ติดต่อสอบถาม

การปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานด้วยไคเซ็น( KAIZEN)

การปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานด้วยไคเซ็น( KAIZEN)

อ.อัจฉรา รุ่งศรี

Application Form /ใบสมัคร

In-House Training (ภายในองค์กร)

ข้อมูลบริษัท

ฟอร์มลงทะเบียน