ติดต่อสอบถาม

การบริหารจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์

การบริหารจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์

หลักสูตร“การบริหารจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์”

(Supply Chain & Logistics Management)

     Supply Chain Management เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับบูรณาการ (Integration) และการจัดการในองค์กรที่ได้มีการนำห่วงโซ่อุปทานและยังรวมถึงกิจกรรมต่าง ๆ และเกี่ยวข้องกับกิจกรรมความสัมพันธ์และความร่วมมือ ซึ่งมีผลกระทบต่อกระบวนการทางธุรกรรมในอันที่จะสร้างเสริมให้มี

มูลค่าเพิ่มในสินค้าและบริการอันนำมาซึ่งความสามารถในการแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

      Logistics คือ การจัดการเคลื่อนย้ายวัตถุดิบและสินค้า ภายในกระบวนการของ Logistics เป็นกระบวนการที่ครอบคลุมกิจกรรมตั้งแต่แหล่งวัตถุดิบ (Raw Material Sources) ไปจนถึงแหล่งของผู้บริโภค (Customers sources) หรืออาจกล่าวได้ว่า Logistics เริ่มต้นที่ลูกค้าและสิ้นสุดที่ลูกค้า

      Logistics คือ “ขบวนการลำเลียงหรือการไหลของสินค้าและบริการอย่างมีประสิทธิภาพ จากจุดเริ่มต้นไปยังจุดสิ้นสุด โดยมีเป้าหมายเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า” ซึ่งคำว่าประสิทธิภาพนั้น มีหลายองค์ประกอบตั้งแต่การวางแผนการจัดส่ง การเคลื่อนย้ายในลักษณะต่าง ๆตามความเหมาะสม การจัดเก็บรักษา การกระจายสินค้า การติดต่อสื่อสาร ข้อมูลสารสนเทศที่เข้ามาและออกไป การส่งมอบจนถึงมือลูกค้าอย่างถูกเวลาและสถานที่ (Right time & Right place)

      Logistics เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้าย (Moving) สินค้าและบริการ ทั้งในองค์กรและระหว่างองค์กร” ส่วน Supply Chain จะเน้นการปฏิสัมพันธ์ระหว่างองค์กรกับองค์กร ทั้งที่เป็นส่วนอุปสงค์ (Demand) และส่วนของอุปทาน (Supply Side) ในลักษณะที่เน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มและลดต้นทุน การเคลื่อนย้าย (Moving) ในความหมายนี้ ไม่ใช่แต่เฉพาะกิจกรรมขนส่งที่เป็น Transport เท่านั้น แต่รวมถึงกระบวนการในการส่งต่อที่มีผลทางกายภาพให้วัตถุดิบ-สินค้า-บริการ มีการเคลื่อนย้าย จาก Origin Sources ไป End Sources

วัตถุประสงค

1. มุ่งเสริมสร้างผลผลิต (Productivity) และศักยภาพที่เหนือกว่า(Core Competency) โดยสามารถนำไปใช้ในระดับกลยุทธ์ที่เป็น Action Plan ขององค์กร

2. สร้างเป้าหมายเพื่อความพอใจของลูกค้า

3.ใช้เป็นกลยุทธ์ในการลดต้นทุนและสร้างกำไร

4.เป็นกลยุทธ์เพื่อมุ่งเพิ่มศักยภาพการผลิตและบริการ

5.ใช้เป็นกลยุทธ์ในการเติบโตที่มีเสถียรภาพขององค์กร

เนื้อหาของหลักสูตร

  1. ความหมายของการจัดการการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
  2. องค์ประกอบของโซ่อุปทานและ Logistics และ ความสัมพันธ์ระหว่าง Logistics & Supply Chain
  3. ประโยชน์และแนวคิดของการบริหารจัดการโซ่อุปทาน
  4. กิจกรรมที่สำคัญของการจัดการ Logistics
  5. บทบาทของการจัดการการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานต่อการพัฒนาธุรกิจ
  6. เป้าหมายของการจัดการการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
  7. การวิเคราะห์กระบวนการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
  8. การออกแบบและการวางแผนกลยุทธ์โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
  9. กรณีศึกษา การวิเคราะห์โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

วิธีการสัมมนา   การบรรยาย การให้คำปรึกษา และร่วมอภิปราย ระดมสมอง Workshop

กลุ่มเป้าหมาย   กลุ่มหลัก  เจ้าของสถานประกอบการด้าน Logistics และ กิจการทั่วไป ผู้จัดการกิจการ/ ผู้บริหารระดับกลาง หัวหน้างาน ฝ่ายวางแผน ฝ่ายบริการลูกค้า และฝ่ายอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง

ระยะเวลา        1 วัน จำนวนวันละ 6 ชั่วโมง  เวลา 9.00 – 16.00 น.

วิทยากร          อ.อนันต์ ดีโรจนวงศ์

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

Line : chosenthebest / Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

E-mail: info@chosenthebest.com / www.chosenthebest.com

อาจารย์อนันต์ ดีโรจนวงศ์

Application Form /ใบสมัคร

In-House Training (ภายในองค์กร)

ข้อมูลบริษัท

ฟอร์มลงทะเบียน