ติดต่อสอบถาม

การตรวจติดตามภายในมาตรฐาน (IQA IATF16949:2016)

การตรวจติดตามภายในมาตรฐาน (IQA IATF16949:2016)

หลักการและแหตุผล :

          การที่จะเพิ่มความสามารถ ในการแข่งขัน องค์กรจำเป็นต้องลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผล องค์กรจึงมีความจำเป็นต้องปรับปรุงทั้งองค์กรตนเอง และ ผู้ส่งมอบ

          ระบบการบริหารจัดการคุณภาพ IATF16949:2016 มีประยุกต์ใช้การตรวจติดตามภายใน และการพัฒนา ผู้ส่งมอบในเชิงระบบการจัดการ หากทำได้ดี กิจกรรมทั้งสอง จะเป็นเครื่องมือที่มี ประโยชน์ในการสร้างความสามารถ ในการแข่งขันได้ สิ่งที่สำคัญคือต้องมีทีมงานที่มี ความรู้ความสามารถ ของการเป็นผู้ตรวจ ประเมินภายใน และผู้ตรวจเพื่อการพัฒนา ผู้ส่งมอบ ผู้ตรวจต้องได้รับการฝึกอบรมอย่างจริงจัง และถูกต้อง เพื่อให้มีความรู้, ความเข้าใจอย่างท่องแท้ ในเนื้อหาและวัตถุประสงค์ ของข้อกำหนดอย่างละเอียดและครบถ้วน, สามารถนำเอาข้อกำหนด และวิธีการที่ได้ศึกษามาแล้วนั้น ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนา ระบบงานให้เกิดมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร :

 1. เพื่อเป็นผู้ตรวจติดตามภายในที่มีความสามารถตามมาตรฐาน IATF16949:2016
 2. เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการนำข้อกำหนดมาประยุกต์ใช้ ในการจัดทำระบบการบริหารคุณภาพ ให้เกิดมีประสิทธิผลสอดคล้องตามมาตรฐาน IATF16949:2016
 3. สามารถเตรียมการให้องค์กรพร้อมเข้าสู่การนำระบบการตรวจติดตามภายในไปปฏิบัติ
 4. ทราบปัญหา ข้อควรระวัง และ อุปสรรคระหว่างการตรวจติดตามภายใน
 5. ทราบมุมมองการตรวจประเมินเพื่อการรับรอง สามารถซักถาม ข้อสงสัย

รายละเอียดเนื้อหาตามหลักสูตร :

 • การกำหนดและการประเมินความสามารถผู้ตรวจสอบ การคัดเลือกและการพัฒนาผู้ตรวจ
 • Case study: การกำหนด audit qualification
 • Automotive Process Approach Audit
 • Case study: Automotive Process Approach Audit
 • การจัดทำแผนการตรวจ
 • Case study: การจัดทำแผนการตรวจ
 • การเตรียมรายการคำถามตาม
 • การประยุกต์ข้อกำหนด IATF16949
 • การประยุกต์ข้อกำหนด Core tool
 • การประยุกต์ข้อกำหนด Customer Specific Requirements
 • Process Approach
 • Case study: Audit check list
 • การได้มาซึ่งหลักฐานและการประเมิน
 • เทคนิคการตรวจ P-D-C-A
 • Case study: กิจกรรมการตรวจ
 • NCR management
 • Case study: NCR management
 • ข้อบกพร่องที่พบบ่อยจากการตรวจของ Certify Body
 • สรุปเนื้อหา ตอบข้อซักถาม

ระยะเวลาในการฝึกอบรม :

ระยะเวลาในการฝึกอบรม 1 วัน  ( เวลา 09.00 - 16.00 น.)

ผู้ควรได้รับการฝึกอบรม :

 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์โครงการ ทีมพัฒนาธุรกิจ ผู้จัดการ  หัวหน้างาน  Line Leader  พนักงานของบริษัทและผู้สนใจทั่วไป

หมายเหตุ เนื้อหาสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของกลุ่มผู้เข้าอบรม

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

Line : chosenthebest / Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

E-mail: info@chosenthebest.com / www.chosenthebest.com

อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์

Application Form /ใบสมัคร

In-House Training (ภายในองค์กร)

ข้อมูลบริษัท

ฟอร์มลงทะเบียน