ติดต่อสอบถาม

การบริหารจัดการ Spare part อย่างมีประสิทธิภาพ

การบริหารจัดการ Spare part อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตร การบริหารจัดการ Spare part อย่างมีประสิทธิภาพ

1. พื้นฐานการจัดการคลังสินค้าและสินค้าคงคลัง

     1.1 กิจกรรม เพื่อปูพื้นฐานระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน และความเกี่ยวโยงของสินค้าคงคลังที่ไหลเวียนอยู่ในระบบ

     1.2 ความสำคัญและความจำเป็นที่ต้องบริหารสินค้าคงคลัง

     1.3 ระบบการบริหารคลังสินค้า กับ บริหารสินค้าคงคลัง

     1.4 ประเภทของสินค้าคงคลัง เช่น ทำความเข้าใจว่า อะไหล่ / Spare  

            Part คือ สินค้าคงคลังที่ต้องควบคุมและบริหารจัดการ

    1.5 การวิเคราะห์ต้นทุนการบริหารสินค้าคงคลัง

2. การลำดับความสำคัญของสินค้าคงคงคลัง

     2.1 การวิเคราะห์ความสำคัญด้วยแนวคิด ABC Analysis

     2.2 วิเคราะห์ด้านความสำคัญกับการผลิต (VED Analysis)

     2.3 วิเคราะห์ด้านความถี่ในการใช้งาน (FSN Analysis)

     2.4 วิเคราะห์ด้านราคา (HML Analysis)

     2.5 วิเคราะห์ด้านระยะเวลาในการส่งมอบวัสดุ (SDE Analysis)

3. การวางแผนและการคำนวณสินค้าคงคลัง

     3.1 เทคนิคการพยากรณ์ความต้องการ (Demand Forecasting Techniques)

     3.2 จุดสั่งซื้อ (Re-Oder Point : ROP) และการนำไปใช้

     3.3 ปริมาณการสั่งซื้อที่ประหยัด (Economic Order Quantity : EOQ) ที่ควรนำมาใช้ กับ ไม่ควรนำมาใช้

     3.4 ค่าเผื่อเพื่อความปลอดภัย (Safety Stock : SS) เท่าไหร่ถึงจะเหมาะสม

     3.5 กลยุทธิ์การลดสต๊อก แบบเข้าใจง่าย ไม่ต้องใช้ศาสตร์การคำนวณขั้นสูง

4. การพัฒนาและปรับปรุง

     4.1 ดัชนีชี้วัด (KPIs) ในการบริหารสินค้าคงคลัง และการเลือกไปใช้อย่างเหมาะสม

     4.2 เครื่องมือในการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการสินค้าคงคลัง และการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่องและให้ทุกคนมีส่วนร่วม

     4.3 กรณีศึกษา

รูปแบบการอบรม:  บรรยาย  ยกตัวอย่าง  แลกเปลี่ยนประสบการณ์ Workshop

ระยะเวลา : 1 วัน เวลา 09.00-16.00น. 

หมายเหตุ สำหรับ Inhouse Training เนื้อหาสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของกลุ่มผู้เข้าอบรม

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

Line : chosenthebest / Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

E-mail: info@chosenthebest.com / www.chosenthebest.com

ดร.ณรงค์ ตู้ทอง

Application Form /ใบสมัคร

In-House Training (ภายในองค์กร)

ข้อมูลบริษัท

ฟอร์มลงทะเบียน