA Cycle

14. การบริหารความเสี่ยงดัวยหลักการ PDCA

15. ประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยงด้วยหลักการ PDCA

16. วัฎจักรของการบริหารความเสี่ยง (Full Cycle of Risk Management)

วิธีการสัมมนา    การบรรยาย ให้คำปรึกษา และร่วมอภิปราย

กลุ่มเป้าหมาย    กลุ่มหลัก  ผู้จัดการโรงงาน/ ผู้บริหารระดับสูงและกลาง หรือเจ้าหน้าที่ระดับบริหารฝ่ายต่าง ๆ หัวหน้างานและพนักงาน ฝ่ายธุรการ ฝ่ายคลังสินค้า ฝ่ายวางแผนการผลิต ฝ่ายผลิต ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายขนส่ง ฝ่ายซ่อมบำรุง ฝ่ายควบคุมคุณภาพ ฝ่ายบุคคล วิศวกร

ระยะเวลา 1 วัน จำนวน  6 ชั่วโมง  เวลา 9.00 – 16.00 น.

 

หมายเหตุ เนื้อหาสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของกลุ่มผู้เข้าอบรม

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

Line : chosenthebest / Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

E-mail: info@chosenthebest.com / www.chosenthebest.com

อาจารย์อนันต์ ดีโรจนวงศ์

Application Form /ใบสมัคร

In-House Training (ภายในองค์กร)

ข้อมูลบริษัท

ฟอร์มลงทะเบียน