ติดต่อสอบถาม

การเพิ่มผลิตภาพด้วยทีม (Team Productivity)

การเพิ่มผลิตภาพด้วยทีม (Team Productivity)

หลักสูตร การเพิ่มผลิตภาพด้วยทีม (Team Productivity)

          ผลิตภาพ (Productivity) หมายถึง ประสิทธิภาพการผลิตตลอดจนประสิทธิภาพการทำงานเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพในปริมาณที่ต้องการหรือมากขึ้น หรือทำให้ผลผลิตเดิมมีมูลค่าสูงขึ้นซึ่งเกิดขึ้นจากการปรับปรุง พัฒนา และทำงานร่วมกันเป็นทีม ซึ่งผลผลิตนี้เกิดขึ้นจากผลของการทำงานในแต่ละหน่วยงานร่วมกัน การทำงานเป็นระบบทีมที่ดีนั้นย่อมต้องเกิดจากการมีกลยุทธ์ในการสร้างประสิทธิภาพและผลิตภาพในการทำงานเพื่อให้ผลงานหรือผลผลิตนั้นมีคุณภาพตลอดจนมีมูลค่ามากยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นวิธีการทำงานเป็นทีมของพนักงานในองค์กรให้มีประสิทธิภาพจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง

ผลิตภาพ (Productivity) ในการทำงานนั้นไม่ได้หมายถึงด้านผลผลิตเพียงอย่างเดียว แต่ต้องสามารถเพิ่มคุณค่าจากการทำงานของพนักงานทุกคนให้มากขึ้นอย่างต่อเนื่องอีกด้วย เมื่อระบบการทำงานมีประสิทธิภาพแล้วย่อมส่งผลให้ผลิตผลตลอดจนมูลค่าของธุรกิจประสบความสำเร็จได้ดียิ่งขึ้น ทุกองค์กรจึงควรใส่ใจในผลิตภาพของที่เกิดขึ้นจากการทำงานเป็นทีม เพราะนี่คือหัวใจสำคัญที่จะทำให้องค์กรมีศักยภาพและประสบความสำเร็จในที่สุด

การเพิ่มผลผลิตหรือผลิตภาพนั้นไม่ได้สร้างผลประโยชน์ให้กับองค์กรเพียงอย่างเดียว แต่มันยังสร้างประโยชน์ให้กับหลายๆ ฝ่ายไปพร้อมกันด้วย ทั้งทางตรงและทางอ้อม สำหรับองค์กรเองการเพิ่มผลิตภาพในการทำงานอาจก่อให้เกิดประโยชน์ดังนี้  

ระดับพนักงาน

1. พนักงานได้พัฒนาศักยภาพในการทำงานร่วมกันเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ

2. พนักงานได้รับผลตอบแทนที่ดีขึ้นจากผลประกอบการขององค์กรที่ดีขึ้นร่วมกัน

3. พนักงานมีแรงผลักดันตลอดจนแรงจูงใจในการทำงานต่อไป

4. พนักงานมีความซื่อสัตย์และจงรักภักดีต่อองค์กร

 

ระดับองค์กร

1. องค์กรมีศัยภาพสูงขึ้นในการประกอบธุรกิจ

2. ผลผลิตขององค์กรมีคุณภาพดีและมีมูลค่าสูงขึ้น มีกำไรเพิ่มขึ้น

3. องค์กรสามารถลดการหมุนเวียนแรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. องค์กรไม่หยุดพัฒนา และเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมรู้จักการทำงานเป็นทีม และฝึกปฏิบัติเพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุและแก้ไขปัญหาที่ เกิดขึ้นในการทำงาน

2. ได้เรียนรู้การพัฒนาระบบงานและการแก้ไขปัญหาผ่านเครื่องมือที่เป็นระบบอย่างเหมาะสม

3. ทำให้ผลผลิตขององค์กรมีคุณภาพดีและมีมูลค่าสูงขึ้นทำกำไรได้ดีขึ้น

4. ทำให้พนักงานได้รับผลตอบแทนที่ดีขึ้นจากผลประกอบการขององค์กรที่ดีขึ้น

5. ทำให้องค์กรและพนักงานได้พัฒนาศักยภาพเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ

 

หัวข้อการอบรม

1. การเพิ่มผลิตภาพด้วยทีม (Team Productivity)

2. สร้างความเป็นเจ้าของ (Ownership) องค์กรให้กับทุกคน

3. การกระจายหน้าที่การงานในองค์กรอย่างเหมาะสม และการรวมศูนย์ข้อมูลเพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกัน

4. สร้างการมีส่วนร่วมในการปรับปรุง พัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพองค์กรให้กับทุกคน

5. การแก้ไขจุดอ่อนและการเสริมสร้างจุดแข็งของทีมงานในองค์กร

6. การนำระบบสารสนเทศเพื่อการสื่อสารมาใช้ร่วมกันในองค์กร

7. การสร้างกิจกรรมเพื่อสร้างคุณภาพในงานของทุกคนในองค์กร

8. การสร้างเป้าหมายร่วมกันเพื่อก้าวไปสู่ความสำเร็จร่วมกัน

9. การวัดผลและประเมินผลความสำเร็จร่วมกัน และการแก้ไขปัญหาร่วมกันแบบ win-win

10. การชื่นชมทีมงานและการคุณค่าในรางวัลที่สมควรได้รับจากองค์กร

 

วิธีการสัมมนา การบรรยาย การฝึกปฏิบัติ และร่วมอภิปราย

กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มหลัก ผู้จัดการ/ผู้บริหารระดับสูงและกลาง หรือเจ้าหน้าที่ระดับบริหารฝ่าย หัวหน้างาน ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายบริการลูกค้า ฝ่ายบัญชี ฝ่ายการเงิน ฝ่ายคลังสินค้า ฝ่ายบุคคล ฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ

ระยะเวลา 1 วัน จำนวน 6 ชั่วโมง เวลา 9.00 – 16.00 น.

วิทยากร อ.อนันต์ ดีโรจนวงศ์

หมายเหตุ เนื้อหาสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของกลุ่มผู้เข้าอบรม

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

Line : chosenthebest / Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

E-mail: info@chosenthebest.com / www.chosenthebest.com

อาจารย์อนันต์ ดีโรจนวงศ์

Application Form /ใบสมัคร

In-House Training (ภายในองค์กร)

ข้อมูลบริษัท

ฟอร์มลงทะเบียน